+421 901 705 436 svs@orava.sk

USMERNENIE k žiadostiam o pomoc v podpornom roku 2021 – 2022

Prvým augustom  2021 začne nový podporný rok  2021/2022      V zmysle  doteraz platného  Nariadenia vlády SR č. 337/2019  Z. z., ktorým sa  ustanovujú  podmienky  o poskytovaní  pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2021/2022 môžu členovia OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI  požiadať prostredníctvom  svojich OZ o poskytnutie podpory pri vykonávaní nasledovných v podpornom roku  2021/2022, pričom…

Opeľovacia činnosť včiel v roku 2021

Vážení priatelia;            na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2021 podľa § 2, odst. 1 písm. l) –   na opeľovaciu činnosť včiel.    …

Usmernenie k vykonaniu verifikácie (sčítaniu včelstiev) a vyplnenie tlačív „Ročného hlásenia o stanovišti včelstiev“

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev je každý chovateľ včiel povinný vyplniť tlačivo „Ročné hlásenia o stanošti včelstiev“. Jednotlivé R VPS vygenerované tlačivá doručia povereným osobám o.i. aj asistentom úradného veterinárneho lekára (ďalej len „AÚVL“). AÚVL spolu s chovateľom včiel vypíšu tlačovo ročné hlásenie o stanovišti včelstiev…

SLOVENSKÝ VČELÁR 7 – 8/2021

Vážení čitatelia,je potešiteľné, že s približujúcim sa letným obdobím majú naši slovenskí včelári minimálne 3 dôvody pre radosť a spokojnosť. Tým prvým je priaznivý vývoj situácie v zdolávaní pandemickej situácie v našej krajine i vo svete. Zdá sa, že najväčšiu zásluhu na uvedenom stave má realizácia a dodržiavanie celoplošne zavedených a priebežne prijímaných opatrení spolu s očkovaním obyvateľstva. Dokazuje…