+421 901 705 436 svs@orava.sk

Projekt EÚ „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry”.

Správy z predchádzajúcich rokov o včelárskej situácii vo svete v Európe a čiastočne i v Poľsku sú alarmujúce. V niektorých krajinách zaniklo až 50-60% včelstiev. Dôvody sa stále skúmajú, hoci prvé zistenia už boli formulované. Predchádzať tomuto znepokojujúcemu javu uskutočnil Karpatský zväz včelárov v Nowom Saczu ako žiadateľ a Spolok včelárov Slovenska v Trstenej ako partner realizáciu mikro-projektu pod…

Usmernenie Ú SVS č. 05 /06 /2011

Vážený priatelia;      v zmysle Nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z. z. z 2. februára 2011, ktorým sa  ustanovujú  podmienky  o poskytovaní  podpory  pri  vykonávaní  opatrení  na  zlepšenie podmienok  pre  produkciu  a  obchodovanie  s  včelími  produktmi  môžu členovia Spolku včelárov Slovenska požiadať prostredníctvom SVS o poskytnutie podpory pri vykonávaní

Usmernenie Ú SVS č. 04 /06 /2011

Vážený priatelia;       na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  z 5. mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji  vidieka vyzvalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR  Spolok včelárov Slovenska na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2011 podľa 2 odst. 1 písm. l) na opeľovaciu činnosť včiel.

Štatút Svojpomocného fondu SVS

Spolok včelárov Slovenska vytvára a spravuje účelový Svoj Pomocný Fond Spolku včelárov Slovenska – skrátene SPF SVS.  Tvorba a účel fondu – fond je zameraný na zmiernenie niektorých škôd vzniknutých členom SVS na ich včelárskom majetku pri chove včiel a s nimi súvisiacich činnostiach. Pprostriedky SPF nemožno minúť na iné účely. SPF spravuje komisia zvlášť na to volená – komisia…

PROJEKT “Včely v službách človeka…“

My, slovenské včeličky, pozdravujeme Vás všetkých slovenských žiakov a žiačky z celého nášho srdca a obraciame sa na Vás s touto prosbou: Detičky! Neničte zbytočne náš chlebík a inú potravu, ktorú potrebujeme pre nás a pre naše detičky, a čo zostane, s radosťou Vám dávame všetko v podobe sladučkého medu. Nezabúdame ani na nemocných  a aj im k ich…

Projekt EÚ

PROJEKT “Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry “ V roku 2010 Spolok včelárov Slovenska podpísal dohodu o spolupráci s Karpatským zväzom včelárov v Nowom Soczi (v Poľsku) pri riešení spoločného medzinárodného projektu pod názvom „Včela v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“. Cieľom projektu je: • zmapovanie situácie, stavu a podmienok včelárenia na území Euroregiónu Tatry…