Metodický pokyn PPA pre žiadateľa o poskytovaní pomoci…

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok

pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2017/2018

 

 Priručka pre žiadateľa o poskytovani pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovani s včelimi produktmi 2017-2018
PRÍLOHY:  
Príloha č.7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – prednáška, seminár
Príloha č.8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – vedenie včelárskeho krúžku
Príloha č.9 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – kurz
Príloha č.10 Organizovanie výstavy / súťaže / medzinárodného podujatia / exkurzie včelárskeho krúžku
Príloha č.11 Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach
Príloha č.12 Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom
Príloha č.13 Nákup výpočtovej, audiovizuálnej techniky a zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služieb
Príloha č.14 Koordinácia technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva
Príloha č.15 Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov
Príloha č.16 Vybavenie školských včelníc
Príloha č.17 Vybavenie ukážkových a ekologických včelníc
Príloha č.18 Vybavenie pokusných včelníc
Príloha č.19 Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou
Príloha č.20 Zabezpečenie technických pomôcok pre včelárske krúžky
Príloha č.21 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – letný kurz
Príloha č.22 Nákup prostriedkov na prevenciu alebo liečenie varroázy
Príloha č.23 Ošetrenie včelstiev aerosólom alebo iným technologickým zariadením
Príloha č.24 Ošetrenie včelstiev aerosólom alebo iným technologickým zariadením – súhrn za základnú organizáciu
Príloha č.25 Prehliadka včelstiev
Príloha č.26 Prehliadky včelstiev – súhrn za základnú organizáciu
Príloha č.27 Nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných technických prostriedkov na liečenie varroázy
Príloha č.28 Nákup nových úľových váh
Príloha č.29 Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev
Príloha č.30 Sezónny presun včelstiev na stanovištia mimo trvalých stanovíšť
Príloha č.31 Sezónny presun včelstiev – súhrn za základnú organizáciu
Príloha č.32 Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev – projekty
Príloha č.33 Zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu
Príloha č.34 Úhrada nákladov na analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu
Príloha č.35 Nákup včelích matiek
Príloha č.36 Nákup včelích matiek – preberací protokol
Príloha č.37 Nákup najviac troch nových včelstiev pre začínajúcich včelárov
Príloha č.38 Nákup včelstiev – preberací protokol
Príloha č.39 Nákup najviac troch nových úľových zostáv pre začínajúcich včelárov
Príloha č.40 Založenie a prevádzka testovacích staníc
Príloha č.41 Spolupráca s riešiteľskou organizáciou
Príloha č.42 Monitorovanie trhu
Príloha č.43 Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu
Príloha č.44 Čestné vyhlásenie a záväzok