+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVENSKÁ VČELÁR 11 – 12 / 2018

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia,
môj posledný tohtoročný príhovor chcem venovať jednak Vám, ktorým náš spolkový časopis a obsah robil spoločníka pri Vašom včelárení v priebehu celého kalendárneho roka a jednak najnovším uplynulým udalostiam, ktoré prežívala naša včelárska komunita v poslednom období, ako i udalostiam ktoré v závere roka očakávame…
Minulosť, prítomnosť i budúcnosť sú tri naoko rozdielne veličiny, z ľudského pohľadu vymedzeného časového úseku. Minulosť je úsekom, ktorý sme už prežili, po našu prítomnosť, budúcnosť je úsekom, ktorú začíname prežívať po prežití prítomnosti.
Z časového hľadiska je najkratším úsekom prítomnosť. Tá trvá len časový okamih práve v tento moment. O sekundu ho už nahradí minulosť… Z vecného, významového hľadiska má prežívaný, prítomný okamih najväčší význam pre náš večný život… Po roku 2002, keď som začínal svoje prvé funkčné obdobie predsedu SVS i ZR som v jednom z mojich úvodníkov napísal konštatovanie, „…že kde jedna vec končí, druhá začína…“ Určite veľa materiálnych vecí, predmetov má svoje priestorové ohraničenie, rozmery, udalosti svoj začiatok i koniec. Nekonečným je azda iba vesmír, absolútne nekonečným zo všetkých uhlov pohľadu je z určitosťou a bez akýchkoľvek výhrad jeho Stvoriteľ… Pre nevčelársku verejnosť je o dva mesiace koniec kalendárneho roka, a s ním v závere mesiaca december — dlho očakávané vianočné sviatky. Naša včelárska komunita prežívala koniec včelárskeho roka uprostred leta. Záverečnými sezónnymi prácami končila včelársku sezónu 2018, aby zo dňa na deň prehupla do novej sezóny 2019. U mnohých z nás včelárov bol koniec jednej sezóny prítomným okamihom, ktorý vzápätí nahradil prvý okamih našej budúcnosti, ktorý sa stal tak začiatkom novej sezóny. U niektorých sa uvedený okamih nestretol a nenaplnil v jednom bode. Po zakŕmení včelstiev na zimu a finále záverečných sezónnych prác, prišlo pre nich požehnanie vo forme medovicových znášok. Najmä na východe Slovenska, ale aj v iných horských, či dokonca v nížinných oblastiach sa objavila znáška od producentov medovice a narobila tak radosť i vrásky na čelách mnohým včelárom…
Obdobne — zmiešané pocity doprevádzali našich včelárov pri jesennom ošetrovaní včelstiev proti V.D. Jeho spád v úli v množstve pár desiatok jedincov striedal spád v počtoch niekoľkých stoviek, ba i do tisíc jedincov. Podľa informácii sú včelári, ktorí svoje prázdne úle začali zatvárať už koncom mesiaca september ako dôsledok negatívneho dopadu nateraz neznámeho fenoménu a príčiny, s príznakmi poškodenia včiel V.D. Aká asi bude celková bilancia strát včelstiev k Silvestru 2018 a k jarným klinickým prehliadkam v r. 2019 ? …
Včelári, ako veční optimisti veria, že v konečnom dôsledku sa nebudú zásadnejšie odlišovať od v septembri verifikovaným stavom 2018. Posezónne obdobie a začiatok nového včelárskeho roka sú príznačné v našom Spolku konávaním krajských medových výstav a festivalov. Ich postupnosť pokračovala po KMF Banskobystrického kraja v Žarnovici, KMF Trnavského kraja v Hlohovci — Šulekove, oslavami 100-ročnice Spolku včelárov J. Fándlyho v Seredi a včelárskou výstavou Trenčianskeho kraja v Prievidzi — Necpaloch. Ich vyvrcholením bol 12. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej v dňoch 19. — 20. 10. 2018. Ich zhodnotení a prezentácií sa zhostili ich organizátori a priami účastníci, ktoré hodnotenia Redakčná rada zaradila do obsahu tohto vydania Slovenského včelára. Prednáškové témy ŠVPS SR od MVDr. E. Papiernikovej odprezentované MVDr. J. Kráľom z RVPS D. Kubín i ŠVPÚ Dolný Kubín odprezentované MVDr. M. Mojžišom — gen. riaditeľom Národného referenčného centa ŠVPÚ, v ktorých dominovali otázky nákazovej situácie MVP na území SR a postup včelára pri vykonávaní nariadených opatrení v ohnisku MVP rezonovali v ušiach mnohých poslucháčov a podnietili ich k živej a aktívnej diskusii. V súlade s ich návrhmi a plánom SVS na rok 2018 bude vhodné opätovné iniciovanie kompetentných na ÚVč. v L. Hrádku, ŠVPS SR a MPRV SR pre spoločné postupy pri riešení otázok a projektov zameraných na zlepšenie súčasného stavu a to i za prispenia opatrení NP v zmysle NV SR č. 135/2017 Z.z. Ako som uviedol v záverečnom zhodnotení tohto podujatia, v januári 2019 očakáva naše OZ 27. VZ SVS, ktoré je volebným VZ. Z tohto dôvodu sa dostáva náš obnovený SVS na rázcestie, na ktorom sa ponúka nová príležitosť pre cestu, o kvalite a cieli ktorej môžu rozhodnúť vedenia našich R SVS pri návrhu kandidátov do všetkých funkcií a orgánov SVS, vrátane funkcie predsedu SVS, (ktorú týmto dávam k dispozícii všetkým členom SVS) a delegáti svojou voľbou na VZ.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV