+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVENSKÁ VČELÁR 5 – 6 / 2018

Vážení čitatelia,
skorý koniec zimy, vysoké teploty a búrlivý rozvoj vegetácie spôsobili obrovský skok dopredu pri rozvoji našich včelstiev. Základom takéhoto rozvoja bolo ich dobré prezimovanie, bez nejakých výraznejších zimných strát. Dobrý zdravotný stav včelstva, kondícia dlhovekých robotníc, ich rýchla výmena za nové jarné a letné generácie a výkonná šľachtená matka s dobrými vlastnosťami a predispozíciami spolu so zmienenými vonkajšími priaznivými poveternostnými podmienkami si vynútili urýchlenú kumuláciu úkonov včelára (počnúc prvými jarnými prehliadkami, klinickými prehliadkami včelstiev v zmysle NP eradikácie MVP na rok 2018, vytvárania potrebného úľového priestoru s vhodnými plástami a medzistenami, cez nadstavovanie ďalších nadstavkov, ďalej preventívnymi jarnými zdravotnými zásahmi až po činnosti súvisiacimi s prípravami včelstiev na ich presuny za znáškou i samotné presuny u kočovných včelárov…) v skrátenom časovom horizonte a požiadavku ich včasného zabezpečenia. Uvedená situácia je obzvlášť markantná, výrazne špecifická a jedinečná najmä pre severnejšiu časť Slovenska, kde príroda, vegetácia, kvetenstvo i včelstvá sú v porovnaní s minulými dlhoročnými priemermi vpredu o dva, ba dokonca i o štyri týždne… …parafrázujúc tvrdenie neb. Ing. V. Smělého z Prahy: „Základ znášky — jarný med“… prajem všetkým slovenským včelárom, aby sa stalo mementom v tomto roku 2018 (po dvoch predchádzajúcich neúrodných rokoch) skutočnosťou a jeho naplnením… Rovnako verím, že k vyššej spokojnosti nás včelárov prispeje aj skutočnosť schválenej žiadosti OZ Slovenskí včelári na podporný rok 2017/2018, ktorí majú posledné necelé tri mesiace na realizáciu opatrení NP a svojich uplatnených požiadaviek v zmysle NV SR č. 135/2017 Z.z. Všetkých žiadateľov nabádam v záverečnej fáze podporného roka o zvýšenú aktivitu a maximálne využitie schválených limitov finančných zdrojov.
Do konca mesiaca jún sa ponúka opätovne možnosť pre naplánovanie a uplatnenie požiadaviek — všetkým členom
OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI, R SVS a ZO AVS v zmysle vyššie citovaného dotačného titulu v podpornom roku 2018/2019. Aj napriek skutočnosti, že podmienky pre uplatnenie požiadaviek sú našej včelárskej verejnosti dostatočne známe, v prípade Vašich akýchkoľvek nejasnosti sa neváhajte obrátiť na náš SÚ SVS, kde Vám radi poradíme. V súvislosti s uvedenou problematikou sa obraciam na všetky R SVS, ZO AVS s našou výzvou na formuláciu Vašich návrhov nových znení opatrení NP, resp. zmien, úprav či redukciu doterajších znení opatrení NP, ktoré by ste žiadali zapracovať do tohto dokumentu pre obdobie rokov 2020 — 2023. Každý Vášobdržaný návrh prejednáme a prehodnotíme v našom Ú SVS a konštruktívne návrhy zapracujeme do jednotného návrhu OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI pre naše budúce jednania na MPRV SR. Obdobne sa obraciam na Vás všetkých čitateľov SV vo veci vyjadrenia sa, zmapovania a zistenia plurality Vašich názorov k téme „Zákazu používania neonikotinoidov“ v slovenskom poľnohospodárstve, z dôvodu ich škodlivého dopadu pre včely a slovenské včelárstvo. Vaše názory, stanoviská, skúsenosti, negatívne dopady pre Vaše včelárenie nám zašlite na adresu našej redakcie, za účelom spísania žiadosti, návrhu, resp. petície pre naše rezortné MPRV SR a hlasovanie ministerky v EP.
Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári, všetkých Vás pozdravujem a prajem úrodnú a požehnanú včelársku
sezónu 2018.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV