+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVENSKÝ VČELÁR 1 – 2 / 2019

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia,
nový kalendárny rok vystriedal starý rok a tak mi dovoľte, aby som Vám na začiatku nového roka 2019 poprial veľa zdravia, síl a spokojnosti z vykonávanej práce vo Vašom životnom priestore, vo Vašom osobnom, rodinnom i spoločenskom živote. Slovenské včelárstvo si v tomto roku pripomenie dve významné udalosti, ktorými sú 150. výročie založenia prvej včelárskej organizácie na území Slovenska Spolku slovenských včelárov v Hornom Uhorsku — 12. júla 1869 a sté výročie založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov pre Slovensko — 15. augusta 1919.
Ak budeme aspoň trocha poverčiví, a to poverčiví v dobrom slova zmysle, kalendárny rok 2019 s magickou deviatkou na konci by mohol byť za určitých okolností, t.j. prijatia sebareflexie zo strany vedenia doteraz najväčšej včelárskej organizácie na Slovensku rovnako významným pamätníkom slovenského včelárstva…
História kozmu, sveta, národov, ľudstva, ľudí a ich počinov sa píše denno-denne, každý okamih…
Rokom 2019 vstupuje na križovatku svojej histórie i náš Spolok včelárov Slovenska, ktorého znovuobnovenie pred tridsiatimi rokmi – 21.10.1990 by si mala naša spolková včelárska komunita pripomenúť na budúci rok… Nadchádzajúce 27. VZ Spolku včelárov Slovenska, ktoré sa bude konať 26.01.2019 v Trenčíne a jeho delegáti rozhodnú o jeho ďalšej budúcnosti a smerovaní. Výsledky rokovania VZ napovedia a naznačia aj ďalšiu budúcnosť nášho od r. 1923 vychádzajúceho (s jeho prerušením v období od r. 1952 do r. 1990) spolkového časopisu Slovenský včelár. Určite by prospela v jeho budúcnosti aj zmena na pozícii zodpovedného redaktora, doplnenie či výmena členov redakčnej rady o nových, erudovaných, odborne zdatných a obetavých stálych prispievateľov, zmena jeho obsahovej náplne, publikovanie moderných inovatívnych technológií a poznatkov…
Otázkou je, či sa takéto zloženie odborného tímu v členskej základni SVS a AVS nájde ?!… a na pozíciu zodpovedného redaktora sa po vyhlásení konkurzu vhodný kandidát prihlási…
Čo nájdete v obsahu tohto dvojčísla SV? Popri aktuálnych informáciách a prezentácie aktivít z diania v našich R SVS a ZO AVS, v krajoch a z rokovaní najvyšších orgánov si môžete prečítať správy KZ o včelárskej sezóne 2018 v jednotlivých krajoch RS, odborné články z prednášok, ktoré odzneli na vedeckej konferencii EurBee 8 v septembri 2018 v Belgicku, podnet predsedu ZO AVS Žilina JUDr. Nogu adresovaný predsedovi vlády SR a ministerke pôdohospodárstva SR, úsilie EÚ smerujúce k vysporiadaniu sa s používaním pesticídov zodpovedných za úhyny včiel, ďalej odborný článok MVDr. Ing. Z. Brokeša o činnosti včiel v bezznáškovom období, systéme Half Comb Hogg´s pre produkciu plástečkového medu a článok týkajúci sa prevratného objavu výživy klieštika VD zo zdrojov tukového telieska včely, ako i ďalšie zaujímavosti. Samozrejme RR nezabudla ani na rubriky Tajnička a Naši jubilanti.