+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVENSKÝ VČELÁR 3 – 4 / 2020

Vážení čitatelia,
doterajší priebeh zimy je vo všetkých oblastiach Slovenska veľmi netradičný. Pokiaľ bude aj jej záverečné obdobie doznievať v rovnakých dimenziách, s veľkou pravdepodobnosťou sa táto zima zaradí medzi jednu s najvyššími priemernými dennými i nočnými teplotami za posledných niekoľko desaťročí. Obdobné konštatovanie možno vysloviť aj na margo objemu vodných (snehových) zrážok. Aj keď patrím osobne skôr k tej staršej generácii, pri snahe zalistovať v mojej pamäti, nenapadá ma, či som v minulosti zažil v regióne Hornej Oravy rovnako teplú a suchú zimu… Je preto ťažké dnes vyslovovať prognózy, akým spôsobom sa špecifiká tohtoročnej zimy prejavia v jarnom, letnom či jesennom počasí a taktiež aký dopad budú mať smerom k produkcii nektáru či medovice… Súhlasiac so slovami klasika: „Bude, ako dá Boh“ sa môžeme už teraz ako optimisti nádejať, že bude dobre a Boh nám požehná dobrú úrodu včelích produktov a tým radosť a energiu pre náš život a prácu s našimi včielkami. Radosť, spokojnosť, vieru a nádej v lepší, spravodlivejší zajtrajšok želám aj ja Vám, všetkým čitateľom nášho časopisu v závere mesiaca február, a to nielen — v deň volieb, ale i naďalej, v období celého veľkého pôstu i Veľkonočných sviatkov, a to v duchu Vášho intenzívneho vnútorného prežívania zmyslu a poslania veľkonočného tajomstva. Od začiatku tohto nového roka dostávame priebežne na Sekretariát Ú SVS i kanceláriu OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia a podopatrenia NP v zmysle nového NV SR č. 337/2019 Z.z. Aj napriek tomu, že uvedené NV SR nadobudlo účinnosť len nedávno — 1. novembra 2019, už dnes je zrejmé, že formulácie legislatívnych znení jeho viacerých paragrafov boli šité príliš horúcou ihlou a ich schválená podoba má mnohé trhliny. Preukázali to kontroly doterajších povinných sprievodných dokladov obdržaných v žiadostiach žiadateľov o refundáciu nákladov. Z dôvodu, že po vzájomných konzultáciách a uskutočnených jednaniach medzi zástupcami Slovenského zväzu včelárov, Spolku včelárov Slovenska a SLOVENSKÝCH VČELÁROV verzus MPRV SR a PPA SR je v tomto predvolebnom období ťažké dosiahnuť zásadné zmeny, ktoré by celý proces zjednodušili a vyriešili, zostáva pre schválených žiadateľov jediným riešením — akceptácia a konanie v intenciách súčasného stavu a po skreovaní novej vlády — novelizácia NV SR č. 337/2019 Z.z. Napriek uvedenému — povzbudzujem Vás — všetkých žiadateľov o podporu o nepoľavenie vo Vašom úsilí pri realizácii Vami naplánovaných aktivít a opatrení NP a to či už na úrovni Vás, ako individuálnych žiadateľov a konečných prijímateľov pomoci, tak aj na úrovni jednotlivých spolkov a základných organizácií.
Vážení čitatelia, v minulom dvojčísle nášho časopisu sme pre Vašu potrebu a lepšiu informovanosť v jeho stredovej prílohe uverejnili Usmernenie, ako výcuc z celého NV SR č. 337/2019 Z.z. V tomto dvojčísle na jej mieste nájdete Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2020-2021. Verím, že tieto prílohy budú pre Vás rovnako dobrým pomocníkom pri Vašej každodennej práci a žriedlom nových informácií, usmernení a poznatkov, ako aj celý jeho ďalší obsah.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV