+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVNSKÝ VČELÁR 11 – 12 / 2019

Vážení včelári, milí čitatelia,

držíte v rukách posledné tohtoročné dvojčíslo SV určeného pre mesiace november a december. Práve záver toho druhého mesiaca — decembra je pre veľkú časť kresťanského sveta obdobím slávenia najkrajších sviatkov roku — vianočných sviatkov.

Chcem Vám preto v úvode môjho príhovoru všetkým členom SVS, AVS i všetkým čitateľom nášho časopisu popriať príjemné a láskyplné prežívanie vianočného obdobia v kruhu Vašich rodín, jeho mladším členom radosť z darčekov spod vianočného stromčeka, a tým skôr narodeným v srdci šťastie a radosť z novonarodeného Božieho dieťatka. Posledná decembrová dekáda je tiež obdobím zimného slnovratu. Pre nás včelárov a naše včielky je znamením, že sa skončilo skracovanie dňa a predlžovanie nocí a začína sa opačná fáza a proces. S jeho začiatkom súvisí i začiatok nového rozvoja a rozmachu života včelej čeľade, včelieho spoločenstva. Matka začína klásť prvé vajíčka, ktoré prekonávaním jednotlivých vývojových fáz, metamorfózy, zabezpečia postupný nárast včelej populácie. Začiatok tohto vývoja si vyžaduje dobrý zdravotný stav zimujúcich jedincov, nulový či minimálny počet parazitujúcich samičiek VD, dobrý prístup čerstvého vzduchu do celého vnútorného úľového priestoru a maximálnu teplodržnosť úľovej zostavy. Vymenované podmienky sú veľmi dôležité a rozhodujúce činitele a predpoklady pre erupčný nárast včelích jedincov a rozmach včelieho superorganizmu, ale iba za predpokladu, že ich gazda bol k nim koncom leta dostatočne žičlivý a prajný, nebol skúpy a za odobratý med doprial v hojnosti a včas svojim včielkam plnohodnotné glycidové náhradky… Takmer neobmedzená dostupnosť k novým poznatkom vedeckého výskumu sa ponúka slovenským včelárom všetkých vekových kategórií prostredníctvom internetových stránok. Vhodným zdrojom nových informácií a poznatkov z výskumu i včelárskej praxe sú pre chovateľov včiel aj hodnotné knižné publikácie a odborné včelárske časopisy. V priebehu posledného polroka sme v snahe zužitkovať hodnotné články uverejnené v časopisoch Slovenský včelár a Moderní včelář, (ktorý bol v roku 2019 ocenený v Montreale na 46. ročníku medzinárodného včelárskeho kongresu Apimondia) vyvinuli spoločné úsilie medzi obidvoma vydavateľstvami smerujúce k prehĺbeniu a rozšíreniu vzájomnej spolupráce a vedúcich k uzavretiu obojstrannej Dohody o spolupráci. V zmysle tejto dohody budú v budúcnosti pre obidve vydavateľstvá k dispozícií obsahy obidvoch periodík, a to pre účely vzájomnej výmeny a uverejňovania odborných a informatívnych článkov a tém a tým zvýšenia ich odbornej a publikačnej úrovne. Vážení priatelia včelári, milí čitatelia, dovoľte mi, aby som v závere tohto môjho príhovoru Vám všetkým ako aj našim stálym i občasným prispievateľom a členom RR poďakoval za doterajšiu spoluprácu, priazeň a podporu nášmu na Slovensku najdlhšie vydávanému odbornému včelárskemu časopisu Slovenský včelár a zároveň Vás požiadal o Vašu vernosť a priazeň v roku 2020.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV