Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 12.10.2015 do 08.01.2016.
Podrobnejšie informácie je možné získať na webových stránkach PPA: http://www.apa.sk/index.php?navID=530