SLOVENSKÝ VČELÁR 11 – 12 / 2018

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia,
môj posledný tohtoročný príhovor chcem venovať jednak Vám, ktorým náš spolkový časopis a obsah robil spoločníka pri Vašom včelárení v priebehu celého kalendárneho roka a jednak najnovším uplynulým udalostiam, ktoré prežívala naša včelárska komunita v poslednom období, ako i udalostiam ktoré v závere roka očakávame…
Minulosť, prítomnosť i budúcnosť sú tri naoko rozdielne veličiny, z ľudského pohľadu vymedzeného časového úseku. Minulosť je úsekom, ktorý sme už prežili, po našu prítomnosť, budúcnosť je úsekom, ktorú začíname prežívať po prežití prítomnosti.
Z časového hľadiska je najkratším úsekom prítomnosť. Tá trvá len časový okamih práve v tento moment. O sekundu ho už nahradí minulosť… Z vecného, významového hľadiska má prežívaný, prítomný okamih najväčší význam pre náš večný život… Po roku 2002, keď som začínal svoje prvé funkčné obdobie predsedu SVS i ZR som v jednom z mojich úvodníkov napísal konštatovanie, „…že kde jedna vec končí, druhá začína…“ Určite veľa materiálnych vecí, predmetov má svoje priestorové ohraničenie, rozmery, udalosti svoj začiatok i koniec. Nekonečným je azda iba vesmír, absolútne nekonečným zo všetkých uhlov pohľadu je z určitosťou a bez akýchkoľvek výhrad jeho Stvoriteľ… Pre nevčelársku verejnosť je o dva mesiace koniec kalendárneho roka, a s ním v závere mesiaca december — dlho očakávané vianočné sviatky. Naša včelárska komunita prežívala koniec včelárskeho roka uprostred leta. Záverečnými sezónnymi prácami končila včelársku sezónu 2018, aby zo dňa na deň prehupla do novej sezóny 2019. U mnohých z nás včelárov bol koniec jednej sezóny prítomným okamihom, ktorý vzápätí nahradil prvý okamih našej budúcnosti, ktorý sa stal tak začiatkom novej sezóny. U niektorých sa uvedený okamih nestretol a nenaplnil v jednom bode. Po zakŕmení včelstiev na zimu a finále záverečných sezónnych prác, prišlo pre nich požehnanie vo forme medovicových znášok. Najmä na východe Slovenska, ale aj v iných horských, či dokonca v nížinných oblastiach sa objavila znáška od producentov medovice a narobila tak radosť i vrásky na čelách mnohým včelárom…
Obdobne — zmiešané pocity doprevádzali našich včelárov pri jesennom ošetrovaní včelstiev proti V.D. Jeho spád v úli v množstve pár desiatok jedincov striedal spád v počtoch niekoľkých stoviek, ba i do tisíc jedincov. Podľa informácii sú včelári, ktorí svoje prázdne úle začali zatvárať už koncom mesiaca september ako dôsledok negatívneho dopadu nateraz neznámeho fenoménu a príčiny, s príznakmi poškodenia včiel V.D. Aká asi bude celková bilancia strát včelstiev k Silvestru 2018 a k jarným klinickým prehliadkam v r. 2019 ? …
Včelári, ako veční optimisti veria, že v konečnom dôsledku sa nebudú zásadnejšie odlišovať od v septembri verifikovaným stavom 2018. Posezónne obdobie a začiatok nového včelárskeho roka sú príznačné v našom Spolku konávaním krajských medových výstav a festivalov. Ich postupnosť pokračovala po KMF Banskobystrického kraja v Žarnovici, KMF Trnavského kraja v Hlohovci — Šulekove, oslavami 100-ročnice Spolku včelárov J. Fándlyho v Seredi a včelárskou výstavou Trenčianskeho kraja v Prievidzi — Necpaloch. Ich vyvrcholením bol 12. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej v dňoch 19. — 20. 10. 2018. Ich zhodnotení a prezentácií sa zhostili ich organizátori a priami účastníci, ktoré hodnotenia Redakčná rada zaradila do obsahu tohto vydania Slovenského včelára. Prednáškové témy ŠVPS SR od MVDr. E. Papiernikovej odprezentované MVDr. J. Kráľom z RVPS D. Kubín i ŠVPÚ Dolný Kubín odprezentované MVDr. M. Mojžišom — gen. riaditeľom Národného referenčného centa ŠVPÚ, v ktorých dominovali otázky nákazovej situácie MVP na území SR a postup včelára pri vykonávaní nariadených opatrení v ohnisku MVP rezonovali v ušiach mnohých poslucháčov a podnietili ich k živej a aktívnej diskusii. V súlade s ich návrhmi a plánom SVS na rok 2018 bude vhodné opätovné iniciovanie kompetentných na ÚVč. v L. Hrádku, ŠVPS SR a MPRV SR pre spoločné postupy pri riešení otázok a projektov zameraných na zlepšenie súčasného stavu a to i za prispenia opatrení NP v zmysle NV SR č. 135/2017 Z.z. Ako som uviedol v záverečnom zhodnotení tohto podujatia, v januári 2019 očakáva naše OZ 27. VZ SVS, ktoré je volebným VZ. Z tohto dôvodu sa dostáva náš obnovený SVS na rázcestie, na ktorom sa ponúka nová príležitosť pre cestu, o kvalite a cieli ktorej môžu rozhodnúť vedenia našich R SVS pri návrhu kandidátov do všetkých funkcií a orgánov SVS, vrátane funkcie predsedu SVS, (ktorú týmto dávam k dispozícii všetkým členom SVS) a delegáti svojou voľbou na VZ.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Ľubomír Vančo
Dňa 23. 8. 2018 sa uskutočnil ďalší ročník medového festivalu Trnavského kraja
Karin Kapustová
Seredský spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho oslávil 100 rokov
Lýdia Kubinová
12. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej
Lýdia Kubinová
Odborná súťaž o Najlepší slovenský med a Najlepšiu slovenskú medovinu
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Podmienky včelej znášky
Ing. Jozef Špacír
5. ročník spoločnej výstavy včelárov a záhradkárov v Prievidzi
Rudolf a Eva Schwarzová
Včelárska hodina
R SVS Dr. K. Novackého Prievidza
Včely v Bojnickej ZOO
Ing. Jaroslav Gasper
XXII. Medzinárodný kongres včelárov Apislavia v Moskve
RR SV
Plástečkový med – systém Ross-Rounds
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Ing. Jaroslav Gasper
Atraktívnosť peľu pre včely
Doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD. a kol.
Podmienky ovplyvňujúce obsahové zloženie obnôžkového peľu
RR SV
Aké tekuté krmivá (sirupové krmivá) pre včely sú na trhu?
Ján Mikuláš
Príčiny vlhkosti v úli cez zimu a jej dôsledky
František Rejta
50 rokov môjho včelárenia
Výstava s názvom „VČELÁRSTVO“