V Ý Z V A

V ý z v a
o poskytnutie dotácie podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100
o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

pdfm  Výzva na predkladanie žiadosti – podpora na opeľovaciu činnosť včiel

pdfm Príloha č. 1 Žiadosť-Podpora na opeľovaciu činnosť včiel

 Príloha č. 2 Usmernenie-dotacia na opeľovaciu činnosť včiel 2016