11. ročník Slovenského medového festivalu

Propozície súťaže 11. ročníka SMF v Trstenej o najlepší slovenský med a o najlepšiu slovenskú medovinu

Vážení členovia SVS,
opäť o rok je pred nami naše najvýznamnejšie Spolkové podujatie, ktorým je 11. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej, ktorý sa bude tento rok konať v sobotu 21. 10. 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Trstenej, na ktorý Vás – všetkých členov Spolku včelárov Slovenska i priaznivcov včelárstva v mene nášho Ústredia SVS srdečne pozývame.
Každoročne sú sprievodným programom SMF okrem iného aj súťaže o Najlepší slovenský med a súťaž o Najlepšiu slovenskú medovinu.
Súťaž o najlepší slovenský med
V tomto roku Ústredie SVS vyhlasuje v súťaži o Najlepší slovenský med dve súťažné kategórie a to:
1. kategória – kvetový med
2. kategória – agátový med
Vzorky medov do súťaže prevezmú predsedovia R SVS od svojich členov a odovzdajú osobne svojmu krajskému zmocnencovi v nimi navzájom dohodnutom termíne spolu s ostatnými náležitosťami (údajmi o každom súťažiacom a súťažnej vzorke). Krajský zmocnenec zabezpečí ich osobné doručenie do sídla Ústredia SVS, Oravická 612/12, 028 01 v Trstenej dňa 30. 09. 2017 (v sobotu), v deň konania 3. riadneho zasadnutia Ú SVS. Súťažná vzorka medu bude pozostávať v rámci jednej súťažnej kategórie medu v zmysle Smernice SVS č. 1/2010 pre podujatie – Slovenský medový festival v Trstenej – z 3 ks jedného, toho istého druhu medu pochádzajúceho zo sezóny 2017, naplneného v sklenej resp. plastovej fľaši 720 ml cca 950 g (novší typ fľaše TWIST, alebo starší – vyšší typ OMNIA) uzavretej skrutkovým uzáverom, – viečkom, ktorá bude do súťaže odovzdaná bezplatne. Jeden kus (fľaša) súťažnej vzorky medu bude na Sekretariáte Ú SVS dňa 30. 09.2017 za prítomnosti všetkých krajských zmocnencov,
predsedu SVS a vedúceho zboru degustátorov rozdelená v pomere 3/3 po cca 300 gramov do jednotných (tvarovo, farebne i obsahovo) rovnakých – vizuálne nerozlíšiteľných fliaš, kvôli zabezpečeniu anonymity a nestrannosti súťažiaceho, – pričom 1/3 súťažnej vzorky medu bude dňa 30. 09. 2017 odovzdaná predsedovi odbornej degustačnej komisie a bude slúžiť ako degustačná vzorka do súťaže o najlepší slovenský med, ktorá sa uskutoční 20. 10. 2017 a druhá 1/3 súťažnej vzorky medu bude dňa 30. 09. 2017 odovzdaná predsedovi laickej degustačnej komisie, ktorý zabezpečí laickú degustáciu medu návštevníkmi 11. ročníka SMF v Trstenej dňa 21.10.2017 a posledná 1/3 súťažnej vzorky bude na základe požiadavky súťažiaceho odoslaná do ŠVPÚ v Dolnom Kubíne za účelom vykonania fyzikálno-chemických rozborov súťažných medov. Upozornenie: Z dôvodu, že podľa nového
NV SR č. 135/2017 Z. z. nie je umožnené Ústrediu SVS centrálne za svojich členov požiadať o podporu za analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky „Slovenský med SVS“, – (a to z dôvodu, že podľa § 6, odst. 2 a 3 tohto NV SR môže o takúto podporu požiadať iba samotný včelár a preto takáto podpora bude poskytnutá iba priamo včelárovi), – Ústredie SVS zabezpečí v tomto roku centrálne odovzdanie iba tých súťažných vzoriek medu do ŠVPÚ v D. Kubíne za účelom vykonania fyzikálno-chemických rozborov súťažných medov, o ktoré požiadajú vlastníci pri odovzdávaní súťažnej vzorky. Náklady za vykonané rozbory si musí uhradiť včelár sám a následne aj samostatne požiadať o preplatenie 80 % z uhradených nákladov v zmysle NV SR č. 135/2017 Z.z.). Zvyšné 2 kusy (fľaše) súťažnej vzorky medu budú dňa 30. 09. 2017 rozdelené na osem rovnakých častí v množstve á 0,25 kg, a tieto budú odovzdané následne všetkým krajským zmocnencom. Tieto súťažné vzorky medu budú slúžiť na propagáciu a laickú degustáciu súťažných medov v rámci jednotlivých krajských medových festivalov SVS, ktoré sa uskutočnia v priebehu mesiacov september – december 2017 v každom kraji.
Na každej jednotlivej súťažnej vzorke medu – fľaši musí byť nálepka s nasledovnými údajmi:
l. Kategória medu (kvetový, agátový)
2. Druh medu najmä u kvetových medov (napr. agátový, repkový, lipový, mätový, slnečnicový, zmiešaný a pod.).
3. Ročník zberu medu (5, 6, 7…/ 2017)
4. Meno, priezvisko, popr. titul súťažiaceho včelára, jeho presná adresa, telef. kontakt
Vzor nálepky na pohári s medom:
l. Kategória medu: kvetový
2. Druh medu: zmiešaný
3. Ročník zberu medu: 6/2017
4. Meno, priezvisko, titul, adresa včelára: Vilko Trúdik, Kvetá 48, 927 00 Medovce
Je neprípustné, aby sa súťažiaci včelár zúčastnil 2x súťaže v rámci SMF s jedným a tým istým druhom medu!
Súťaž o najlepšiu slovenskú medovinu
V súťaži o Najlepšiu slovenskú medovinu budeme rozlišovať v tomto roku iba jednu kategóriu medoviny, bez ohľadu na pôvod (z medovicového, alebo kvetového medu), farbu, druh, napr. prírodnú resp. inak dochucovanú a upravenú medovinu napr. rôznymi umelými alebo prírodnými esenciami (koreninami a vonnými bylinkami, kvetmi…). Vzorky medovín do súťaže prevezmú predsedovia R SVS od svojich členov (obdobne ako u vzoriek medov) a odovzdajú osobne svojmu krajskému zmocnencovi v nimi navzájom dohodnutom termíne spolu s ostatnými náležitosťami (údajmi o každom súťažiacom a súťažnej vzorke), ktorý zabezpečí ich osobné doručenie do sídla Ústredia SVS, Oravická 612/12, 028 01 v Trstenej dňa 30.09.2017 (v sobotu), v deň konania 3. riadneho zasadnutia Ú SVS. Súťažná vzorka medoviny, ktorá doteraz nebola v súťaži na SMF, bude pozostávať z jedného druhu vyrobenej medoviny, naplnenej v dvoch sklenených fľašiach, o obsahu jeden liter, z číreho alebo tmavého skla, uzavretých korkovou zátkou, alebo skrutkovým uzáverom v celkovom množstve 2 litre, ktorá bude do súťaže odovzdaná bezplatne. Prevzatá súťažná vzorka medoviny (2 fľaše) bude komisionálne preliata do jednotných (tvarovo, farebne i obsahovo) rovnakých vizuálne nerozlíšiteľných fliaš, kvôli zabezpečeniu anonymity a nestrannosti súťažiaceho. Jeden liter (fľaša) súťažnej vzorky medoviny bude na Sekretariáte Ú SVS odovzdaná dňa 30. 09.2017 predsedovi odbornej degustačnej komisie a bude slúžiť ako degustačná vzorka v súťaži o najlepšiu slovenskú medovinu v rámci 11. ročníka SMF v Trstenej, ktorá sa uskutoční dňa 21. 10. 2017. Druhá časť súťažnej vzorky medoviny v množstve 1 liter bude dňa 30. 09.2017 odovzdaná predsedovi laickej degustačnej komisie, ktorý zabezpečí laickú degustáciu medoviny návštevníkmi 11. ročníka SMF v Trstenej dňa 21.10. 2017.
Na každej vzorke medoviny – fľaši musí byť nálepka s nasledovnými údajmi:
1. Druh a pôvod medoviny, popr. jej bližšie
označenie a špecifikácia napr. Oravská, Devínska, Hontianska, Silická, Želovská… ap., ďalej prírodná, bylinková,
horká, s príchuťou mäty, mandle, z medovicového medu, z repkového, agátového medu ap.
2. Ročník výroby medoviny napr: 2016, 2017
3. Čitateľne meno, priezvisko, popr. Titul súťažiaceho, jeho presná adresa, telefonický kontakt.
Vzor nálepky na fľaši s medovinou:
1. Druh a pôvod medoviny: Medovicová
2. Ročník výroby medoviny: 2017
3. Meno, priezvisko, titul, adresa včelára: Vilko Trúdik, Kvetná 48, 927 00 Medovce
Jeden súťažiaci včelár a člen SVS môže predložiť do súťaže iba jednu vzorku medoviny.
Je neprípustné, aby sa súťažiaci včelár zúčastnil 2x súťaže v rámci SMF s jedným a tým istým druhom medoviny!
Na základe požiadavky niektorých zástupcov R SVS bude v časopise SV uverejnené iba umiestnenie prvých troch súťažiacich, ktorí sa v jednotlivých súťažných kategóriách (med, medovina) umiestnia na prých troch miestach!
Vážení predsedovia R SVS, veríme, že v rámci svojich Regionálnych spolkov včelárov Slovenka máte členov, ktorí sa radi pochvália svojimi kvalitnými medmi či chutnými medovinami, ktoré sa im podarilo vyrobiť zo svojho medu. Tešíme sa na naše vzájomné spoločné priateľské stretnutie v hojnom počte na 11. ročníku SMF v Trstenej.
Všetci ste aj spolu s Vašimi rodinnými príslušníkmi a priaznivcami včelárstva srdečne vítaní.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a Ú SVS