+421 901 705 436 svs@orava.sk

Usmernenie Ú SVS č. 05 /06 /2011

Vážený priatelia;      v zmysle Nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z. z. z 2. februára 2011, ktorým sa  ustanovujú  podmienky  o poskytovaní  podpory  pri  vykonávaní  opatrení  na  zlepšenie podmienok  pre  produkciu  a  obchodovanie  s  včelími  produktmi  môžu členovia Spolku včelárov Slovenska požiadať prostredníctvom SVS o poskytnutie podpory pri vykonávaní

Usmernenie Ú SVS č. 04 /06 /2011

Vážený priatelia;       na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  z 5. mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji  vidieka vyzvalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR  Spolok včelárov Slovenska na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2011 podľa 2 odst. 1 písm. l) na opeľovaciu činnosť včiel.

Kurz medového pečiva

Spolok včelárov Slovenska v spolupráci s R SVS Želovce organizuje v dňoch 24. a 25. júna 2011 prvý kurz medového pečiva. Dvojdňový kurz pod vedením pani učiteľky

Slovenský včelár 6/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku júnového vydania nášho Slovenského včelára. V období jeho písania, v tretej dekáde mája vrcholia v mnohých regiónoch Slovenska znášky z agáta. Podľa mnohých  včelárov z južného Slovenska a ich vyjadrení ohľadne doterajších výsledkov z medobraní ukazuje sa tento rok oveľa priaznivejší   a bohatší na úrodu medu, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku…

Štatút Svojpomocného fondu SVS

Spolok včelárov Slovenska vytvára a spravuje účelový Svoj Pomocný Fond Spolku včelárov Slovenska – skrátene SPF SVS.  Tvorba a účel fondu – fond je zameraný na zmiernenie niektorých škôd vzniknutých členom SVS na ich včelárskom majetku pri chove včiel a s nimi súvisiacich činnostiach. Pprostriedky SPF nemožno minúť na iné účely. SPF spravuje komisia zvlášť na to volená – komisia…