23.VZ SVS 2015

Miestom jeho konania bola Trstená, ktorá v Kongresovej sále hotela Roháč, na Námestí M. R. Štefánika privítala v sobotu 31. 1. 2015 delegátov a hostí zo všetkých kútov Slovenska.
Z dôvodu, že 23. VZ SVS bolo volebným zhromaždením, ohraničilo svojim termínom konania sa, predchádzajúce obdobie obnoveného SVS od r. 1990, i naplnenia tretieho štvorročného funkčného obdobia nášho predsedu SVS a Ú SVS Ing. Pavla Kameníka. Blížiaca sa štvrťstoročnica obnoveného SVS, totožná so štvrťstoročnicou „Nežnej revolúcie“ a pokusu o budovanie demokracie na Slovensku, oprávnene v našej členskej základni, (ako nedeliteľnej súčasti našej meniacej sa spoločnosti) i u delegátov R SVS vyvolávali očakávania, aký prívlastok 23. VZ SVS dostane vzhľadom na jeho program a výsledky…
Krajne nepriaznivé počasie, panujúce celý týždeň na Slovensku, vyvolávalo u mnohých potenciálnych účastníkov vrásky na čele, no i napriek tejto prekážke, ktorá sa stala pre niektorých neprekonateľná, sa VZ zúčastnilo 37 delegátov z 56 pozvaných. Po prezentácii delegátov a hostí, privítaním účastníkov 23. VZ SVS predsedajúcim 23. VZ SVS – RNDr. Jozefom Žigom, minútou ticha venovanej spomienke na zosnulých členov SVS v r. 2014, kultúrnou hudobnou vložkou, v rámci ktorej vystúpila folklórna ľudová skupina Chorvátovcov zo Zábiedova, po návrhu a schválení pracovného predsedníctva a programu VZ, sa kontinuálne prerokovávali jednotlivé body programu.
Pomerne v obsiahlej Správe o činnosti Ú SVS za r. 2014, ktorú predniesol predseda SVS a Ú SVS – Ing. Pavol Kameník, zaujal jej obsah do posledného okamihu všetkých účastníkov VZ. 23. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska Boli v nej obsiahnuté všetky dôležité činnosti, úlohy i okolnosti, ktoré SVS úspešne zabezpečoval v priebehu roka 2014 v zložitých a krajne nežičlivých podmienkach, otvorenej diskriminácie nášho OZ SVS zo strany MPRV SR a ZSV a ich účelovej manipulácie s dotáciami NP ako aj pri tajnej príprave legislatívneho dokumentu NV SR č. 107/2014, ktoré nekalé praktiky v období budovania a formovania demokratického štátu SR vracia našu krajinu do obdobia spred roku 1990! Ich súčasťou sú zo strany MPRV SV zavádzajúce praktiky likvidácie slovenského spolkového organizovaného včelárstva, preferovanie Slovenského zväzu včelárov a manipulácia s dotačnými finančnými prostriedkami prostredníctvom jedného monopolu a jednej osoby…
Ďalšie prednášané Správy: o finančnom hospodárení Ú SVS za rok 2014 prednesená ved. sekr. L. Kubinovou, o činnosti DKR SVS prednesená Ing. J. Špacírom, o činnosti SPF SVS prednesená Ing. M. Kosom informovali podrobne a položkovite o činnosti a operáciách na účtoch SVS a na účte Komisie
SPF SVS v priebehu roka 2014, ktorých textové a číselné prezentácie boli súbežne s ich prednesom – premietané v elektronickej forme na plátno. Po predstavení nových krajských zmocnencov za jednotlivé kraje (ktorí súčasne sú aj krajskými poradcami pre včelárstvo), zvolených na KP za jednotlivé kraje SR, a po predstavení obidvoch podpredsedov SVS, rozhodli delegáti verejným hlasovaním o ich poradí. a základe jeho výsledkov sa prvým podpredsedom SVS stal PhDr. František Geleta a druhým podpredsedom Ľudovít Žilinský.
Obdobne boli predstavení delegátom VZ kandidáti pre voľby do orgánov a komisií Ústredia SVS, ktorí boli navrhnutí a odsúhlasení na zasadnutiach KP predsedami jednotlivých R SVS v kraji ako väčšinové a to: predsedu SVS a Ú SVS, predsedu a členov komisií DKR SVS a SPF SVS a následne bol vykonaný úkon tajných volieb. Posledným bodom programu pred obedňajšou prestávkou bolo vyznamenávanie členov SVS spojené s odovzdaním najvyššieho spolkového vyznamenania Zlatých medailí Š. Závodníka za ich obetavú prácu v SVS a v najvyššom orgáne Ú SVS.
Na 23. VZ SVS bolo odovzdaných celkom 10 Zlatých medailí Š: Závodníka a to týmto nižšie uvedeným členom SVS: Ľubomírovi Vančovi – R SVS Hlohovec, Petrovi Geletovi – R SVS Hodkovce, Andrejovi Fedkovi – R SVS Humenné, Ing. Petrovi Ďurkovi – R SVS Hlohovec, Jánovi Mojžišovi – R SVS Senohrad, Ing. Jánovi Škrteľovi – R SVS Prievidza, Jozefovi Trojákovi – Včelársky spolok Dolný Kubín, Jozefovi Kuchárovi – R SVS Prešov, Vladimírovi Beláňovi – R SVS Bojná, Miloslavovi Trizuliakovi – R SVS Žilina.
Vyhlásenie výsledkov volieb: – bez zmeny vo funkcii predsedu SVS a Ú SVS a predsedu SPF SVS, so zmenou vo funkcii predsedu a členov DKR SVS potvrdili jednoznačne správnosť doterajšieho vedenia a smerovania nášho SVS a jeho kontinuitu od r. 1990. Maximálne počty hlasov, ktoré vo voľbách získali navrhnutí kandidáti svedčia o vysokej morálnej charakteristike osobností, ktoré svojou doterajšou činnosťou prezentujú, čím garantujú pevnosť spolkových zásad, identitu a priority slovenského spolkového včelárstva. Veľká dôvera prejavená delegátmi 23. VZ SVS vo voľbách zvoleným funkcionárom taktiež svedčí o ďalších skutočnostiach, ktorými sú zodpovednosť, spravodlivosť, zásadovosť v konaní jednotlivých zvolených funkcionárov. Na druhej strane je znamením toho, že falošní karieristi, pokrytci a rozvracači Spolku včelárov Slovenska už v predchádzajúcom období po r. 2010 z nášho SVS raz a navždy odišli…
Jednoznačné postoje delegátov VZ odprezentované vo voľbách, ďalej v diskusii i postoje predsedov R SVS na KP jednotne potvrdili ich pevnú príslušnosť k nášmu SVS a tiež príslušnosť ich R SVS k organizačnej štruktúre SVS. Nanovozvolený predseda SVS a Ú SVS Ing. Pavol Kameník v ďalšom bode programu predniesol Plán práce, zámery, koncepciu, zásady a ciele ďalšej činnosti SVS pre rok 2015 a výhľady na štvorročné volebné obdobie do r. 2019. Návrh rozpočtu Ú SVS na rok 2015 predniesla ved. sekr. Lýdia Kubinová. Po prednesení Návrhu platby členských príspevkov, platby SPF SVS a predplatného časopisu SV na r. 2016 a po doplnení Návrhu Uznesenia z 23. VZ SVS boli uvedené Návrhy jednohlasne schválené. V diskusii vystúpili: p. P. Miklovič a Bc. P. Šimon z R SVS Hlohovec, J. Kunderlík z R SVS Šaľa, A. Fedkov z R SVS Humenné a Ing. J. Džadoň z R SVS Žarnovica. Na ich príspevky odpovedali predseda SVS Ing. P. Kameník a ved. sekr. L. Kubinová. Súčasťou programu 23. VZ SVS bolo aj podpísanie Prehlásenia delegátov 23. VZ SVS k najvyšším predstaviteľom štátnej moci a Úradu prezidenta SR, z dôvodu porušovania demokratických práv a nárokov členov SVS a poškodzovania OZ SVS v procese prípravy nového NV SR č. 107/2014 a monopolizácie OZ Slovenská včela pri nárokovaní a rozdeľovaní finančnej podpory v opatreniach NP.
23. VZ SVS ukončili v neskorých popoludňajších hodinách predsedajúci VZ – RNDr. Jozef Žigo a predseda SVS – Ing. Pavol Kameník.

SÚ SVS

Galéria