SLOVENSKÝ VČELÁR 5 – 6 / 2017

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia,
v úvodníku nového vydania nášho spolkového najdlhšie vydávaného včelárskeho časopisu na Slovensku Slovenský včelár, Vás chcem poinformovať o niektorých dôležitých momentoch, ktoré v poslednom období rezonovali a dominovali v slovenskom včelárstve a v rámci nich aj o príprave odborného včelárskeho zájazdu do Rumunska v letnej sezóne. V jeho druhej časti Vás v krátkosti oboznámim s obsahovou náplňou tohoto dvojčísla SV. Prelomové mesiace starého a nového roka — december a január sa stali aj na scéne novodobého slovenského včelárstva medzníkom, ktorý dal najavo celej slovenskej verejnosti (a to nielen včelárskej), že každá pozemská vec je iba dočasná, pominuteľná. Medzi také patria hmotné ľudské výtvory i nehmotné ustanovizne. Po 60-tich rokoch od politického vytvorenia Slovenského zväzu včelárov a po dvadsiatich šiestich rokoch od obnovy Spolku včelárov Slovenska dospel vývoj v dominantnej včelárskej organizácii SZV do štádia, kedy posledné jeho vrcholové vedenia svojimi účelovými a netransparentnými postupmi, internými (v SZV) i externými (v OZ Slovenská včela) doviedli slovenské včelárstvo do štádia, v ktorom presvedčili podstatnú časť svojej členskej základne, že takto nekonali úprimne, objektívne a najmä spravodlivo v jej prospech (najmä čo sa týka nakladania so zverenými členskými i dotačnými finančnými prostriedkami).
Nespokojná, nezastrašená a aktívna časť členskej základne SZV sa preto rozhodla v snahe o zjednanie nápravy a zmeny tohto stavu vytvoriť novú alternatívu pre SZV a to Asociáciu včelárov Slovenska. Dňa 9. 4. 2017 sa konala v Poprade ustanovujúca schôdza novovytvoreného občianskeho včelárskeho združenia Asociácia včelárov Slovenska, voľby jeho vedenia, orgánov a etablácia OZ. Rozhodovanie o toku financií z NP sa v posledných 3 rokoch dostalo v dôsledku uzurpácie nepoctivo nadobudnutej moci a neobmedzeného práva (a to na škodu všetkých slovenských včelárov) výsostne do nepoctivých a neserióznych rúk jednej kľúčovej osoby „schovanej“ za vedenia OZ SZV a OZ Slovenská včela. O tom, že takýto významný post sa veľmi ťažko dobrovoľne opúšťa mali možnosť posúdiť a pocítiť na vlastnej koži všetci členovia prípravného výboru AVS.
Tieto skutočnosti bolo rovnako cítiť aj na VČS ZO SZV, v mediálnej i internetovej komunikácii a názorovej výmene zúčastnených, ale aj na pracovných rokovaniach zástupcov včelárskych inštitúcií konaných koncom roka 2016 a na začiatku tohto roka na MPRV SR, pri príprave nového NV SR, Vyhlášky o CRV i na ŠVPS SR. Veriac v základnú — elementárnu serióznosť prípravného štábu MPRV SR nového NV SR s napätím očakávame výsledné paragrafové znenia formulácií (najmä § 2, odst. 1 a 2) tohto kľúčového dokumentu – pre budúce spravodlivé prerozdeľovanie a čerpanie finančnej podpory deklarovanej v médiách zo štátnych i EÚ fondov všetkými slovenskými včelármi,a to bez ohľadu na ich organizovanosť a nutnosť rešpektovania monopolizácie členstva v OZ Slovenská včela, pretože v opačnom prípade by išlo o púhe zachovanie predchádzajúceho stavu a pravidiel zakotvených a absolvovaných v predchádzajúcich podporných rokoch a v priebehu platnosti NV SR č. 107/2014.
Nadchádzajúce mesiace máj a jún, v ktorých bude vrcholiť včelárska sezóna budeme okrem popísaných sfér včelárskeho života s nádejou očakávať výdatnú a bohatšiu znášku medu i plnohodnotného peľu. Vrtošivé časté zmeny aprílového počasia s nízkymi teplotami a novými nádielkami snehu najmä na severe Slovenska tomuto optimistickému konštatovaniu zatiaľ veľmi nenapovedajú…
Okrem klimatických a poveternostných podmienok na konečný úspech v našom včelárení má i znalosť a včasná realizácia odborného technologického vedenia a zásahov do našich včelstiev, aby sme prostredníctvom nich dosiahli maximálne využitie a zužitkovanie ich znáškového potenciálu z ponúknutých zdrojov znášky. K tomuto účelu verím, že Vám pozitívne napomôžu a prispejú aj uverejnené odborné články spracované našimi i zahraničnými autormi. Vážení priatelia, ako som v úvode uviedol, naše SÚ SVS pripravuje v tretej dekáde júla v spolupráci nášho Ú SVS a rumunských včelárov 5 dňový odborný včelársky zájazd na rumunské včelnice a prevádzky. O termíne, trase, miestach návštev a podmienkach sa záujemcovia o účasť na tomto podujatí dočítajú v informačnom článku SÚ SVS a pr. Ľ. Žilinského vo vnútri časopisu. Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, prajem Vám všetkým úspešnú včelársku sezónu a trvalý úžitok z prečítania nášho SV.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
RNDr. Miriam Filipová, PhD.,
Diagnostické okienko Národného referenčného laboratória pre zdravie včiel
RR SV
Pásla včely na betóne
Ľudovít Žilinský
Odborný včelársky zájazd do Rumunska
Peter Geleta
ODLOŽENEC – najjednoduchšie rozmnožovanie včelstiev, dôležitýprvok v modernom včelárení
Peter Geleta
Schematické znázornenie stručného postupu množenia včelstiev v štyroch postupných krokoch podľa Dr. Liebiga
RR SV
Včely v Európe ohrozuje kontaminovaný peľ
V kanadských mestách používajú včely na budovanie úľov plasty
RR SV
Hladujúce úle
RR SV
Vysťahuje sa včelstvo, alebo ostane doma?
Juraj Recký
Ohrozená včela himalájska a jej červený med
doc. PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD., a kol.
Materská kašička – bližšie k špecifikám jej antimikrobiálnych látok a medicínskym účinkom
RR SV
Včelí med zatočí s bolesťou a chorobami!
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Voda – dôležitý faktor života včiel
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách