Aktualizácia údajov v zmysle zákona č. 346/2018 Z.z.

Vážený priatelia,

dovoľujem si Vás upozorniť na novú povinnosť pre OZ v zmysle zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorá ukladá každému občianskemu združeniu, ktoré sa uchádza o podporu z verejných zdrojov písomne na MV SR zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne každej organizačnej jednotky (R SVS) spolu s dokladom preukazujúcim správnosť týchto údajov (tzn. je nutné priložiť fotokópiu Uznesenia, resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť štatutárneho zástupcu R SVS). Pre lepšiu informovanosť a pochopenie Vám zasielam výpis z uvedeného zákona, – časť ktorá sa týka existujúcich organizačných jednotiek občianskych združení (viď. nižšie).
Zároveň Vám v prílohe zasielam vzor – Aktualizácia údajov, ktorý žiadam vyplniť, podpísať a opečiatkovať, priložiť Uznesenie, resp. iný doklad preukazujúci oprávnenosť štatutárneho zástupcu R SvS a zaslať poštov najneskôr do 31.05.2019 na adresu: Spolok včelárov Slovenska, Oravická 612/12, 028 01 Trstená.
V prípade, že v stanovenom termíne nedoručíte požadované údaje na Sekretariát Ú SVS, nebude môcť MV SR vykonať aktualizáciu údajov v registri OZ v zákonom stanovenom termíne t.j. do 30.6.2019 – a Vaše R SVS nebude môcť čerpať dotácie z verejných prostriedkov a teda sa dobrovoľne vzdávate nároku na akúkoľvek podporu, či už je to podpora na opeľovaciu činnosť včiel, a rovnako tak podpora z NP stabilizácie a rozvoja slovenského včelársta a to už v tomto podpornom roku 2018/2019.

S pozdravom Lýdia Kubinová
Priloha – Aktualizácia udajov