Aktuálne ohniská moru včelieho plodu (apríl 2020)

 

Pri výskyte moru včelieho plodu sa každý chovateľ včiel riadi aktuálnym Národným programom eradikácie moru včelieho plodu.

V ohniskách moru včelieho plodu sa zakazuje:

 
1)  premiestňovať včelstvá (aj odložence a zmetence) a ich súčastí v prípade pozitívneho podozrenia na MVP až do vylúčenia MVP
 2)  premiestňovať včelstvá (aj odložencov a zmetencov) a  ich súčasti do  ohnísk a  ochranných pásiem z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu MVP
 3)  premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochranného pásma MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov. O vykonanej dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho
      lekára
4)  výnimky v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma) povoľuje iba príslušná R VPS.

https://www.svps.sk/zvierata/Mor_2020-april.asp