+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 12 / 2012

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; dnešný môj úvodník patrí poslednému 12. číslu SV vydávaného naším Ú SVS v kalendárnom roku 2012. Nevyhnem sa v ňom krátkej rekapitulácii končiaceho sa roka z pohľadu jeho vydávania, podmienok jeho tvorby, odberu, záujmu členov SVS o vytváranie jeho obsahovej náplne, či z pohľadu jeho kritikov atď. V zmysle Uznesenia Ú SVS i VZ…

Slovenský včelár 11 / 2012

Vážení čitatelia; všetkých Vás vítam v úvodníku novembrového vydania Slovenského včelára. Dovoľte mi, aby som sa v ňom spoločne s Vami, jeho súčasnými čitateľmi v krátkosti zamyslel nad jeho nedávnou minulosťou, jeho doterajšou históriou a skutočnosťami, ktoré s ním súvisia. Prvé jeho číslo vyšlo v r. 1923. Teda pred takmer 90-timi rokmi. Jeho prvým redaktorom bol Jur Babka. V…

Slovenský včelár 10 / 2012

Vážení čitatelia; doznievajúci koniec vegetačného obdoba v našej prírode, zbery posledných zvyškov úrod z lánov a polí našich poľnohospodárov a záhradkárov sú typické pre mesiac október, pre ktorý je určené toto vydanie nášho Slovenského včelára. Všetkých Vás vítam v jeho úvodníku a prajem príjemné čítanie a povzbudenie pre Vašu ušľachtilú, matke prírode prospešnú a Bohu milú záľubu. Som rád,…

Slovenský včelár 9 / 2012

Práce so včelstvami spojené s nástupom nového včelárskeho roka a s ukončením predchádzajúcej sezóny doprevádzajú každého včelára v priebehu druhého prázdninového a dovolenkového letného mesiaca — augusta, kedy píšem pre všetkých čitateľov Slovenského včelára tieto riadky úvodníka  jeho septembrového vydania. V priemere celého Slovenska patril rok 2012 k tým niektorým predchádzajúcim rokom, v ktorých úroda a výťažok medu  dosiahli…

Slovenský včelár 7-8 / 2012

Vážení čitatelia SV; je mi cťou, že sa k Vám môžem opätovne prihovoriť aj v úvodníku nášho jediného dvojmesačníka Slovenského včelára. Je určený pre všetkých Vás, bez ohľadu na to, ako ste si naplánovali a rozdelili na toto obdobie svoje práce pri Vašom prekrásnom a užitočnom koníčku – včelárení s prázdninovým a dovolenkovým oddychom so svojimi príbuznými, deťmi či…

Slovenský včelár 6 / 2012

Vážení čitatelia, dovoľte mi, aby som Vás všetkých zo srdca pozdravil v úvodníku Slovenského včelára, ktorý sme v spolupráci s Redakčnou radou pripravili na mesiac jún. Mesiac jún je označovaný za mesiac lesov. V nedávnej minulosti patrilo aj Slovensko ku tým málo krajinám  v Európe, ktorých územia boli pokryté čo do celkovej rozlohy z väčšej polovice lesami — s…

Slovenský včelár 5 / 2012

Vážení čitatelia; dostávate do rúk májové vydanie Slovenského včelára. Mesiac máj zvykne označovať ľudská populácia v našich zemepisných šírkach a dĺžkach aj prívlastkom „máj — mesiac lásky“. Patrí mu aj rad ďalších prívlastkov, akými sú napríklad  najkrajší, mesiac zamilovaných, mesiac kvetov… Príznačné je preň aj označenie mesiac mláďat, nového života… V našej  včelárskej ríši je mesiac máj mesiacom prvých…

Slovenský včelár 4 / 2012

Vážení priatelia; vítam Vás na stránkach nášho Slovenského včelára. Obsah jeho štvrtého čísla sme sa na zasadnutí Redakčnej rady snažili starostlivo zostaviť tak, aby bol príťažlivý, pútavý a zaujímavý pre všetky kategórie jeho čitateľov. Podstatnú časť jeho doterajších rubrík, ktoré sa Vám páčia sme ponechali približne v rovnakom rozsahu. Sú to rubriky „Pripomínam si“ venované významným včelárskym osobnostiam, ďalej…

Slovenský včelár 3 / 2012

Vážení čitatelia; najkratší mesiac v kalendárnom roku vystriedal mesiac marec, pre vydanie 3. čísla mesačníka SV ktorého je určený aj tento úvodník. Na jeho začiatku mi dovoľte, aby som Vás všetkých, či už stálych alebo celkom nových odberateľov nášho SV srdečne pozdravil a poprial Vám ako jeho zodpovedný redaktor nielen pevné zdravie, ale aj príjemné chvíle pri jeho čítaní…