+421 901 705 436 svs@orava.sk

Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2022-2023

Vážení včelári,      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR vydali nový Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2022-20233, v ktorom sú uvedené podmienky na kočovanie, vykonávanie klinických prehliadok na mor včelieho plodu a iné. Vykonávanie veterinárnych kontrol v rámci programu monitoringu MVP a HVP      Za…

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre včelárov týkajúcej sa moru včelieho plodu.

Vážení priatelia,      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre včelárov týkajúcej sa moru včelieho plodu.          „Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5. mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní…

Nenávratný finančný príspevok pre včelárov

Nenávratný finančný príspevok pre včelárov          Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dňa 20.11.2020 zverejnila na svojej webovej stránke oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba.O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať aj včelári,…

SLOVENSKÝ VČELÁR 9 – 10 / 2020

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, dovolenkové a prázdninové obdobie speje do svojej záverečnej fázy. Rok 2020 sa zapíše do histórie pre obyvateľstvo celej našej planéty i samotné Slovensko ako rok ťažký, rok kedy nebezpečná epidémia koronavírusovej nákazy viac či menej zasiahla do všetkých sfér a životov celých ľudských populácií a obyvateľov jednotlivých krajín. V dôsledku tejto situácie si aj…

OPEĽOVACIA ČINNOSŤ VČIEL V R. 2020 – Usmernenie Ú SVS

  Vážení priatelia; na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2020 podľa § 2, odst. 1 písm. l) – na opeľovaciu činnosť včiel. Usmernenie-Ú-SVS-č.-01072020-Opeľovacia-činnosť-včiel-v-r.-2020   Priloha_a

USMERNENIE Ú SVS k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam stavu včelstiev v roku 2020

Usmernenie k vykonaniu verifikácie (sčítaniu včelstiev) a vyplnenie tlačív „Ročného hlásenia o stanovišti včelstiev“        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako ,,ŠVPS SR”) vydala dňa 30.6.2020 Usmernenie a postup pri generovaní tlačív ročné hlásenie o stanovišti včelstiev pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „R VPS“). V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja…

ZOZNAM VETERINÁRNYCH LIEKOV A PRÍPRAVKOV URČENÝCH PRE VČELY NA LIEČBU VARROÁZY

Vážení predsedovia R SVS, členovia Ú SVS, AÚVL, pre uľahčenie Vašej práce pri zabezpečovaní dobrého zdravotného stavu včelstiev vo včelárskej sezóne 2020 Vám nižšie uvádzam prehľad schválených veterinárnych liekov a prípravkov určených pre včely na liečvu varroázy ŠVPS S s uvedením účinnej látky v liečive a jeho správnu indikáciu. Lýdia Kubinová – SÚ SVS    Zoznam_VL_a_pripr_pre_vcely_na_liecbu_varroazy

Opätovné spustenie vzdelávacích aktivít

Vážení predsedovia R SVS, členovia Ú SVS,  na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ÚVZ SR o zlepšení epidemiologickej situácie spôsobenej vírusom COVID-19, je možné opäť vykonávať vzdelávacie aktivity a hromadné podujatia s účasťou do 100 osôb.Je však potrebné dodržiavať nariadenia  a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva  SR a dodržiavať 2 – metrový rozostup medzi účastníkmi. Hygienické zariadenia priestorov (toalety) musia…

Vyhlásenie včely medonosnej (Apis mellifera)za chráneného živočícha

  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vám v súvislosti s informáciami publikovanými v masovokomunikačných prostriedkoch v ostatných dňoch a vyjadrením politických predstaviteľov resp. zástupcov politických strán týkajúcich sa zaradenia včely medonosnej (Apis mellifera) za chránený živočíšndy druh zasiela nasledujúce odboné stanovisko k danej problematike. Toto stanovisko bolo v predchádzajúcom období zalané aj na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja…