+421 901 705 436 svs@orava.sk

USMERNENIE CRV – Prehliadky vcelstiev

• V termíne do 18.februára budú na príslušné RVPSky doručené vytlačené, „HLÁSENIA O CHOVE VČELSTIEV“, (predtlačené formuláre s údajmi z CRV) spolu s ich elektronickou formou na DVD • Na základe poverenia na asistenciu ÚVL si kontrolná osoba na príslušnej RVPSke v termíne od 20.02.2014, vyzdvihne „HLÁSENIA O CHOVE VČELSTIEV“ pre stanovištia nachádzajúce sa v jemu pridelených katastrálnych územiach

Odber vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva u chovateľov včelích matiek v plemenných chovoch

Chovatelia matiek môžu odchovávať včelie matky za podmienok, ak sa nenachádzajú v ohnisku alebo ochrannom pásme vyhlásenom z dôvodu výskytu nebezpečných nákaz (hlavne mor včelieho plodu).  Pre odchov a expedovanie včelích matiek v danom roku musí mať každý chovateľ včelích matiek platný veterinárny atest, ktorý vydáva príslušná