Formuláre

pdfm Sprievodný doklad na premiestnenie včelstiev
pdfm Potvrdenie o vykonaní klinickej prehliadky včelstiev na prítomnosť moru včelieho plodu
Metodický postup pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2012/2013
  Príloha1 – Žiadosť o poskytnutie pomoci
  Príloha 2 – Ročný program rozvoja včelárstva
  Príloha 3 – Žiadosť o vyplatenie pomoci
  Príloha 4 – Zoznam vzdelávacích aktivít
    Príloha 5 – Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – prednáška, seminár
    Príloha 6 – Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – kurz
  Príloha 7 – Organizovanie výstavy / súťaže
    Príloha 8 – Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach
  Príloha 9 – Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom
    Príloha 10 – Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenie
    Príloha 11 – Koordinácia odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva
    Príloha 12 – Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov
    Príloha 13 – Budovanie školských a ukážkových včelníc
    Príloha 14 – Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou
    Príloha 15 – Nákup prostriedkov na prevenciu alebo liečenie varroázy
    Príloha 16 – Ošetrenie včelstiev aerosólom
    Príloha 17 – Ošetrenie včelstiev aerosólom – súhrn za základnú organizáciu
    Príloha 18 – Prehliadka včelstiev
    Príloha 19 – Prehliadky včelstiev – súhrn za základnú organizáciu
    Príloha 20 – Nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných technických prostriedkov na liečenie varroázy
    Príloha 21 – Nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor
    Príloha 22 – Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev
    Príloha 23 – Starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev
    Príloha 24 – Starostlivosť o sezónne stanovištia – súhrn za základnú organizáciu
    Príloha 25 – Racionalizácia kočovania včelstiev – projekty
    Príloha 26 – Zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu
    Príloha 27 – Úhrada nákladov na analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu
    Príloha 28 – Nákup včelích matiek
    Príloha 29 – Nákup včelích matiek – preberací protokol
    Príloha 30 – Založenie a prevádzka testovacích staníc
    Príloha 31 – Nákup nových včelstiev a nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov
    Príloha 32 – Nákup včelstiev – preberací protokol
    Príloha 33 – Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov