Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2022-2023

Vážení včelári,

     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR vydali nový Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2022-20233, v ktorom sú uvedené podmienky na kočovanie, vykonávanie klinických prehliadok na mor včelieho plodu a iné.

Vykonávanie veterinárnych kontrol v rámci programu monitoringu MVP a HVP

     Za vykonávanie veterinárnych kontrol je zodpovedná Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

Veterinárne kontroly budú vykonávané prostredníctvom úradných veterinárnych lekárov, poverených asistentov úradných veterinárnych lekárov a poverených súkromných veterinárnych lekárov v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z..

Program monitoringu MVP a HVP sa bude uplatňovať na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).

 

Hlásenie všetkých podozrivých alebo potvrdených ohnísk v sledovanej oblasti

 

   V súlade s § 20 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat, uvedených v prílohách č. 4 a 5 je vlastník alebo držiteľ zvierat povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt chorôb.

    Podľa § 37 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2007 Z. z. vlastník a držiteľ je povinný .hlásiť orgánu veterinárnej správy bezodkladne každé podozrenie na chorobu, úhyn zvieraťa .a umožniť jeho vyšetrenie. 

Kontrola

 Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“) zabezpečí klinické vyšetrenie všetkých včelstiev na prítomnosť MVP a HVP vo svojej pôsobnosti 1x ročne jedným z nasledujúcich spôsobov alebo ich kombináciou:

  • klinické prehliadky vykonajú poverení asistenti úradných veterinárnych lekárov podľa prideleného rajónu v rámci prehliadok včelstiev v termíne od 1. apríla do 31. júla príslušného kalendárneho roka,
  • klinické prehliadky vykonajú úradní veterinárni lekári z príslušnej RVPS alebo poverení súkromní veterinárni lekári v termíne od 1. apríla do 31. júl príslušného kalendárneho roka,
  • v prípade preukázania potreby/požiadavky poľnohospodárskej prevádzky opeľovania kvitnúcich stromov/rastlín, RVPS môže za predpokladu splnenia legislatívnych požiadaviek (vyšetrenia meliva s negatívnym výsledkom, kočovný poriadok) zabezpečiť klinické vyšetrenie včelstiev na prítomnosť MVP povoliť kočovanie pred 1. aprílom daného roku.

Výška úhrady nákladov za vykonanie klinických prehliadok na mor včelieho plodu vykonávaná AÚVL je 0,80€/včelstvo.

Premiestňovanie včelstiev

   Príslušná RVPS, v pôsobnosti ktorej majú včelstvá trvalé stanovište, po preverení nákazovej situácie v miestach určenia zadaných vlastníkom alebo držiteľom zvierat vydáva na premiestnenie včelstiev sprievodný doklad (platí pre kočovanie/predaj/darovanie/iný dôvod premiestnenia). Vzor sprievodného dokladu tvorí prílohu tohto programu. K premiestneniu včelstiev alebo ich súčastí je zároveň potrebné oboznámiť pred vydaním sprievodného dokladu všetky príslušné RVPS na územie ktorých sa majú včelstvá alebo ich súčasti premiestniť. Ak dôjde k  zmene v nákazovej situácii v chovoch včiel v mieste trvalého alebo prechodného stanovišťa včelstiev ako aj v mieste, kam sa majú včelstvá, resp. ich súčasti premiestniť, úradný veterinárny lekár príslušnej RVPS zruší písomný súhlas, ktorý vydal. Prikočovanie a návrat z kočovania vlastník do 2 dní  v elektronickej podobe zaznamená v centrálnom registri. Po skončení premiestňovania včelstiev za účelom kočovania musí byť kópia sprievodného  dokladu do 30 dní od skončenia kočovania vrátená na RVPS, ktorá ho vydala.

 Zakazuje sa:  

  • premiestňovať včelstvá (aj odložence a zmetence) a ich súčastí v prípade pozitívneho podozrenia na MVP a HVP až do vylúčenia MVP a HVP
  • premiestňovať včelstvá (aj odložence a  zmetence) a  ich súčasti do  ohnísk a  ochranných pásiem z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu MVP alebo HVP
  • premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochranného pásma MVP alebo HVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov. O vykonanej dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára
  • výnimky v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma) povoľuje príslušná RVPS

Pravidlá náhrady strát včelárom

    Úhradu škôd a nákladov spôsobených pri výskyte moru včelieho plodu alebo hniloby včelieho plodu nariadenými opatreniami sa poskytuje vlastníkovi zvierat v súlade s § 45 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. a podľa zákona  č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.