Odborný dvojdňový kurz: Chov včelích matiek

Odborný dvojdňový kurz: Chov včelích matiek

Miesto a dátum konania kurzu:
– Turistická ubytovňa Sivá Brada 2. júna 2012 – teoretická časť
– Včelnica odborného garanta kurzu p. Petra Geletu v Hodkovciach    3.  júna 2012 – praktická časť
    „Matka je vo včelstve jedným z rozhodujúcich činiteľov. Včelári by preto mali venovať zvýšenú pozornosť tejto problematike tým, že si matky budú chovať sami.“ –  Tieto slová odzneli  hneď v úvode prvého dňa odborného kurzu poriadaného Ústredím Spolku včelárov Slovenska pre členov SVS, ktorý sa konal 2. – 3. júna 2012 na Sivej Brade o včelnici v Hodkovciach.  
 Poéziou poľnohospodárstva je včelárstvo, ale poéziou včelárstva je chov včelích matiek. Odchov včelích matiek je vyššou nadstavbou včelárstva a preto si táto záslužná činnosť vyžaduje celého a hlavne po stránke odbornej a vedomostnej aj dobre pripraveného včelára. Cieľom dvojdňového odborného kurzu bolo čo najzrozumiteľnejšie priblížiť problematiku chovu včelích matiek,  ale najmä  priblížiť a prakticky aj predviesť účastníkom kurzu, ako najjednoduchšie odchovať kvalitné včelie matky vo svojom regióne, pre svoju potrebu. 
       „Snahou každého včelára by malo byť, aby vo svojich včelstvách mal čo najviac mladých výkonných matiek. Preto by mal byť každý včelár súčasne aj chovateľom včelích matiek.   Úplnou samozrejmosťou u každého chovateľa matiek by malo byť ovládanie zásady správnej plemenárskej praxe a chovať len plemeno kranské, ktoré je na našom území rozšírené a chované.  Na primiešanie krvi by sme si mali kúpiť matku z registrovaného chovu a od nej sa snažiť odchovať potrebný počet matiek “.-  Aj tieto slova boli počas dvojdňového kurzu niekoľkokrát zopakované a pripomenuté všetkým dvadsiatim účastníkom kurzu chovu včelích matiek jeho odborným školiteľom  – pr. Petrom Geletom, chovateľom včelích matiek z Hodkoviec.
Okrem „osvieženia krvi“ vo včelstvách, ktorý sa prejaví najmä výrazným zlepšením úžitkovostí našich včelstiev, ďalším základným ukazovateľom dobrej, kvalitnej matky by mal byť pre včelára medník, ktorý vie silné včelstvo v znáškovej kondícii,  najmä v období hlavnej znášky i za niekoľko málo dní naplniť väčším množstvom nektáru, ako menej početné, slabšie včelstvo.  
Plemenným odchovom v širšom slova zmysle rozumieme cieľavedome zásahy chovateľa smerujúce k dosiahnutiu takých včelstiev, ktoré za rovnakých podmienok dávajú vyšší výťažok. Moderné intenzívne včelárenie je úzko spojené s plemenárskou prácou vo včelárstve, s odchovom matiek a trúdov. Kvalitné matky a trúdy potrebujeme na zvyšovanie produktivity včelárenia, a tým aj na zvyšovanie jeho rentability.  Cieľom plemenného chovu matiek je rozmnožovať domácu včelu, ktorá je prispôsobená prírodným podmienkam, zlepšovať úžitkové vlastnosti včelstiev, dosiahnuť vyrovnanosť včelstiev v úžitkových vlastnostiach. Samotnému odchovu matiek predchádza odchov kvalitných trúdov, skutočnosť ktorú včelári často podceňujú. Odchovom kvalitných trúdov zabezpečujeme vyššiu pravdepodobnosť spárenia vychovaných kvalitných matiek s vybranými trúdmi. Prirodzený výber prebiehal u včiel už od pradávna. Ako okrem iného pripomenul odborný garant kurzu pr. Peter Geleta, – výber vykonávaný zásahom človekom sa môže prejaviť pozitívne ale žiaľ aj negatívne.
 Počas ôsmich hodín trvania teoretickej časti odborného  kurzu – Chovu včelích matiek sa jeho dvadsať účastníkov dozvedelo, že štruktúru chovov včelích matiek môžeme rozdeliť na :
– šľachtiteľské chovy,
– rozmnožovacie chovy,
– úžitkové chovy,
– testačné staníc
Ďalej sa okrem iného  účastníci kurzu dozvedeli, aký je vývoj jednotlivých pohlavných foriem včely medonosnej, ako vplýva prostredie pri odchove matiek,  ako využiť pudy včiel pri odchove matiek.
Tiež, že včelstvá používané pri odchove matiek delíme na –  materské, trúdie, chovné, dochovné a manipulačné včelstvá.  Ďalej sa naučili ako si pripraviť včelstvo na odchov matiek, časový plán odchovu matiek, čo je dôležité pri výbere a úprave plemenného materiálu – hlavne odhad veku plemenného materiálu, vhodnosť diela na získanie plemenného materiálu, zabezpečenie plemenného materiálu vhodného veku. Naučili sa čo-to o úprave plemenného materiálu, prelarvovaní, chovnom systéme Jenter a Nicot.
Dozvedeli sa, že pri odchove matiek môžu využiť   odchov matiek  spôsobom pri matke, bez matky, využitím štartéra, získali vedomosti o  vkladaní série a kontrole prijatia série, škôlkovaní a zužitkovaní materských buniek, použití elektrickej liahne pri odchove matiek. 
Ďalšími témami kurzu bolo – liahnutie matiek a starostlivosť o vyliahnuté matky, – zužitkovanie vyliahnutých matiek – oplodniačiky, plemenáče, – plnenie oplodniačikov – pridávanie matiek do oplodniačikov, – tvorba odložencov do plemenáčov, – rozmiestnenie oplodniačikov, – technická inseminácia matiek – zásady postupu pri inseminácii matiek,
– značkovanie matiek – spôsoby značkovania matiek,- zužitkovanie kladúcich matiek – spôsoby výmeny a pridávania matky, podmienky úspešného zužitkovania matiek, –  zasielanie matiek, ekonomika odchovu včelích matiek…
 Získané vedomosti z teoretickej časti odborného kurzu si preverili po skončení teoretickej časti kurzu všetci jeho  účastníci  absolvovaním písomného testu, ktorý obsahoval   tridsať otázok, týkajúcich sa chovu včelích matiek.  Záver prvého dňa kurzu patril nekonečnej diskusii medzi účastníkmi kurzu a jeho odborným garantom  –  pr. Petrom Geletom. Táto sa pretiahla až do neskorých večerných hodín. Otázok bolo veľa, ale na druhý deň  čakala všetkých praktická časť  kurzu na včelnici  v Hodkovciach, na ktorú sa všetci nesmierne tešili a preto sa po chutnej večeri rozišli všetci do svojich izieb v príjemnom prostredí turistickej ubytovne Sivá Brada. Do nedeľného slnečného rána sa zobudili všetci účastníci kurzu s očakávaním praktického si overenia získaných teoretických vedomostí z prvého dňa kurzu priamo na včelnici.
Po sýtych raňajkách  sa všetci presunuli  priamo pod Spišský hrad, kde sa nachádza krásna včelnica pr. Petra Geletu a priamo na nej sa začal viac ako šesť hodinový „koncert“  získavania praktických skúseností a zručností. 
Počnúc prípravou voskových a plastových materských misiek, zoznámením sa s  chovným a škôlkovacím rámikom, oblúkovým zárezom, prelarvovaním, chovným systémom Jenter, Nicot plynule  školiteľ prešiel k  praktickému použitiu izolátora pre spoľahlivé zabezpečenie veku plemenného materiálu, príprave chovného včelstva pred vložením série, tvorbe štartéra,  integrovanému chovu včelích matiek – odobratí zaviečkovaného plodu. 
 Predviedol vkladanie série do takto pripraveného chovného včelstva, prípravu oplodniačikov a plemenáčov – plnenie včelami, tvorbu odložencov, zužitkovanie zrelých materských buniek a vyliahnutých včelích matiek.
V neposlednom rade každý účastník odborného kurzu pod dohľadom lektora si mal možnosť vyskúšať samotné prelarvovanie plemenného materiálu do pripravených materských misiek a následné vloženie chovného rámika do chovného včelstva. 
Na záver praktickej časti kurzu predviedol školiteľ praktickú ukážku značenia včelích matiek. 
Záver dvojdňového odborného kurzu  – Chov včelích matiek – vyvrcholil opäť na Sivej Brade, kde všetkým úspešným absolventom kurzu odovzdal predseda SVS – Ing. Pavol Kameník  a Peter Geleta –  odborný školiteľ a garant  Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu a zároveň im popriali veľa úspechov pri chove včelích matiek.

 
Lýdia Kubinová
ved. sekratariátu Ú SVS