ODBORNÝ VČELÁRSKY ZÁJAZD DO RUMUNSKA

Tak ako po minulé roky, aj toto leto pripravuje Ústredie SVS v spolupráci s vedením R SVS Šaľa pre členov SVS a ich rodinných príslušníkov odborný včelársky zájazd, počas ktorého chceme navštíviť včelnice a včelárske prevádzky rumunských včelárov. Po dohode s našimi hostiteľmi sme stanovili pevný termín nášho autobusového odborného včelárskeho zájazdu na 26. – 30. júla 2017.
Predpokladaný odchod účastníkov zo Slovenska bude v stredu – 26. 7. 2017 vo večerných hodinách, a to buď zo sídla Ústredia SVS v Trstenej, alebo z prevádzky pr. Ľ. Žilinského v Trnovci nad Váhom – v závislosti od počtu a geografického zloženia prihlásených účastníkov.
Presný čas odchodu bude dodatočne stanovený tak, aby sme pohodlne na druhý deň ráno – t.j. vo štvrtok 27. 7. 2017 cca o 9.00 hod. dorazili do prvej zastávky nášho odborného včelárskeho zájazdu, – a to malebnej dedinky Korond (Corund) v župe Hargita – kde nás budú čakať prví hostitelia, majitelia Včelárstva Havasi, ktorí pre nás na tento prvý deň okrem prehliadky ich včelárskej prevádzky zabezpečili aj ďalšie návštevy miestnych včelárov a prehliadky ich včelníc.
Ubytovaní budeme počas celého nášho pobytu na jednom mieste – priamo v dedinke Korond (Corund), v ubytovacom zariadení Skalná záhrada v 2, 3 a 4 posteľových izbách s kúpeľňou, – v troch blízko susediacich penziónoch Sziklakert, Fenyó a Hazanézó, pričom raňajky vo forme švédskych stolov a trojchodové večere budú podávané pre všetkých účastníkov zájazdu v jednej spoločnej jedálni. Obedy budú zabezpečené v miestnych reštauračných zariadeniach. Z miesta ubytovania, do ktorého sa vždy budeme vracať na večeru a nocľah, budeme v ďalších dňoch nášho pobytu každé ráno po výdatných raňajkách vyrážať podľa programu nášho zájazdu do zakarpatskej oblasti Rumunska, kde bude v ďalších dňoch naším hostiteľom a sprievodcom včelár pr. Popovič.
Na piatok – 28. 7. 2017 máme naplánovanú návštevu viacerých včelníc a včelárov – chovateľov pôvodnej kranskej včely.
V sobotu – 29. 7. 2017 pripravili pre nás hostitelia pr. Popovičovci prehliadku tradičnej rumunskej včelárskej technológie na rôznych miestach zakarpatskej oblasti Rumunska. Na posledný deň nášho zájazdu – t.j. nedeľu 28. 7. 2017 sme si vyhradili čas na prehliadku okolia a pamätihodností. Navštívime Karpatské priesmyky, Soľné jazero, Soľnú baňu Paraid, Draculov hrad, poprípade hrad v Sighisoare a ďalšie zaujímavosti – podľa času, možností a najmä záujmu účastníkov zájazdu.
Na Slovensko sa budeme vracať v nedeľu večer – 29. 7. 2017 v neskorých večerných hodinách s predpokladaným príchodom na Slovensko v pondelok 30. 7. 2017 v dopoludňajších hodinách.
Predpokladaný a plánovaný účastnícky poplatok je vo výške 250,- Eur na jednu osobu.
V cene poplatku sú zahrnuté dopravné náklady, ubytovanie, plná penzia a povinné cestovné poistenie. Členovia SVS, ktorí majú záujem o účasť na pripravovanom odbornom včelárskom zájazde sa môžu na tento záväzne prihlásiť prostredníctvom svojich krajských zmocnencov za jednotlivé kraje.
Ich záujem je podmienený úhradou vložného poplatku vo výške 250,- Eur za jednu prihlásenú osobu v termíne do 31. 05. 2017.
Zájazd sa uskutoční len v prípade dostatočného záujmu prihlásených členov – t.j. min. 45 osôb.
Upozorňujeme všetkých záujemcov o zájazd, že v prípade neúčasti záujemcu na zájazde, resp. ak si tento nezabezpečí za seba náhradníka, nebude mu zaplatený vložný poplatok vrátený. Milí členovia, toto je len stručný program nášho odborného včelárskeho zájazdu, ktorý sa dá po vzájomnej dohode pozmeniť, doplniť, resp. prispôsobiť Vašim ďalším požiadavkám v medziach zostaveného časového rozvrhu a rozpočtovaných nákladov.

SÚ SVS a Ľudovít Žilinský, R SVS Šaľa