+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVENSKÝ VČELÁR 5 – 6 /2021

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia,
najmä v súvislosti s celosvetovou pandemickou situáciou a našim úsilím o jej zvládnutie a porazenie, ma z času na čas napádajú myšlienky týkajúce sa dávnych dejín Zeme, starej asi 4570 mil. rokov. Vedci geologicky tieto dejiny Zeme rozdelili na rôzne úseky — geologické obdobia, ktoré sú spravidla ohraničené významnými geologickými alebo paleontologickými udalosťami, napr. masovými vyhynutiami príslušných druhov rastlín a živočíchov — v dôsledku zmenených klimatických zmien, vyvolaných zložitým vývojom oblastí zaliatych morom, alebo naopak z mora vystupujúcich a v nadväznosti na horotvorné procesy a vrásnenia, ako aj prebiehajúce cykly ľadových dôb. Pri bližšom nahliadnutí do geologickej časovej škály — tabuľky geologických období, ktorá ukazuje hierarchicky členené a chronologicky usporiadané dejiny Zeme zisťujeme, že v období mladšieho Paleozoika (Prvohôr) pred cca 360 mil. rokov už z rastlín prevažujú rastliny so spórami — vyrastajú lesy stromových plavúňov a nahosemenné rastliny a z nich ku koncu obdobia Karbón — pred cca 300 mil. rokov tiež prvé ihličnany. Súbežne s týmto procesom flóry sa explozívne rozvíja aj hmyz…, aby v nasledujúcom geologickom období najmladších Prvohôr – Perme (pred cca 250 mil. rokmi) došlo pravdepodobne v dôsledku katastrofickej udalosti — k vymretiu až 96 % vtedajších živočíšnych a rastlinných druhov…
V priebehu ďalších 50 až 100 mil. rokov v geologickom období Jura sa superkontigent Pangea rozpadá na Lauráziu a Gondwanu, na ktorých panovalo teplé a vlhké podnebie, ktoré aj v polárnych oblastiach umožňovalo rast lesov. V období spodnej Kriedy (pred 145 až 113 mil. rokov) začína Alpínske vrásnenie. Objavujú sa a rýchlo rozširujú krytosemenné rastliny, aby v priebehu vrchnej Kriedy (pred 72 až 100 mil. rokov) po ďalšej katastrofickej udalosti (v dôsledku vplyvu dopadu mimozemského telesa na Zem) a veľkom vymieraní organizmov, živočíchov a rastlín — nastal opätovne veľký rozvoj nových druhov, vtákov a krytosemenných rastlín… Postupným otepľovaním kontinentov a vytváraním vhodných podmienok pre hmyz dochádzalo približne pred viac ako 80 miliónmi rokov k vývoju a formovaniu predchodcov dnešnej našej včely… V priebehu načrtnutého historického obdobia sa vytvárali plemená včiel, ktoré na príslušných kontinentoch a v oblastiach Zeme dokázali prežiť a zdarne sa včas prispôsobovať stále sa meniacemu podnebiu. Komplex všetkých uvedených zmien vytvoril v priebehu miliónov rokov v ríši hmyzu druh, ktorý dokázal do obdobia vstupu a zásahov človeka do jej života i životných podmienok, úspešne čeliť všetkým prírodným katastrofám a ich dôsledkom a naviac, doteraz prežiť vlastnými silami a schopnosťami aj prírodné katastrofy, ktoré jej dnes (vo všetkých formách existencie jej života) servíruje dnešný vyspelý — moderný svet, ktorý sa snaží ovládnuť jediný tvor s rozumom hrdo sa pýšiaci prívlastkom „koruna tvorstva“, ktorý prichádza na svet v štruktúre dejín Zeme ako posledný i keď ako najdokonalejší živočíšny druh a jej obyvateľ, a to až ku koncu Kvartéru (Štvrtohôr), — iba pred niečo viac ako 100 tisíc rokmi… Homo sapiens, „rozumný (moderný) človek“? Ako sa ukazuje, naša včielka súčasného moderného človeka ďaleko v mnohých smeroch predstihla. Najmä v zdolávaní prírodných katastrof, katakliziem… a to vďaka forme jej jednoliateho spoločenstva, súdržnosti včelej rodiny, kolónie, superorganizmu… Milióny obetí na Zemi v dôsledku ochorenia na Covid 19 nech sú pre všetkých mementom, zastávkou i vysoko zodvihnutým prstom pre potrebu účinného spoločného postupu a zjednotenie rozumového potenciálu na zdolanie pandemickej katastrofy v súčasnej civilizácii Homo sapiens…
Zosúlaďme naše poslanie na tento svet a poslanie včielky na planétu Zem — s našim konaním do takej formy, aby sme neukončili niekoľko milión rokov staré víťazstvo našej včielky nad všetkými prírodnými živlami a katastrofami Zeme a tým predčasne aj naše pozemské životy!…
Všetkým Vám prajem zdravie a bohatú včelársku úrodu.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV