Postup chovateľa včiel pri registrácii včelstiev

   

Každý chovateľ včiel je povinný riadiť sa

Vyhláškou č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev.

    Nové chovy včelstiev sa musia registrovať na príslušnú R VPS podľa §40a zákona č. 39/2007 Z. z.

Včelár je povinný do 7 dní oznámiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe začatie alebo ukončenie chovu včelstva podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 285/2017 Z. z.

Potvrdená príloha č.1 sa zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat,  kde je včelárovi pridelené číslo farmára a to poštou na Plemenárske služby Slovenskej republiky, Rosinská cesta 12,  010 08 Žilina

Po pridelení čísla farmára sú vygenerované prístupové údaje, a prístup k svojim údajom nájdete na https://www.cehz.sk/pages/login.jsp

Chovatelia včiel sa môžu informovať na linke CEHZ pre styk s verejnosťou na t.č. +421 415073744

 Všetky tlačivá CEHZ týkajúce sa včelárov:

https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/,  po zakliknutí Tlačivá CEHZ pre včely.

Celé znenie vyhlášky:

Vyhláška č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev s účinnosťou od 1.12.2017.

Príloha č. 1

Oznámenie o chove včelstiev

Príloha č.2

Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Príloha č.3

Hlásenie zmien

Príloha č.5

Vzor informačnej tabule a stanovišťa včelstva