PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O POSKYTOVANÍ POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ ZAHRNUTÝCH DO VNÚTROŠTÁTNEHO PROGRAMU PRE SEKTOR VČELÁRSTVA 2019/2020

 
Príručka Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020
Príloha č. 1 Žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci
Príloha č. 2 Určenie včelárskych podopatrení a návrh ich rozpočtu
Príloha č. 3 Ročný plán vykonávania vzdelávacích aktivít
Príloha č. 4 Zoznam schválených včelníc
Príloha č. 5 Žiadosť o poskytnutie pomoci
Príloha č. 6 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (prednáška alebo seminár)
Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (zabezpečenie včelárskeho krúžku)
Príloha č. 8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (letný kurz včelárstva)
Príloha č. 9 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe)
Príloha č. 10 Zabezpečenie včelárskej konferencie
Príloha č. 11 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva)
Príloha č. 12 Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike
Príloha č. 13 Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva
Príloha č. 14 Publikačná, osvetová alebo propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom
Príloha č. 15 Zabezpečenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia
Príloha č. 16 Nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému
Príloha č. 17 Zabezpečenie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov
Príloha č. 18 Nákup zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva
Príloha č. 19 Nákup inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku
Príloha č. 20 Vybavenie včelnice strednej/vysokej školy/vzdelávacej inštitúcie/inej inštitúcie
Príloha č. 21 Vybavenie ukážkovej/ekologickej/pokusnej včelnice
Príloha č. 22 Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením
Príloha č. 23 Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev
Príloha č. 24 Zabezpečovanie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci
Príloha č. 25 Nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku
Príloha č. 26 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá
Príloha č. 27 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá – súhrn za organizáciu
Príloha č. 28 Nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie
Príloha č. 29 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište)
Príloha č. 30 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište) – súhrn za organizáciu
Príloha č. 31 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište)
Príloha č. 32 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište) – súhrn za organizáciu
Príloha č. 33 Nákup izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo
Príloha č. 34 Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev
Príloha č. 35 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva
Príloha č. 36 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva – súhrn za organizáciu
Príloha č. 37 Vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev
Príloha č. 38 Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev
Príloha č. 39 Úhrada nákladov na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov
Príloha č. 40 Úhrada nákladov za vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch
Príloha č. 41 Nákup včelích matiek
Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol
Príloha č. 43 Nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka
Príloha č. 44 Nákup včelstiev s plemennou matkou kranskej včely – preberací protokol
Príloha č. 45 Nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka
Príloha č. 46 Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum
Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok