Projekt EÚ „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“.

Správy z predchádzajúcich rokov o včelárskej situácii vo svete v Európe a čiastočne i v Poľsku sú alarmujúce. V niektorých krajinách zaniklo až 50-60% včelstiev. Dôvody sa stále skúmajú, hoci prvé zistenia už boli formulované. Predchádzať tomuto znepokojujúcemu javu uskutočnil Karpatský zväz včelárov v Nowom Saczu ako žiadateľ a Spolok včelárov Slovenska v Trstenej ako partner realizáciu mikro-projektu pod názvom „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry „. Hlavným cieľom tohto projektu realizovaného od 01.05.2011 do 30.04.2012, bolo zo Slovenskej a Poľskej strany poukázanie na problém  „ochrana a zlepšovanie prírodného dedičstva v Euroregióne Tatry“ na základe činnosti „ľudia ľuďom“.
V rámci projektu sa uskutočnila medzinárodná výtvarná súťaž v školách k návrhu plagátu „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“, ktorej sa zúčastnilo 317 žiakov z Poľska a Slovenska. Hlavnú cenu získala Natalia Vorobyov žiačka 2. triedy základnej školy v Nowom Saczu. Ďalších deväť ocení bolo udelených za prvé až tretie miesto v jednotlivých vekových kategóriách. Na hlavnú cenu bol navrhnutý plagát, ktorý bol vytlačený v počte 1500 ks, vrátane 500 ks v slovenskom jazyku. Plagáty budú distribuované do škôl a knižníc v ktorých  budú upozorňovať na riziko vyhynutia včiel a tým vlastne ochranu životného prostredia. Realizáciou  tohto projektu sa vytvorila aj osnova prednášok pre učiteľov na školách pod názvom „Vybrané problémy ochrany životného prostredia v rámci biologickej ochrany včiel na území Poľska i Slovenska“, ktorá bola vydaná v poľskom i slovenskom jazyku. Pomocou spolufinancovania Európskou Úniou, Európskym fondom pre regionálny rozvoj – cezhraničnej spolupráce programu Poľsko-Slovenskej republiky 2007-2013, bolo zakúpených  7 multimediálnych zostáv (notebook + projektor + plátno) pre 7 vybraných včelárskych regiónov v Euroregióne „Tatry“ na poľskej strane. Od septembra boli tieto zostavy používané na prednášky v jednotlivých školách. V projekte bolo naplánovaných 100 prednášok a školení v Euroregióne „Tatry“ s počtom 3000 žiakov. V skutočnosti z 90 naplánovaných prednášok sa týchto prednášok zúčastnilo 4848 žiakov na poľskej strane a z plánovaných 10 prednášok na slovenskej strane sa zúčastnilo 332 žiakov. Navyše na slovenskej strane bolo ešte vykonaných sedem prednášok s počtom 337 študentov, ktoré boli vykonané mimo Euroregiónu „Tatry“, ako sú definované v projekte.
Prednášky, ktoré boli organizované v školách v Poľsku a na Slovensku, by mali poslúžiť ako  počiatočný impulz, pre pravidelné pozvania včelárov zo strany vedenia škôl. Takéto akcie školských orgánov by mali byť podporované jednako zo strany obcí, krajov, ale i starostov,  primátorov a obecných a mestských združení. Zakúpené multimediálne zostavy po skončení projektu budú slúžiť Karpatskému zväzku včelárov pre uskutočňovanie prednášok na školách, vzájomnej komunikácii jednotlivých regiónov, zber informácii o situácii vo včelárstve v regióne, ale i v cezhraničnom využití najmä na území euroregiónu Tatry na Poľskej i Slovenskej strane. Aktivity však budú obmedzené, pretože v rámci mikroprojektu  bolo možné zakúpiť iba 7 multimediálnych zostav, ktoré sú určené pre 30 včelárskych organizácii  KZP Nowy Sącz, ktoré sú rozložené od Tatranského kraja až po kraj Gorlicki . Tieto zostavy však podstatne zlepšia  myšlienku šetrenia životného prostredia a propagáciu Karpatského zväzku včelárov.
Spracovaná anketa, ktorá je súčasťou projektu je vydaná v Poľskom a Slovenskom jazyku pri počte 2228 včelárov (986 v Poľsku a 1242 na Slovensku) so 43 130 včelstvami. Dáva nám  možnosť posúdiť stav včelárstva na oboch stranách hranice a núti nás k ďalšej činnosť v tejto oblasti, ktorá si vyžaduje spoluprácu so všetkými včelárskymi organizáciami, krajskými a obecným orgánmi v uvedenej oblasti v piatich krajoch pozdĺž hraníc na Poľskej strane a 10 okresov na strane Slovenskej. Spracované zhromaždené štatistické údaje o včelárstve v Euroregióne „Tatry“ a ich uverejnenie spolu s dokumentmi z medzinárodnej konferencii v poľštine a slovenčine, poslúžia do ďalších rokov pre vykonanie ďalších výskumov zameraných na konkrétnu problematiku významu nielen  Euroregiónu „Tatry“, ale celého Poľska a Slovenska.
Usporiadanie dvojdňovej medzinárodnej konferencie v Poľsku a vzájomné stretnutie včelárov zo Slovenska  a Poľska v dňoch 21. a 22. apríla 2012 v Tatranskej Bukovine bolo zhrnutie celoročnej práce a zavŕšenie celého projektu. Spomínaná dvojdňová medzinárodná konferencia počas prvého dňa prebiehala návštevou  poľských a slovenských včelárov v piatich  vybraných včelniciach na poľskej strane. Druhý deň konferencie bol vyplnený odbornými prednáškami a referátmi v oblasti včelárstva, na ktorom vystúpili zástupcovia Slovenských a Poľských včelárov. Na úvod konferencie boli udelené zlaté medaily Štefana Závodníka, vybraným pracovníkom projektu zo strany Poľska i Slovenska.
Ďalšou úlohou konferencie je aj prispieť k nadviazaniu priateľských, spoločenských, odborných, ale aj obchodných kontaktov medzi jednotlivými včelármi z oboch krajín.

Spracoval 
mgr inż. Franciszek Janowiak
hlavný koordinátor projektu,
František Geleta,
koordinátor projektu pre SR

  Projekt „Včely v službách človeka a prírody v euroregióne TATRY“

Foto galéria