Projekt EÚ


PROJEKT
„Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry „

V roku 2010 Spolok včelárov Slovenska podpísal dohodu o spolupráci s Karpatským zväzom včelárov v Nowom Soczi (v Poľsku) pri riešení spoločného medzinárodného projektu pod názvom „Včela v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“.
Cieľom projektu je:
• zmapovanie situácie, stavu a podmienok včelárenia na území Euroregiónu Tatry a to ako na strane Slovenska, tak aj na strane Poľskej
• Zvýšenie povedomia nebezpečenstva zhoršovania životného prostredia ktoré znečisťuje celé prostredie (spojené s používaním chemických hnojív a toxických pesticídov), v ktorom sú z veľkej časti , kvety, stromy a všetky rastliny opeľované včelami
• Ochrana včiel, pretože Euroregión „Tatry“ má bohatú a rôznorodú flóru a faunu, ktorá tiež poskytuje dôležité spojenie v potravinovom reťazci. Výživové a zdravotné vlastnosti včelích produktov sú stále viac uznávané ako prírodný poklad. V priebehu niektorých špecifických prác a vykonávania jednotlivých okruhov činností je potrebná a významná aj pomoc a  spoluúčasť žiakov a učiteľského zboru základných a stredných škôl, nakoľko výsledky projektu plánujú obidve riešiteľské včelárske organizácie následne zužitkovať a využívať pre výučbu a prednáškovú činnosť na základných a stredných školách, ktoré v prvom rade nám budú nápomocné pri jeho realizácii a tvorbe. Po úspešnom schválení projektu Poľskou vládou a Európskou komisiou regionálneho rozvoja sa uskutočnil prvý krok projektu a to v termíne do 30.apríla 2011, bola vypísaná súťaž pre plagát uvedeného projektu. Súťaž prebieha na oboch stranách regiónu „Tatry“. Na Slovenskej strane bolo oslovených vyše päťdesiat základných a stredných škôl a niekoľko školských združení, ktorí potvrdili užšiu spoluprácu na projekte a taktiež účasť v súťaží o plagát s názvom
„Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry „ . Porota zhodnotí všetky práce a na ich základe budú vyhlásené výsledky súťaže. O výsledkoch súťaží, ako aj o ďalších krokoch činnosti SVS v uvedenom projekte Vás budeme informovať na stránkach nášho časopisu a na webovej stránke. www.spolokvcelarovslovenska.sk

Poľsko-slovenská verzia

Sk – verzia