Slovenský medový festival 2013

Starobylé pútnické mesto Trstená sa stalo v sobotu 13. 7.2013 miestom konania už 7. ročníka Slovenského medového festivalu v Trstenej. Od skorého rána sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trstenej schádzali včelári zo všetkých kútov Slovenska, aby svojou účasťou poctili 7. ročník SMF v Trstenej.
Ústredie Spolku včelárov Slovenska sa pred siedmimi rokmi rozhodlo po prvý krát zorganizovať podujatie, ktorého zámerom mala byť najmä oslava a znovu si pripomenutie krásneho poslania, akým včelárenie naozaj je. Prvotným cieľom vedenia Spolku včelárov Slovenska bolo najmä zviditeľnenie slovenského včelárenia, ale tiež propagácia chutných, pravých a najmä slovenských medov a rovnako tak ostatných včelích produktov – medoviny, včelieho peľu, včelieho vosku, materskej kašičky, či propolisu. V neposlednom rade bolo snahou Spolku včelárov Slovenska ponúknuť širokej verejnosti možnosť spoznať a ochutnať medy aj z iných regiónov nášho krásneho Slovenska, porovnať chuť dobrej medoviny – božského to nápoja kráľov, vidieť a vyskúšať si výrobu voskových sviečok, či obdivovať šikovnosť a um našich medovnikárok. Najdôležitejším zámerom a cieľom vedenia SVS ale bolo, aby sa každoročne organizovalo podujatie, na ktorom sa stretnú včelári zo všetkých kútov Slovenska.
Podujatie, na ktorom sa včelári budú vzdelávať prostredníctvom odborných včelárskych prednášok, a seminárov, ktoré sú každoročne sprievodným programom SMF, podujatie na ktorom sa včelári dozvedia zaujímavosti a nové poznatky o praktickom včelárení na Slovensku ale i vo svete, podujatie, na ktorom sa navzájom včelári poznajú, vymenia si praktické skúsenosti z práce na svojich včelniciach, alebo len tak si posedia a porozprávajú sa. Z prvého opatrného pokusu sa rokmi stala krásna tradícia, ktoré sa viaže každoročne k sviatku Škapuliarskej Panny Márie a preto každoročne je aj hlavnou výhernou cenou sprievodných súťaži Slovenského medového festivalu, ktorými sú súťaž o Najlepší slovený med, súťaž o Najlepšiu slovenskú medovinu, súťaž o Najkrajší medovník a súťaž o Najzaujímavejší včelársky exponát či vynález je práve prívesok z pravého zlata s vyobrazením Škapuliarskej Panny Márie – patrónky trstenskej farnosti. S hrdosťou môžeme skonštatovať, že za uplynulých sedem rokov sa vedeniu Spolku včelárov Slovenska podarilo nielen spropagovať pravý slovenský med a význam včelárenia pre človeka, ale vytvoriť aj krásne podujatie, na ktorom sa stretávajú dobrí priatelia – pretože práve oslovením priateľ, priateľka sa medzi sebou včelári navzájom oslovujú. Zároveň sa Ústrediu SVS podarilo pripraviť včelárske podujatie, ktoré má či už medzi praktickými včelármi, včelárskymi odborníkmi, ale aj širokou verejnosťou patričný cveng a dobré meno. Tohtoročný už 7. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej aj napriek svojej veľkej pracovnej vyťaženosti poctili účasťou vzácni hostia a vzdali tak hold nielen všetkých slovenským včelárom, ale najmä prejavili úctu a rešpekt členom Spolku včelárov Slovenska. Vedenie Spolku včelárov Slovenska je hrdé na to, že na 7. ročník SMF prijali pozvanie: p. Erika Jurinová, členka hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a zároveň podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, – Mgr. Lucia Janesová, zástupkyňa MPRV SR, odbor živočíšnych komodít – MVDr. Erika Papierniková, zástupkyňa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v Bratislave, – Ing. Daniela Matisová, zástupkyňa  Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v D. Kubíne, – Ing. Jozef Ďubjak, primátor mesta Trstená, – Doc. MVDr. Juraj Toporčák, docent Vysokej školy veterinárnej v Košiciach, – MVDr. Juraj Dušek, zástupca Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR v D. Kubíne, – Mgr. Ing. František Janowiak, zástupca Krakowského zväzku včelárskeho ( z Poľska) – Mgr. Andrej Buc, zástupca Karpatského zväzku včelárskeho (z Poľska) – Miroslav Sedláček, veľkovčelár z Bučovíc (ČR) a mnohí ďalší. Úvod 7. ročníka Slovenského medového festivalu už tradične patril slávnostnému nástupu vlajkonosičov a zvukom včelárskej hymny. Po jej doznení šetkých prítomných členov Spolku včelárov Slovenska i vážených hostí privítala v mene Spolku včelárov Slovenska vedúca sekretariátu Ú SVS – p. Lýdia Kubinová, ktorá v krátkosti priblížila prítomným zámery a ciele, ktoré vedú SVS k organizovaniu Slovenského medového festivalu v Trstenej. Po úvodných slovách odovzdala p. L. Kubinová mikrofón predsedovi SVS – Ing. Pavlovi Kameníkovi, ktorý sa v krátkom preslove prihovoril všetkým prítomným včelárom i hosťom a zároveň vyjadril presvedčenie, že aj tento 7. ročník SMF v Trstenej splní vytýčené ciele a vryje sa do pamäti jeho účastníkom ako vydarené a zmysluplné podujatie. A keďže slovenskí včelári vedia nielen dobre obhospodarovať svoje včeličky a vyprodukovať chutný med a medovinu, ale sú to najmä veselí a srdeční ľudia, dobre im padlo po úvodných slovách aj trošku tanca a spevu, ktoré k nim priniesla ľudová hudba Chorvátovcov zo Zábiedova. Mladí muzikanti rozospievali a roztlieskali celú prednáškovú sálu MsKS Trstená a v takejto dobrej a pozitívnej nálade nastal okamih, aby p. Erika Jurinová, podpredsedníčka Národnej rady SR a Ing. Jozef Ďubjak, primátor mesta Trstená spoločne slávnostne otvorili 7. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej. Počas celého dňa súbežne so slávnostným zahájením SMF a jednodňovým odborným kurzom AÚVL, ktorý bol sprievodným programom 7. ročníka SMF v Trstenej prebiehala vo Výstavných priestoroch  MsKS v Trstenej aj laická degustácia medov a medovín i súťaž o najkrajší medovník a najzaujímavejší včelársky exponát.
Do súťaže o Najlepší slovenský med a Najlepšiu slovenskú medovinu bolo tento rok prihlásených 53 súťažných druhov medu a 23 druhov súťažných medovín. Tento počet vzbudzoval u návštevníkov podujatia neskrývané prekvapenie a obdiv. Musím konštatovať, že pr. Andrej Fedkov, krajský zmocnenec za Prešovský kraj a Ing. Jozef Špacír, krajský zmocnenec za Trenčiansky kraj s manželkou Hankou, ktorí mali na starosti laickú degustáciu medov a medovín mali v tento deň ťažkú úlohu a hlavne museli v tento deň potrápiť svoje hlasivky, pretože nespočetne veľa krát vysvetľovali viac ako 500 návštevníkom – laickým degustátorom, aký je rozdiel medzi tým-ktorým medom, prečo je jeden tmavý a druhý svetlý, akým spôsobom sa získa pastovaný med, ale aj prečo je jedna medovina sladká a tá druhá chutí ako vanilka, či mandľa, atď… Ale ani RNDr. Jozef Žigo, krajský zmocnenec za Banskobystrický kraj s manželkou Evkou a Ľubomír Vančo, krajský zmocnenec za Trnavský kraj s manželkou to nemali o nič ľahšie. Títo podobnú úlohu plnili pri krásnych medovníkoch, ktoré boli prihlásené do súťaže o Najkrajší slovenský medovník. A že sa bolo na čo pozerať a čo obdivovať môžete posúdiť z fotografií uverejnených na zadnej strane obálky tohto čísla SV. Ťažkú úlohu mali aj podpredsedovia SVS – Ľudovít Žilinský a Peter Geleta, ktorí boli členmi hodnotiacej komisie v kategórii Najzaujímavejší včelársky exponát, zariadenie či pomôcka. Aj v tomto roku nebolo jednoduché zhodnotiť prihlásené súťažné exponáty a spravodlivo určiť poradie v tejto kategórii. Aj keď návštevníkov vo výstavných priestoroch MsKS neubúdalo, čas sa neúprosne krátil a v podvečer sa priblížil okamih, kedy prišlo na rad slávnostné vyhodnotenie súťaže o Najlepší slovenský med, Najlepšiu slovenskú medovinu, Najkrajší medovník a Najzaujímavejší včelársky exponát. Výhercovia prvých miest v kategórii – Najlepší slovenský med agátový, Najlepší slovenský med kvetový a Najlepšia slovenská medovina získali okrem diplomu za prvé miesto aj prívesok Zlatý Trstenský škapuliar z rýdzeho zlata, na ktorom je vygravírovaný dátum i miesto konania 7. ročníka SMF, aby tak výhercom navždy pripomínal, že vo včelárskej sezónne 2013 a v rámci 7. ročníka SMF v Trstenej bol ten ich med alebo medovina ten najlepší a tá najlepšia na Slovensku. Výhercovia prvých miest v kategórii – Najkrajší medovník a Najzaujímavejší včelársky exponát boli odmenení okrem diplomu aj hodnotnými vecnými cenami, – a to mini včelím úľom a multifunkčným kuchynským robotom. Ale ani výhercovia na druhom či treťom mieste vo všetkých kategóriách neobišli skrátka. Okrem diplomov za druhé a tretie miesto získali výhercovia hodnotné vecné ceny – včelárske pomôcky a kuchynské spotrebiče. Nezabudli sme ani na tých včelárov, ktorých med, či medovinu alebo medovník ocenili návštevníci v laickej degustácii ako  najchutnejšie a najkrajšie. Vo všetkých troch kategóriách boli výhercom odovzdané diplomy a vecné ceny. Na záver celého vyhodnotenia súťaže vylosovala  p. Mitterová spomedzi 486 vyplnených anketových lístkov dvoch výhercov, ktorým boli odovzdané sladké ceny – dobrý medík a chutná medovina.
Ceny boli odovzdané, výhercovia známi a odmenení, nastal ten správny okamih, aby predseda SVS – Ing. Pavol Kameník slávnostne ukončil 7. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej. Pochvalné reakcie prítomných včelárov, účastníkov podujatia, hostí i vystavovateľov, uznanlivé spätné reakcie, ale najmä rekordná účasť návštevníkov svedčia o tom, že aj tento rok bol Slovenský medový festival pripravený a zorganizovaný na vysokej odbornej i organizačnej úrovni. V mene predsedu Spolku včelárov Slovenska chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a pomohli pri organizovaní tohto  vydareného podujatia a tak prispeli k zdárnemu priebehu najväčšieho sviatku včelárov a členov Spolku včelárov Slovenska. Osobitne chcem poďakovať všetkým členom Ústredia Spolku včelárov Slovenska a najmä ved. sekretariátu p. Lýdii Kubinovej, ktorá je už sedem rokov hlavným organizátorom a dobrou dušou Slovenského medového festivalu v Trstenej. A samozrejme zo srdca chcem poďakovať Vám, všetkým členom Spolku včelárov Slovenska, ktorí ste sa zúčastnili 7. ročníka Slovenského medového festivalu v Trstenej a prispeli tak svojou účasťou k dôstojnému priebehu sviatku Spolkových včelárov.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS

 

Galéria