SLOVENSKÝ VČELÁR 1 – 2 / 2019

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia,
nový kalendárny rok vystriedal starý rok a tak mi dovoľte, aby som Vám na začiatku nového roka 2019 poprial veľa zdravia, síl a spokojnosti z vykonávanej práce vo Vašom životnom priestore, vo Vašom osobnom, rodinnom i spoločenskom živote. Slovenské včelárstvo si v tomto roku pripomenie dve významné udalosti, ktorými sú 150. výročie založenia prvej včelárskej organizácie na území Slovenska Spolku slovenských včelárov v Hornom Uhorsku — 12. júla 1869 a sté výročie založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov pre Slovensko — 15. augusta 1919.
Ak budeme aspoň trocha poverčiví, a to poverčiví v dobrom slova zmysle, kalendárny rok 2019 s magickou deviatkou na konci by mohol byť za určitých okolností, t.j. prijatia sebareflexie zo strany vedenia doteraz najväčšej včelárskej organizácie na Slovensku rovnako významným pamätníkom slovenského včelárstva…
História kozmu, sveta, národov, ľudstva, ľudí a ich počinov sa píše denno-denne, každý okamih…
Rokom 2019 vstupuje na križovatku svojej histórie i náš Spolok včelárov Slovenska, ktorého znovuobnovenie pred tridsiatimi rokmi – 21.10.1990 by si mala naša spolková včelárska komunita pripomenúť na budúci rok… Nadchádzajúce 27. VZ Spolku včelárov Slovenska, ktoré sa bude konať 26.01.2019 v Trenčíne a jeho delegáti rozhodnú o jeho ďalšej budúcnosti a smerovaní. Výsledky rokovania VZ napovedia a naznačia aj ďalšiu budúcnosť nášho od r. 1923 vychádzajúceho (s jeho prerušením v období od r. 1952 do r. 1990) spolkového časopisu Slovenský včelár. Určite by prospela v jeho budúcnosti aj zmena na pozícii zodpovedného redaktora, doplnenie či výmena členov redakčnej rady o nových, erudovaných, odborne zdatných a obetavých stálych prispievateľov, zmena jeho obsahovej náplne, publikovanie moderných inovatívnych technológií a poznatkov…
Otázkou je, či sa takéto zloženie odborného tímu v členskej základni SVS a AVS nájde ?!… a na pozíciu zodpovedného redaktora sa po vyhlásení konkurzu vhodný kandidát prihlási…
Čo nájdete v obsahu tohto dvojčísla SV? Popri aktuálnych informáciách a prezentácie aktivít z diania v našich R SVS a ZO AVS, v krajoch a z rokovaní najvyšších orgánov si môžete prečítať správy KZ o včelárskej sezóne 2018 v jednotlivých krajoch RS, odborné články z prednášok, ktoré odzneli na vedeckej konferencii EurBee 8 v septembri 2018 v Belgicku, podnet predsedu ZO AVS Žilina JUDr. Nogu adresovaný predsedovi vlády SR a ministerke pôdohospodárstva SR, úsilie EÚ smerujúce k vysporiadaniu sa s používaním pesticídov zodpovedných za úhyny včiel, ďalej odborný článok MVDr. Ing. Z. Brokeša o činnosti včiel v bezznáškovom období, systéme Half Comb Hogg´s pre produkciu plástečkového medu a článok týkajúci sa prevratného objavu výživy klieštika VD zo zdrojov tukového telieska včely, ako i ďalšie zaujímavosti. Samozrejme RR nezabudla ani na rubriky Tajnička a Naši jubilanti.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor predsedu SVS a ZR SV
Vincent Boleš
Medový perníček – do srdca chodníček
RNDr. Jozef Žigo
Situácia včelárenia v Banskobystrickom kraji v priebehu roka 2018
Ľubomír Vančo
Včelársky rok 2018 v Trnavskom kraji
Ing. Jozef Špacír
Včelárenie v Trenčianskom kraji v r. 2018
JUDr. Gustáv Noga
Podnet z AVS predsedovi vlády SR a ministerke MPRV SR
RR SV
EÚ sa vysporiada s pesticídmi zodpovednými za úhyn včiel
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Ako si predplatiť časopis Slovenský včelár na rok 2019
Ján Mikuláš
Vedecká konferencia EurBee 8
RR SV
Nový druh pesticídov môže byť pre včely rovnako škodlivý ako ten starý
RR SV
Fínski vedci vyvinuli vakcínu na boj proti vymieraniu včiel
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Činnosť včiel v znáškovom období
RR SV
Plástečkový med – Half Comb Hogg’s systém
Ing. Jaroslav Gasper
Tukové teliesko (TT)
RR SV
Trúdí homogenát, resp. mlieko, je na Slovensku málo známy pojem
RR SV
Aké ďalšie tekuté krmivá (sirupové krmivá) pre včely sú na trhu?
RR SV
Čo sa môže stať s naším telom, ak začneme jesť med každý deň?