Slovenský včelár 1 / 2013

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári;
mesiac január je prvým mesiacom nového kalendárneho roka, roka 2013. Dovoľte mi preto, ako predsedovi SVS i zodpovednému redaktorovi nášho spolkového časopisu Slovenský včelár Vám,  všetkým jeho čitateľom a včelárom popriať na začiatku jeho prvého úvodníka veľa zdravia, síl, rodinného porozumenia, vzájomnej tolerancie a  priateľstva v súkromnom i spoločenskom prostredí a uspokojenie a radosť pri všetkých Vašich prácach a chvíľkach, ktoré budete prežívať pri Vašom ušľachtilom koníčku — včelárení.
V čase, keď budete čítať tieto moje riadky bude väčšina z Vás mať za sebou uzavretú bilanciu svojho včelárskeho hospodárenia za uplynulú sezónu v r. 2012. Redakčná rada SV priniesla v dvoch záverečných číslach SV 11 a 12/2012 krátke hodnotiace články včelárskej sezóny od našich krajských zmocnencov a poradcov pre včelárstvo. V týchto článkoch sme sa chceli podeliť s Vami s informáciami a poznatkami, ktoré získali uvedení ich autori od členov jednotlivých Regionálnych spolkov vo svojom kraji. V úhrne týchto poznatkov môžeme tak spoločne vysloviť názor a konštatovanie, že včelárska sezóna bola v r. 2012 na Slovensku čo do produkcie medu jedna z najslabších za posledných 10 až 15 rokov, ba oveľa slabšia aj v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2011. Uvedený uzáver platí aj napriek výhrade skutočnosti, že počasie, priemerné denné, mesačné a celosezónne — jarné — letné a jesenné teploty boli vysoké, v priemere vyššie ako v predchádzajúce posledné tri až štyri roky. Množstvo zrážok v r. 2012 zasa opačne, týchto bolo v priebehu rozhodujúcich období pre možnú produkciu nektáru — nižšie. Uvedené celkové uzávery za r. 2012 v oblasti úrody a získania medu z našich včelstiev platia v rámci produkčnej bilancie medu. Oblasť a sféra dotačnej politiky v r. 2012 bola u členov nášho Spolku oveľa lepšia a priaznivejšia a to najmä obdobia do konca podporného roka 2011/2012. Piaty rok samostatného administrovania Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v zmysle NV SR č. 422/2007 Z.z. prostredníctvom nášho Sekretariátu Spolku včelárov Slovenska sa nieslo v pokojnejšej atmosfére v porovnaní s turbulenciami v podpornom roku 2010/2011. Svoju spokojnosť s týmto spôsobom administrácie vyslovili všetci funkcionári našich Regionálnych spolkov. Táto spokojnosť pramení nielen zo skutočnosti 100 %-ného maximálne spravodlivého a demokratického vyčerpania finančných limitov v rámci jednotlivých opatrení NP, ale najmä z fundovanej a na profesionálnej úrovni vedenej administrácie výkonu celej účtovnej agendy našej vedúcej sekretariátu pr. Lýdie Kubinovej. Druhý dotačný titul finančnej podpory slovenským včelárom je dotácia na opeľovaciu činnosť včiel, podľa stavov včelstiev v CRV v L. Hrádku k 31. 5. kalendárneho roka. Som rád, že môj kladný uzáver uvedený v prvej časti finančnej bilancie môžem zopakovať aj v rámci tejto druhej podpory. Všetky naše Spolky obdržali dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel ešte v prvej polovici mesiaca december 2012, čím mali vytvorené všetky predpoklady pre vyplatenie dotačných prostriedkov svojim členom a vysporiadanie svojich platobných povinností v zmysle Stanov SVS v stanovenej dobe t.j. do konca kalendárneho roka. …o tom, že v dnešnom svete, svet včelársky z toho nevynímajúc sa nič nedeje náhodne, samo od seba vie väčšina z nás. Mnohí ale akosi nechcú pochopiť, že na dosiahnutie každého kladného výsledku či úspechu v zmysle nárokov a práv aj členov SVS je zapotreby vynaložiť mnoho mravenčej a aj mnoho väčšej, či dokonca obrovskej — zásadnej práce. Toto konštatovanie platí aj pre polemickú situáciu v rámci staronového NV SR č. 31/2011 Z.z. a pre spravodlivé rozriešenie postupu žiadateľa v zmysle § 2, v ktorom podvodne navrhnuté 10 %-né kvórum členskej základne oprávneného žiadateľa o podporu stavia predstaviteľa OZ Slovenská včela s tichým súhlasom zainteresovaných zástupcov MPRV SR do neoprávnenej pozície ústredného tajomníka ÚV KSS v časoch totality… To, že tieto postupy označených zástupcov až príliš pripomínajú totalitné postupy a praktiky vedúcich predstaviteľov komunistických inštitúcií a politickej výkonnej a štátnej moci, netreba nikomu zo svedomitých, serióznych a aspoň priemerne vzdelaných a chápajúcich ľudí vysvetľovať. Minimálne nie našim čitateľom SV. Cez to všetko, a pre lepšie pochopenie predchádzajúcich riadkov prinášame vo vnútri tohto čísla SV článok Š. Hegedusa — predsedu R SVS Bretka pod názvom „V jednote je sila, alebo kde je pes zakopaný?“, ktorý v krátkosti a správne vyjadruje zásadný postoj k súčasnej situácii v slovenskom včelárstve očami bežného, vnímavého a skúseného spolkového včelára i názor na praktiky jedného z vrcholových predstaviteľov súčasného slovenského včelárstva, ktorého praktiky a spôsoby v našom Spolku odmietame rovnako ako sme odmietli v nedávnej minulosti (v novembri 1989) praktiky totalitného režimu, a ktoré nemajú nič spoločné s jeho predstieraným zjednocovacím procesom slovenských včelárov, priateľstvom, spoluprácou, nediskrimináciou „slabších oproti silnejším“, ba ani s elementárnou demokraciou. Vážení čitatelia verím, že celý obsah januárového čísla SV i ďalších jeho tohtoročných vydaní, ktoré vydania budú obsahovo preferovať odborné články zamerané na nové, pokrokové, vyhovujúce a perspektívne formy a motivujúce spôsoby chovu včiel pre našich slovenských včelárov bude pre Vás zaujímavý, a tým poučný a vzpruhou pre Váš každodenný osobný, spoločenský i záujmový — včelársky život.
 

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu
Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Lýdia Kubinová
Štvrté riadne zasadnutie Ústredia Spolku včelárov Slovenska
Štefan Hegedüs
V jednote je sila, alebo kde je pes zakopaný? viac…
Ľudovít Žilinský
Pohľad na včelársku sezónu 2012 v našom Nitrianskom kraji
Ing. Martin Kosa
Včelárska sezóna v Žilinskom kraji v roku 2012
Vincent Boleš
Medový perníček – do srdca chodníček… viac…
Lýdia Kubinová
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2012
Mgr. František Geleta
Včelí jed dáva nádej pacientom s AIDS
Mgr. František Geleta
František Adamec
Ľudovít Žilinský
Ako včielky do škôlky prišli…..
RR SV
Včelárenie s úľom Dadant
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Mgr. František Geleta
Dôkazy, že bežné pesticídy čiastočne môžu za úbytok včiel, sa stále hromadia viac
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Osadenie roja a jeho ďalšie ošetrovanie
Mgr. František Geleta
Včelárska latina…