Slovenský včelár 1-2/2014

Vážení čitatelia;
na základe Vášho rozhodnutia dostáva sa Vám v r. 2014 prvé vydanie nášho odborného včelárskeho dvojmesačníka Slovenský včelár. Jeho prvé vydanie vyšlo v r. 1923, teda pred takmer 91 rokom a preto nie je samochválou, ale prejavom úcty a realitou, keď uvediem, že Slovenský včelár je najdlhšie vydávaným včelárskym časopisom na Slovensku. Zaslúži si preto, aby od nás, ako nástupcu svojej materskej spolkovej organizácie, ktorá mu napomohla k životu, dostal podobu, ktorú si zaslúžil a mu plným právom prináleží. V demokratickej spoločnosti, v demokratickej  krajine by malo byť samozrejmosťou, aby podmienky, zákony, prístup inštitúcií, ktoré rozhodujú o živote jej obyvateľstva, medzi nimi i včelárov platili rovnako a bezrozdielne, a to ako pri rozhodovaní a ich zákonných nárokoch, tak aj pri postihoch za neplnenie si povinností, ktoré pre všetkých a to bez rozdielu ich spoločenského či funkčného postavenia z nich vyplývajú. Že naše krásne Slovensko, ako  postkomunistickú krajinu, ktorá mala nastúpiť na cestu spoločenskej, morálnej i duchovnej obnovy po r. 1989 medzi takéto – na demokratickom princípe sa rozvíjajúce krajiny nemožeme v žiadnom prípade zaradiť, myslím si, že netreba prevažnú väčšinu z Vás presviedčať! V plnej miere platí toto moje smutné konštatovanie bohužiaľ aj v našej včelárskej slovenskej komunite. „Vďaka“  negativistickému a zápornému prístupu nášho rezortného MPRV SR a predsedu OZ SV prežil náš po r. 1990 znovuobnovený Spolok včelárov Slovenska v r. 2013 svoj najťažší rok. Vďaka obetavosti celého vedenia Ú SVS, solidárnosti a odhodlaniu čeliť tomuto likvidátorskému Molochovi, prežil náš Spolok včelárov Slovenska — posilnený. Vzrástla aj naša členská základňa a po r. 1990 dosiahla k najdôležitejšiemu dátumu 31.7.2013 stanoveného pre uznanie nároku SVS ako oprávneného žiadateľa o podporu v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva a NV SR č. 31/2011 Z.z. požadovanú hranicu 10 %-ného podielu všetkých žijúcich a skutočných včelárov registrovaných v CRV v L. Hrádku, ba túto hranicu nielenže dosiahlo, ale aj prekročilo a túto pokorilo !… Aj napriek konštatovaným faktom a skutočnostiam „kompetentní“ tieto dôkazy nevidia, aj keď fyzicky netrpia diagnózou „Slepota“.
Vážení čitatelia, pevne verím v zázrak v slovenskom národe, v slovenskej včelárskej pospolitosti. Bezducho a so založenými rukami čakať na zázrak nechceme a nemôžeme. Naše ruky, um, vieru, nádej a lásku prikladáme v ústrety očakávanému zázraku. Za práva, pravdu, skutočnú demokraciu a spravodlivosť v našom Spolku, v slovenskom včelárstve… V r. 2014 už v prvom mesiaci prehodnotíme a prijmeme úlohy i účinné opatrenia na 22. VZ SVS, ktoré očakávam že potvrdia životaschopnosť a opodstatnenosť nášho SVS v dnešnej dobe, aj napriek diskriminácii a škodlivému prístupu jeho neprajníkov. Chcem popriať všetkým Vám čitateľom nášho renovovaného časopisu (ktorý sa nám podarilo vďaka pre nás nezvýšeným finančným nákladom predplatného a sponzoringu zo strany typografického štúdia F-Teťák a tlačiarne Kubík dojednať, upraviť a tlačiť v priebehu celého roka 2014 vo forme dvojmesačníka s dvojnásobkom strán a celofarebne), aby v jeho obsahu i úprave ste nachádzali maximum potrebných informácií, vedomostí a poznatkov, ktoré Vám mnohonásobne vynahradia Vašu finančnú investíciu do neho, pozitívne ovplyvnia Váš vzťah k nemu a túto zúročia vo forme radosti, spokojnosti a úspechov v rámci Vášho prekrásneho a užitočného koníčka — včelárenia. Vážení čitatelia, vážení členovia SVS, vážení priaznivci včelárenia, prajem Vám všetkým úspešný a požehnaný celý rok 2014.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

 

Z obsahu

Príhovor zodpovedného redaktora a predsedu SVS VCELAR_01-02_2014_internet_Stránka_02
SÚ SVS
4. riadne zasadnutie Ú SVS
RNDr. Jozef Žigo
Banskobystrický kraj situácia včelárenia v kraji v priebehu včelárskeho roka 2012–2013
Ing. Magdaléna Šútorková
Ako sa darí nášmu včelárskemu krúžku pri ZŠ v Štiavniku… viac…
Miroslav Habr st.
Detský včelársky krúžok pri CVČ Drahovce
Ľubomír Vančo
Druhé riadne zasadnutie krajského predsedníctva R SVS Trnavského kraja v r. 2013 konané 1.12.2013 v Hlohovci
Ing. Pavol Kameník
Novelizácia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vo vzťahu ku slovenským kočujúcim včelárom
Ing. Jozef Špacír
Včelárska sezóna 2012/2013 v Trenčianskom kraji
Tibor Husár
Včelárska výstava v Želovciach  viac…
Vincent Boleš
„Medový perníček – do srdca chodníček….“
RR SV
Rozmnožovanie včelstiev v 4 krokoch
Peter Geleta
Kvalitná matka – základný kameň úspešného chovu
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Tichá výmena matky faktor ovplyvňujúci zdravie včelstiev a výnos včelnice
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Kalendárium
VČELÁRENIE V HORÁCH