Slovenský včelár 1-2/2015

Vážení čitatelia;
dovoľte mi, aby som Vás pozdravil všetkých, ktorí ste sa v r. 2015 rozhodli pre odber nášho Slovenského včelára, odborného včelárskeho časopisu, ktorý sa ako jediný 1_2015môže pýšiť prvenstvom, ktorým je, že je na území Slovenska najstaršie vydávaným včelárskym časopisom, vydávaným od roku 1923. Pevne verím, že toto prvenstvo mu doteraz nikto nezobral a aj napriek nemalému úsiliu súčasných jeho neprajníkov, verím že ani v ďalekej budúcnosti nezoberie !…
Veľkú zásluhu na tomto konštatovaní záveru vety majú v prvom rade múdri, seriózni a svedomití členovia nášho Spolku, ale taktiež aj Vy, ostatní naši čitatelia — nečlenovia SVS, predplatitelia a tým odberatelia nášho SV. Za Vašu podporu, finančnú i morálnu, Vám všetkým z úprimného srdca ďakujem. Vďaka tejto podpore budeme môcť spolu s RR vydávať nášho SV ako dvojmesačník, na 24 stranách, plnofarebne. Jeho obsahovú náplň budeme napĺňať aktuálnymi informáciami zo včelárskeho odboru a informáciami s ním súvisiacimi, od nás i zo zahraničia, prezentáciou nových výrobkov, technológií včelárenia, technických a elektronických pomôcok, zariadení, vynálezov, skúsených a úspešných včelárov, výrobcov a spracovateľov včelích produktov, priestor vytvoríme aj pre rubriky z histórie slovenského včelárstva, pre významných slovenských i svetových včelárov a zdravotnej problematike včelárenia. Podstatnú časť z obsahu SV budeme ponechávať a rezervovať pre Vás všetkých, Vás — aktívnych čitateľov pre vyjadrenie Vašich názorov, pripomienok, riešení aktuálnych problémov dnešnej doby a jej dopadov na život našich členov SVS, slovenské včelárstvo a samozrejme pre účinnú prezentáciu všetkých podujatí, akcií, kultúrno — spoločenských podujatí, ktoré zorganizuje naše OZ, či R SVS v ktoromkoľvek regióne nášho prekrásneho Slovenska za účelom propagácie, osvety a medializácie našej včielky, jej významu a nášho včelárstva. Jedným z najdôležitejších a najvýznamnejších podujatí v našom SVS v r. 2015 bude určite 23. VZ SVS, ktoré sa uskutoční dňa 31.1.2015 v kongresovej miestnosti hotela Roháč v Trstenej. Viacnásobné prívlastky slovíčiek naj, nie sú ani náhodné, ani ľahkovážne. Práve naopak. Prináležia s plnou vážnosťou rokovaniu najvyššieho orgánu nášho OZ, ktoré okrem prívlastku označenia zhodného s označením prvej celoslovenskej spolkovej včelárskej organizácie z roku 1869 a po I. svetovej vojne, (ku nástupníctvu ktorému sme sa otvorene, deklaračne prihlásili už pri obnove nášho SVS v r. 1990), sa môže popýšiť v tomto slova zmysle aj prívlastkom „najstaršia“ slovenská včelárska organizácia s celonárodnou pôsobnosťou. Neúctou a pohŕdaním k tejto zásadnej skutočnosti a faktu vyznieva účelové, nedemokratické správanie sa a konanie „rýchlokvasených“ funkcionárov SZV, ale i mnohých politických nominantov nášho rezortného ministerstva…
Nadchádzajúce 23. VZ SVS nesie jeden z prívlastkov najdôležitejšie aj z toho dôvodu, že je v zmysle Stanov SVS, RP a OP aj volebným VZ. Predchádzali mu v priebehu posledného kvartálu roku 2014 zasadnutia Krajských predsedníctiev vo všetkých krajoch Slovenska. Ako ZR a súčasne predseda SVS môžem s radosťou a nadšením otvorene konštatovať, a to ako priamy osobný účastník všetkých zasadnutí KP, že sa na všetkých nenašiel ani jediný hlas, ktorý by sa bol negatívne vyslovil na adresu alebo prácu niektorého člena zo súčasného vedenia Ú SVS. Rovnako, všetky Krajské predsedníctva 100 %-ami hlasov sa vyslovili v prospech a odsúhlasili ďalšiu existenciu a pokračovanie činnosti nášho v r. 1990 obnoveného SVS a za kontinuitu práce jeho súčasného vedenia, ktoré napriek tomu, že bolo v priebehu posledných 4 rokov z vonku poznačené tvrdými útokmi jeho neprajníkov, dokázalo v plnej sile týmto útokom čeliť a odolať. Naviac, čo je veľmi povzbudivým, — v ich priebehu dosiahlo vďaka serióznym praktikám a priateľskému, zodpovednému a spravodlivému prístupu jeho vedenia — v počte členov nášho SVS — svoje historické maximum. Novovytvorené R SVS z bývalých členov základných organizácií Slovenského zväzu včelárov, ktorí nesúhlasili s maniermi a neserióznymi praktikami predsedu SZV, tak nielen že nahradili odchod nesvedomitých, falošných a ľahkovážnych skupín členov SVS, ale tieto v počte aj prevýšili…
Plány likvidátorov nášho SVS tak stroskotali… a čas ukázal ich pravú falošnú tvár, vnútornú dušu i ich skutočné záujmy. Účelovo stanovené 10 %-né kvórum podielu členskej základne v zmysle NV SR č. 31/2011 Z.z. náš obnovený Spolok včelárov Slovenska nepokorilo, nezničilo — prežili sme. Poza naše chrbty ho preto súčasní mocipáni zvýšili na 30 %, aby dotácie v rámci NP prúdili „ zákonne“ a účelovo iba vyvoleným v jedinej včelárskej organizácii na Slovensku — SZV, výplodu komunistického režimu, a to prostredníctvom jedinej vyvolenej osoby.
Vážení čitatelia, aj takto neradostne a pochmúrne môže vyzerať začiatok nového roka 2015 pre vyše 10 %-nú menšinu slovenských včelárov, v období kedy aj vláda SR „hrdo“ protestuje proti porušovaniu a nedodržovaniu ústavných — demokratických práv na Ukrajine a v iných častiach sveta… …treba mať na pamäti, že všetky hmotné veci tohto sveta, vrátane moci aj tých najsilnejších sú pominuteľné a prv, či neskôr — raz skončia…
Prajem Vám všetkým úspešný a požehnaný rok 2015.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Príhovor zodpovedného redaktora SV a predsedu SVS1_2015a
SÚ SVS
Posledné riadne zasadnutie Ú SVS v r. 2014
Vincent Boleš
Medový perníček – do srdca chodníček
RR SV
Kanadskí včelári žalujú firmy Bayer a Syngenta kvôli úhynom včiel
spôsobených neonicotinoidami
Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.,
Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Medy – mikroorganizmy – profilácia
Dušan Karáč, RNDr. Stanislav Karáč
Varroa monitoring
PhDr. František Geleta
O čom písal Slovenský včelár pred 90. rokmi
RR SV
V Česku hynú včely
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
CHOV MATIEK – slovom a obrazom
Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.,
Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD
Zo spektra príkladových zameraní v hodnoteniach, testovaniach medov
PhDr. František Geleta
Pokoj, len pokoj!
RR SV
Rok 2015 bude „modrý“
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Väznenie zmetenca po jeho vytvorení
RR SV
5 pozitívnych účinkov, ktoré dokáže s vaším telom prírodný nápoj
z medu a škorice
PhDr. František Geleta
Z histórie…