Slovenský včelár 1-2/2016

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia;
som rád, že ako predseda nášho Spolku včelárov Slovenska a zároveň aj zodpovedný redaktor nášho najdlhšie vydávaného odborného včelárskeho časopisu na Slovensku — Slovenský včelár Vás môžem všetkých pozdraviť na 1_2016prahu nového kalendárneho roka 2016 a zároveň Vám popriať v ňom hodne pevného fyzického i duševného zdravia, z ktorého pramení i Vaša životná sila a Božím požehnaním sprevádzaná Vaša záslužná a krásna záľuba — včelárenie.
Verím, že pri napĺňaní tohto cieľa Vás bude doprevádzať, a to aj vďaka Vám, odberateľom a čitateľom SV, v priebehu celého roka 2016 aj tento náš časopis Slovenský včelár. Pred niekoľkými dňami silvestrovská polnoc odbila koniec kalendárneho roka 2016, ktorý v prevažnej časti slovenskej včelárskej pospolitosti bol určite v rámci svojej osobnej vykonanej životnej i profesnej včelárskej bilancie prejavom vďaky nášmu Stvoriteľovi za dar ďalšieho roka života. K tomuto konštatovaniu ma oprávňuje štatistika zaoberajúca sa vekovým zastúpením členov vo včelárskych občianskych združeniach, ktorá jednoznačne dokazuje, že vyše 60 % slovenských včelárov je v súčasnosti už v dôchodkovom veku…
Rok 2015 podľa hodnotiacich správ našich krajských zmocnencov patril z pohľadu včelárskeho i z pohľadu produkcie včelích produktov na väčšine územia SR k tým úspešnejším. V mnohých regiónoch to bol určite rok s vyššou produkciou medu oproti roku 2014. V priebehu roku 2015 došlo aj napriek nepriaznivému trendu a neprajnému prístupu zo strany MPRV SR k nášmu občianskemu združeniu v oblasti dotačnej politiky v rámci NP k stabilizácii našej členskej základne, čo považujem za dobré znamenie a signál zo strany vedení našich R SVS a naopak za neúspech tých síl, ktoré sa usilovali svojim neserióznym a nesvedomitým rozhodovaním a praktikami neopodstatneného krátenia finančných  dotačných zdrojov NP z dôvodu nečlenstva nášho OZ Spolok včelárov Slovenska v OZ Slovenská včela k vynucovanému odchodu našich členov z nášho Spolku včelárov  Slovenska a k zakladaniu nových OZ mimo organizačnej štruktúry Spolku včelárov Slovenska. Obdobne, rok 2015 potvrdil stabilné početné stavy včelstiev chovaných našimi členmi, ba zaznamenali sme aj ich mierny nárast. Podrobnú správu o dosiahnutých úspechoch, ako i nezdaroch a činnosti nášho SVS budú si môcť vypočuť delegáti 24. VZ SVS dňa 6. 2. 2016, ktoré sa bude konať v Spišskej Novej Vsi. O mieste konania VZ a ostatných potrebných informáciách sa dozviete na 4. strany obálky tohto vydania SV.
Vývoj situácie v SR, ako aj pred blížiacimi sa voľbami do NR SR dáva tušiť, že k podstatnejšej zmene v najbližších 4 rokoch na Slovensku nedôjde. VZ SVS bude aj z tohto dôvodu výzvou pre delegátov našich R SVS vážne sa zamyslieť nad spôsobom, činiteľmi a cestou, ktoré zaručia nášmu SVS a našim členom nielen rovnocenný prístup k prerozdeľovaniu dotačných finančných zdrojov z fondov štátu i EÚ v rámci NP, a to od vlády SR i vedenia nášho rezortného MPRV SR, ale i úspešné jeho napredovanie bez zbytočného pesimizmu a negatívnych dopadov vyplývajúcich z diskriminačných legislatívnych opatrení NV SR č. 107/2014 Z. z. realizovaných OZ Slovenská včela.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameníksv_01a
Príhovor predsedu SVS a ZR SV
SÚ SVS
Posledné riadne zasadnutie Ú SVS v roku 2015
Peter Petráš
Vianočné včelárske trhy vo Vinohradoch nad Váhom
Mgr. Martin Ragala a Anna Smitková
Prednáška s ochutnávkou medu
Vincent Boleš
Včelárske podujatie „Medový perníček do srdca chodníček“
RNDr. Jozef Žigo
Včelárenie v Banskobystrickom kraji v roku 2015
RR SV
Materská kašička
Štefan Golian
Včelárenie v úľoch B-16
RR SV
Na svadbu si obliekli včely
RR SV
Čínsky med neobsahuje peľ
RR SV
APITERAPIA a jej využitie v praxi…
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Kyselina mravčia
Ján Mikuláš
KALENDÁRIUM
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Opatrenia na urýchlenie jarného vývoja včelstva
PhDr. František Geleta
Otvorte sa zákazníkom