Slovenský včelár 10-11 / 2013

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia;
v tomto začínajúcom jesennom období nebývalo po iné roky zvykom, žeby náš Spolok včelárov Slovenska nemal ani koncom septembra na stole Rozhodnutie PPA SR o schválení (resp. v uplynulom roku 2012 o zamietnutí) podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi v zmysle platného NV SR. V tomto roku 2013 sa takýto fakt stal skutočnosťou, údajne z dôvodu neznalosti celkovej kvóty finančnej dotácie z fondov EÚ pre SR na podporný rok 2013/2014 pre podporu opatrení NP na MPRV SR. Viacročné brojenie nášho profesne príslušného orgánu MPRV SR, ako i OZ Slovenská včela proti existencii nášho v r. 1990 obnoveného občianskeho združenia Spolok včelárov Slovenska a účelovo cielené a zamerané na jeho likvidáciu, vyústilo takto do mobilizácie všetkých síl v uvedených inštitúciách, aby zmietlo pod čiernu zem náš SVS a s ním pochovali aj úsilie tej časti slovenskej včelárskej komunity, ktorá sa pokúsila v r. 1990 o zmenu v slovenskom včelárstve, – v duchu a intenciách celospoločenských zmien našej spoločnosti, o nastolenie nových pravidiel správania sa a rozhodovania na báze demokracie, spravodlivosti a rovnoprávnosti, a to bez zasahovania, násilia a akéhokoľvek vplyvu politickej strany presadzujúcej svoju politickú ideológiu do interných, kádrových, funkčných alebo výkonných otázok a záležitostí a ich presadzovania v ktorejkoľvek záujmovej organizácii… MPRV SR týmto svojim postupom pripustilo deštrukčnú činnosť nášho občianskeho združenia i celej členskej základne, poškodenie našej nezávislosti, ale i slobody rozhodovania legitímne zvolených orgánov nášho OZ, poškodilo demokratické práva našich členov i nášho OZ a tým neoprávnene vstúpilo do interných záležitostí a diania v našom OZ Spolok včelárov Slovenska už aj tým, že nás v podpornom roku 2012/2013 nasilu prinútili k vstupu do iného OZ Slovenská včela. Ako dnes máme možnosti sa presvedčiť v SR sa ako v celospoločenskom systéme a sfére dostávame opätovne do obdobia vrcholiaceho totalitného komunistického režimu z pred roku 1990.
Vláda jednej strany, riadenie štátu vplyvnými finančnými oligarchami a skupinami, demonštrácia moci a výsmech spravodlivosti a zákonodarstvu prostredníctvom finančného kapitálu a korupcie, nefunkčnosť vymožiteľnosti práva pre bežných občanov SR a tým poškodzovanie základných ľudských a občianskych práv… Zákony a ich plnenie sú schvaľované a účinné iba pre chudobných, t.j. takých, ktorí si nedokážu zaplatiť dostatočne vplyvných právnikov na svoju úspešnú obhajobu; na akú majú až paradoxne nadbytok finančných prostriedkov — naopak bossovia podsvetia, či skutoční páchatelia najrozmanitejšej trestnej a protizákonnej činnosti… Obdobne funguje uvedený systém v SR bohužiaľ aj v mnohých záujmových organizáciách, medzi nimi i v slovenských včelárskych občianskych združeniach. Násilné rušenie včelárskych spolkov po 2. svetovej vojne, vytvorenie totalitného Slovenského zväzu včelárov a jeho fungovanie a riadenie prostredníctvom funkcionárov, ktorí museli byť výsostne nomenklatúrnymi kádrami Komunistickej strany až do r. 1990, nezáujem štátu ako takého a jeho inštitúcií vrátane MPSR o spravodlivé vysporiadanie spolkového včelárskeho majetku po r. 1990, — to všetko ešte mnohí slovenskí — najmä spolkoví včelári pamätajú…
Naopak, odchovanci, funkcionári, nomenklatúrne kádre predchádzajúceho režimu dnes otvorene opätovne deklarujú svoj návrat k moci, akože ináč opätovne aj so svojimi schopnosťami a praktikami nadobudnutými a osvojenými si v priebehu svojho účinkovania v uplynulom období, vytríbené a obohatené o predchádzajúce skúsenosti  z prežitého života, mnohí z nich opojení túžbou po neobmedzenej moci, a to všetko spolu za výdatnej podpory MPRV SR riskujúce svoje možné postihy — z dôvodu nedodržiavania a porušovania platných demokratických pravidiel, zákonov, ale aj z porušovania zákonných ľudských a občianskych práv, ale tiež riskujúce svoj možný postih z EÚ vo forme straty nároku všetkých slovenských včelárov na čerpanie podpory v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v zmysle NV SR č. 31/2011 Z.z. Naviac nezákonnou akceptáciou registrácie včelárov s nulovým stavom včelstiev v CRV (viac ako 750 členov Slovenského zväzu včelárov, ale aj iných OZ v období posledných dvoch rokov) zo strany vedenia MPRV SR vystavuje samotné MPRV SR i minister pôdohospodárstva SR všetkých slovenských včelárov nebezpečenstvu z postihu neoprávnene čerpaných finančných prostriedkov z fondov EÚ a ich následnému reštrikčnému vráteniu.
V zmysle konštatovaného a z tohto dôvodu môže EÚ kedykoľvek zastaviť akúkoľvek finančnú pomoc pre slovenských včelárov v nastávajúcich podporných rokoch — o to viac, že Slovensko v najbližších dňoch očakáva audit výkonnosti týkajúci sa prístupu EÚ k včelárstvu a zdraviu včiel. Vhodným nástrojom k tomuto ich cieľu — teda k blokovaniu možnosti samostatného čerpania finančnej odpory členmi Spolku včelárov Slovenska sa stal jeden z najdôležitejších predpisov v SR platný pre oblasť včelárstva a podporu opatrení NP a to NV SR č. 31/2011 Z.z., ktoré dokážu šikovní právnici MPRV SR raz „upraviť“ pre nadobudnutie jeho účinnosti – oneskorenie o 1 rok, len preto, aby takto „vyhoveli“ vplyvnému lobby chovateľov včelích matiek, aby títo neprišli o svoju nepodstivú a nezaslúženú podporu, v iných prípadoch napr. účelovým vnesením 10 %-ného kvóra členov OZ pre oprávneného žiadateľa o podporu v zmysle znenia § 2, odst. 1 s následným obmedzením prístupu nášho Spolku včelárov Slovenska k údajom z CRV v L. Hrádku, týkajúceho sa štatistického údaja o počte členov jednotlivých OZ organizovaných včelárov v CRV, aby takto „kompetentní“ pracovníci mohli v prípade potreby účelovo urobiť príslušné, potrebné a nevyhnutné zásahy a úpravy počtu členov v tom – ktorom OZ, ktoré sú relevantné a rozhodujúce pre vytýčené a stanovené termíny (napr. 31.7.2013) určené pre podanie žiadosti oprávneného, samostatného žiadateľa o podporu opatrení NP v zmysle už citovaného NV SR č. 31/2011 Z.z.
Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; v rozvinutom kultúrnom svete platí osvedčená pravda: „Bez žalobcu niet ani sudcu….“ ….Spolieha sa opätovne aj v tomto roku MPRV SR na to, že zostane naďalej v platnosti uvedená pravda (to znamená, že akékoľvek konanie a rozhodovanie MPRV SR zostane bez žalobcu a sudcu) aj v tom prípade, ak by neoprávnene (keďže k 31.7. 2013 malo naše OZ SVS zaregistrovaných v CRV 1.700 členov čo je 10,2% z celkového počtu registrovaných včelárov v CRV, čím splnilo všetky zákonné podmienky platného NV SR č. 31/2011 Z.z.) a účelovo zamietne PPA SR na príkaz kompetentných úradníkov MPRV SR našu žiadosť o podporu pre podporný rok 2013/2014 podanú v súlade s NV SR č. 31/2011 Z.z. ?!….

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahuSlovensky_vcelar_10_11_2013_internet_Stránka_28

 Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora a predsedu SVS
SÚ SVS
3. riadne zasadnutie
Ing. Pavol Kameník
Schváli PPA SR a MPRV SR žiadosť SVS o poskytnutie podpory na podporný rok2013/2014
Lýdia Kubinová
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2013
Andrej Fedkov
2. ročník Krajského medového festivalu v Humennom
RNDr. Jozef Žigo
3. ročník Krajského medového festivalu v Žarnovici
Miroslav Habr st.
Nezvyčajné prázdniny
Ingrid Habrová
Otvorenie včelárskeho chodníka v Drahovciach
Jana Kameníková
Žilina voňala a aj chutila medom….
Tomáš Števaňák
XX. Krakowské medobranie 2013
Ing. Magdaléna Šútorková
Splnil sa môj sen, zámer a cieľ…
Mgr. František Geleta
EÚ zakazuje tri pesticídy, ktoré zabíjajú včely
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Včelárenie s úľom Dadant
Mgr. František Geleta
Aj na Slovensku používaný insekticíd Fipronil zakázali, škodí včelám
Úle na strechách či v parkoch?
Kalendárium
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Snubný (oplodňovací) let mladej matky
AKO SI PREDPLATIŤ časopis SLOVENSKÝ VČELÁR na rok 2014 22