Slovenský včelár 10 / 2012

Vážení čitatelia;
doznievajúci koniec vegetačného obdoba v našej prírode, zbery posledných zvyškov úrod z lánov a polí našich poľnohospodárov a záhradkárov sú typické pre mesiac október, pre ktorý je určené toto vydanie nášho Slovenského včelára. Všetkých Vás vítam v jeho úvodníku a prajem príjemné čítanie a povzbudenie pre Vašu ušľachtilú, matke prírode prospešnú a Bohu milú záľubu. Som rád, že záver tohtoročnej včelárskej sezóny bol aspoň v časti južnejších regiónov Slovenska úrodnejší oproti celoslovenskému priemeru. Zásluhu na tomto vylepšení podpriemeru mala uspokojivá, miestami až veľmi dobrá úroda medu zo slnečnice, ktorá dosiahla úroveň 20 až 40 kg na jedno produkčné včelstvo. Popri tomto pozitívu zostáva visieť u takto úspešných včelárov otáznik, do akej miery sa podieľali svojou činnosťou na spracovaní znášky zo slnečnice a pri následnom spracovávaní glycidových zásob na zimu mladé — dlhoveké generácie včiel, ktoré budú potencionálnymi zakladateľmi produkčných včelstiev v novej včelárskej sezóne?
Aj keď zostávajúca väčšina má svoje včelstvá už dávno na zimu zakŕmené, určite nebude žiadnemu z Vás na škodu uviesť v rámci tohto môjho  úvodníka informáciu ohľadne výsledkov rozborov medov s pridaným obsahom invertov vykonaných na našu žiadosť v referenčnom laboratóriu v Nemecku. Do dvoch vzoriek kvetových medov bolo zámerne pridané po 5% invertu Apiinvert od výrobcu Sudzucker a BeeGold od výrobcu  Brenntage, za účelom zistenia ich možnej kontaminácie jarných medov izoglukózou, v prípade ich nespotrebovania vo včelstvách v priebehu zimovania. Ako potvrdili laboratórne výsledky, ani jedno z krmív uvedených výrobcov a značiek nevykazujú prítomnosť izoglukózy z čoho možno dedukovať, že uvedený izotop nekontaminuje invertované zimné zásoby a sú pre včelársku prax v tomto smere bezpečné. Všetko ostatné je v ľuďoch — vo včelároch. Je na nich, aký spôsob, systém, technológiu včelárenia používajú a pre aký sa rozhodnú v budúcnosti v rámci súčasného európskeho vývoja a získaných výsledkov. V priebehu podporného roka 2012/2013 začína sa v praxi slovenských včelárov realizovať Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v zmysle nového NV SR č. 31/2011. Jeho jednoročná odložená účinnosť a vstup do praxe, zdá sa, že bola pre niektoré záujmové skupiny slovenského včelárstva zámerom. Tomu napovedá aj nedávna Petícia chovateľov včelích matiek adresovaná na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s cieľom otvoriť nové NV SR č. 31/2011 a zmeniť pre nich doterajšie znenie Oparenia č. 5 — Znovuobnovenie včelstiev v časti týkajúcej sa podpory na kúpu včelích matiek, v zmysle ktorého budú podporovaní spravodlivo všetci slovenskí včelári, ktorí si včeliu matku v priebehu sezóny kúpia od príslušného oprávneného chovateľa včelích matiek a nie ako tomu bolo doteraz, že za už raz predanú včeliu matku dostal chovateľ včelích matiek dotáciu v zmysle znenia NV SR č. 422/2007. Samotná petícia je dôkazom nespokojnosti chovateľov včelích matiek nielen s novým — diametrálne odlišným znením dotačného titulu (a zmeny prijímateľa podpory, ktorým sa stane podľa nového samotný včelár, ktorý si včeliu matku kúpi), ale najmä nespokojnosť chovateľov včelích matiek, že prídu o svoje nezaslúžené príjmy z dvojnásobného predaja jednej a tej istej včelej matky a tiež v dôsledku neseriózneho fiktívneho predaja v skutočnosti nevyprodukovaných včelích matiek. Podľa doterajších indícií sa budú chovatelia včelích matiek usilovať na verejnosti i MPRV SR vyvolať klamlivý dojem nevýhod tohto spôsobu poskytovania podpory kupujúcemu včelárovi, v dôsledku ktorého dôjde ku skutočnému poklesu predaja včelích matiek zo strany chovateľov včelích matiek. Za svoje „želiezko v ohni“ považujú pritom umelé, nesvedomité a neseriózne navýšeni ceny včelích matiek na úroveň cca dvojnásobku doterajšieho priemeru, ktorá v skutočnosti môže odradiť od kúpy mnohých včelárov. Týchto môže odradiť aj kvalita včelích matiek, ktorá môže byť ako jedna zo skutočných príčin nezáujmu včelárov o kúpu včelích matiek od registrovaných chovateľov a preto radšej siahnu po kúpe od iných chovateľov včelích matiek mimo ZHCVMSKV, poprípade od zahraničných chovateľov včelích matiek. Táto petícia je zároveň aj dôkazom serióznosti vzťahu chovateľov včelích matiek ku slovenským včelárom, ako aj úsilia chovateľov včelích matiek o vyvolávanie nesvárov a nevraživosti medzi členmi nášho SVS, osočovania mojej osoby ako autora zmeny znenia tohto nariadenia, ktoré vyústilo v posledné týždne prostredníctvom iniciatívy bývalých členov nášho SVS do šírenia poplašnej správy adresovanej členom nášho SVS o nevyhnutnosti vstupu SVS do OZ Slovenská včela a možnej strate finančnej dotácie zo strany štátu i fondov EÚ pre členov nášho Spolku. To, že sa jedná o premyslený zámer neprajníkov nášho Spolku a snahu o jeho ďalšiu likvidáciu po r. 1945 verím, že netreba už nikoho presviedčať.
Vážení čitatelia, prajem Vám užitočné čítanie stránok nášho Slovenského včelára.

Ing. Pavol Kameník ZR SV a predseda SVS

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Lýdia Kubinová
Tretie riadne zasadnutie Ú SVS
Ing. Pavol Kameník
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2011/2012
Lýdia Kubinová
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2012
Ing. Pavol Kameník
Úsilie neprajníkov Spolku včelárov Slovenska o jeho rozbitie pokračuje…viac…
Ing. Peter Čerňanský
Regionálna výstava medov v Považskej Bystrici
Ján Fukas
Krakovské medobranie 2012 viac…
Lýdia Kubinová
Poľskí včelári na Slovensku
Ing. Pavol Kameník
História a vývoj úľov u nás i vo svete a prehľad o najpoužívanejších mierach rámikov
Výberové konanie na dodávateľov
a.) nových úľových zostáv
b.) nových včelstiev
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Mgr. František Geleta
Ján Natšin
Jozef Habovštiak, Michal Medvecký
Plantáže Čučoriedky kanadskej sú bez včelárstva stratené
Rudolf Schwarz
Moje rady začínajúcim včelárom
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Práce s rojom, ktorý opustil materský úľ