Slovenský včelár 10/2010

Slovenský včelár  10 / 2010

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, predchádzajúcom čísle SV som sa ako zodpovedný redaktor SV a predseda SVS v jeho úvodníku bližšie zmienil o 4. ročníku Slovenského medového festivalu v Trstenej. Ako som v ňom uviedol, SMF si za obdobie svojho trvania vytvoril primerané miesto, úctu a vážnosť v celej súčasnej spoločnosti. Som rád, že toto moje konštatovanie platí dvojnásobne aj po návšteve Agrokomplexu v Nitre v 3. dekáde augusta, kde som si pozrej v zmenšenom rozsahu výstavu, súťaž, prezentáciu a propagáciu slovenského včelárstva a včelích produktov v réžii našej sesterskej organizácie SZV. Mám zato, že náš SMF za zväzovým  celoslovenským podujatím v žiadnom smere nezaostal, ba práve naopak. Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že nie vždy platí počtovanie, pri ktorom 1 + 1 = zásadne 2, ale naopak napĺňa sa staré ľudské prirovnanie, že veľa záleží na organizačných schopnostiach, prístupe kompetentných, ich obetavosti a kladný pozitívny výsledok a efekt sa nutne dostaví, a to aj napriek nižším finančným investíciám. Čiže obrazne povedané: „za menej peňazí sa získa viac muziky“… Je však paradoxné, že k týmto úvahám ma tak trochu vyprovokovali niektorí členovia nášho Spolku včelárov Slovenska, ktoré bezdôvodne a nekompetentne sa v minulosti vyjadrovali na margo SMF v Trstenej, argumentujúc pritom menšou návštevnosťou z radov včelárskej i nevčelárskej verejnosti, čo pripisovali samotnej Trstenej ako mestu s menším počtom obyvateľov (pričom sa poniektorí z takýchto „spoluorganizátorov“ SMF v Trstenej ani raz nezúčastnili), alebo že celkové náklady na SMF, či na laboratórne rozbory súťažných vzoriek medov sú príliš vysoké…atď. Popritom do súťaže o najlepší slovenský med doteraz neposlali ani jednu súťažnú vzorku medu…! Jednako v snahe a s cieľom učiniť „zadosť“ aj takýmto „poradcom a spoluorganizátorom“ odbornospoločenského a propagačného včelárskeho podujatia – patrilo k dôležitým bodom programu 4. riadneho zasadnutia nášho najvyššieho výkonného a riadiaceho orgánu SVS, ktorým je Ú SVS, ktoré sa konalo 10. septembra tohto roku, prerokovanie a prijatie Smernice SVS  Číslo 02/2010, ktorá upravuje spôsob a podmienky organizovania Krajských včelárskych výstav v rámci podujatia Slovenský medový festival v Trstenej. V zmysle citovanej Smernice sa v podstatnej miere zmení doterajší charakter najvýznamnejšieho spolkového včelárskeho podujatia, ktorým je SMF v Trstenej a to v takom zmysle, že sa zmení množstvo, dátum a spôsob zabezpečenia súťažných vzoriek medov a medovín. Získané zvýšené množstvo medov a medovín sa poskytne všetkým krajským zmocnencom (poradcom pre včelárstvo) pre účely prípravy a organizačno-technického zabezpečenia Krajských včelárskych výstav v rámci podujatia Slovenský medový festival v Trstenej. V rámci týchto podujatí sa v každom krajskom meste SR poskytnú súťažné vzorky medov a medovín pre degustáciu, ochutnávku a propagáciu širokej spotrebiteľskej verejnosti v časovom slede a harmonograme počnúc termínom ukončenia SMF v Trstenej a končiac 15. augustom príslušného kalendárneho roka. Schválenú Smernicu SVS číslo 02/2010, ktorá upravuje spôsob a podmienky organizovania Krajských včelárskych výstav v rámci podujatia Slovenský medový festival v Trstenej obdŕžali v priebeh druhej dekády septembra všetci predsedovia R SVS. Z týchto dôvodov v októbrovom čísle SV ju nezverejňujeme a obmedzený počet strán časopisu sme využili na zaujímavé články venované krásnym a dojímavým spomienkam na začiatky včelárenia pr. Jozefa Jozefíka z Kolačkova, či úvahám pr. Petra Geletu o nevyspytateľnej a veľmi neúrodnej tohtoročnej včelárskej sezóne, ktorá nielen jemu ale aj prevažnej väčšine našich slovenských včelárov vytvorila vrásky na čelách a hlboko sa vryje do ich pamäti.
Mnohých Vás určite zaujmú aj články, v ktorých sa dočítate o pekných a vydarených kultúrno-odborných včelárskych podujatiach našich aktívnych R SVS, či Ú SVS, ale aj o tom, že mnohé iné R SVS a jeho členovia o včelárske podujatia nemajú vôbec záujem; čo je len a len na ich škodu. Aj takéto negatívne poznania reality súčasného ponímania významu a zmyslu včelárskych podujatí i prístupu našich členov SVS bude v konečnom dôsledku dôvodom na prehodnotenie doterajšieho spôsobu príprav, zabezpečovania a nároku na finančnú spoluúčasť SVS a krytie nákladov z rozpočtu SVS v budúcnosti pre našich spolkových členov organizovaných v R SVS. Vážení čitatelia, verím, že si každý z Vás nájde v období nastávajúceho zimného kľudu (ktorého príchod avizujú už prvé mrazíky) čas na spoločné či samovzdelávacie aktivity, ale aj na prečítanie októbrového vydania nášho SV a v jeho obsahu nájdete dostatok zaujímavého a poučného pre Váš ďalší „včelársky“ život.
Ing. Pavol Kameník

 Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Lýdia Kubinová
4. riadne zasadnutie Ú SVS
Zvýšenie podpory zo strany EÚ v odvetví včelárstva
Lýdia Kubinová
Krakowskie miodobranie
Peter Geleta
Rok 2010 z môjho pohľadu
Mgr. Štefan Debnár
Priateľské posedenie žilinských včelárov
Miroslav Novák
V meste uhlia a železa
…Zo seminára v Bytči
Jozef Jozefík
Takto som začínal…
RR SV
Malý, ale stále v pohotovosti
Miroslav Novák
…Na brehu rieky Vltavy
Mgr. František Geleta
Medový perníček, do srdca chodníček…
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Odloženec a preleták 1. časť
Porovnanie odložencov a zmetencov
Vytvorenie odložencov (dokončenie)