SLOVENSKÝ VČELÁR 11 – 12 / 2017

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia,
nevľúdne počasie, ktoré v závere októbra zasiahlo celé územie nášho Slovenska nám pripomína príchod „zádušných“ sviatkov, kedy v zátiší cintorínov si budeme v modlitbách spomínať na našich najbližších, ktorí z tohto sveta odišli na večnosť…
Spomienka na ich odchod v nás vyvoláva paralelu konca ich života s odchádzajúcim a blížiacim sa koncom kalendárneho roka 2017. Jedinečnosť života každej ľudskej bytosti je neopakovateľná, absolútne špecifická. Jedinečný, nikdy nie totožný s iným, neopakovateľný a z tohto uhla pohľadu špecifický bude po svojom dovŕšení aj tento, v záverečnej fáze plynúci rok 2017…
V priebehu jeho posledných dvoch mesiacov budeme mať aj my včelári dostatok voľného času na spoločné debaty
s priateľmi, a určite i individuálnu osobnú príležitosť, kedy či už len tak v mysli, v spomienkach, alebo s kúskom papiera a zápisníkom a perom v ruke budeme hodnotiť, porovnávať a kalkulovať výsledky tohtoročnej včelárskej sezóny…
V rámci Slovenska bola vrtošivá, nevyspytateľná, teplá i studená, suchá i daždivá, v jednotlivých regiónoch veľmi rozdielna, s konečnou znáškovou bilanciou medu iba o piaď úrodnejšou oproti vlaňajšej. A to v severnej polovici Slovenska so znáškovým priemerom cca 12 až 15 kg, južnejšia polovica s 30 až 50 kg priemerom na včelstvo. Repka medovala dobre, podobne aj agát, tento na priepustnejších štrkopieskových pôdach veľmi krátko cca 10 dní, naviac s rozdielnou nadmorskou výškou regiónov naraz. Na vlhkejších nepriepustných pôdach a v lokalitách s výdatnejšími zrážkami boli výnosy zo slnečnice u niektorých včelárov na hranici 40 kg/ 1 včelstvo. Takmer úplne absentovala v sezóne výdatnejšia medovicová znáška. Vo všeobecnosti celková produkcia medu na Slovensku bola priemerná až nízka, čo sa odzrkadľuje i na miernom zvýšení cien medu pri predaji „zo dvora“ v priemere o cca 1 až 2 Eur/1 kg. (Uvedené údaje sú čerpané zo správ jednotlivých krajských zmocnencov.) Končiaci sa rok 2017 je pre slovenské včelárstvo jedinečný o.i. tiež v tom, že po poslednom VZ Slovenského zväzu včelárov koncom roka 2016 prekypel hrniec jednak s trpezlivosťou mnohých nespokojných členov a funkcionárov ZO SZV, ako aj so schovanými nekalými praktikami pri nakladaní s členskými a dotačnými prostriedkami SZV zo strany predsedu SZV i OZ Slovenská včela — pod jeho pokrievkou a hromadnými odchodmi zo SZV sa vymanili z područia a nadvlády slovenského včelárskeho gubernátora, čím sa rozplynul jeho sen o celistvosti jeho včelárskeho zväzového impéria, násilnom vynucovaní si zjednotenia slovenských včelárov — zlikvidovaním nášho Spolku včelárov Slovenska a tým preukázal celej našej spoločnosti, že On nie je v skutočnosti zjednocujúcim prvkom, integrujúcou osobnosťou, či dokonca autoritou slovenského včelárstva, ale naopak v dôsledku svojich nekalých praktík jeho deštruktorom. Uvedené fakty a jeho neochota zmieriť sa s trpkou skutočnosťou spôsobili ťažkosti a problémy pri vydávaní Rozhodnutia PPA a MPRV SR pre žiadateľov o podporu v zmysle NV SR č. 135/2017 Z.z., a teda i pre náš SVS a nové OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI (spoločne verím s Vami, že pozitívneho pre náš SVS i OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI), v dôsledku ktorých si PPA vyžiadalo po prvých 60-tich dňoch, ďalších 150 dní pre vydanie Rozhodnutia vo veci v rámci prebiehajúceho správneho konania.
Vážení priatelia včelári, milí čitatelia, verím, že sa Vám obsah pripravený v tomto poslednom dvojčísle SV bude páčiť a pomôže Vám jeho čítaním vyplniť dlhé zimné večery zaujímavými odbornými článkami i informatívnymi článkami zo včelárskych podujatí v našich krajoch a zo sviatku všetkých spolkových včelárov — 11. ročníka SMF v Trstenej. Všetkým Vám ďakujem za Vašu spoluprácu. príspevky a priazeň, ktorú ste mne i celej redakčnej rade prejavovali v priebehu celého roka 2017.
Vážení priatelia včelári, milí čitatelia, k blížiacim sa Vianočným sviatkom Vám prajem, aby boli pre Vás žiarivé a radostné. Nech sa vám všetky Vaše želania a sny stanú skutočnosťou a nech Vás pocit radosti z Vašej práce a z Božieho narodenia napĺňa počas celého ďalšieho roka 2018.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor predsedu SVS a ZR SV
SÚ SVS
Ústredie SVS rokovalo v tomto roku už tretí krát
Ľubomír Vančo
Včelárska sezóna 2017 na trnavskej tabuli – radosti aj starosti
Pavol Miklovič
Krajský medový festival – HLOHOVEC, 8.10.2017
Ing. Jozef Špacír
Krajský medový festival Trenčianskeho kraja – Prievidza 2017
Lýdia Kubinová
Odborné komisie ohodnotili senzoricky súťažné vzorky medov a medovín
Ing. Pavol Kameník
V sobotu 21. októbra 2017 Trstená chutila a voňala medom…
RNDr. Jozef Žigo
Včelársky rok 2016/2017 v Banskobystrickom regióne
Ing. Jozef Špacír
Včelársky rok 2017 v Trenčianskom kraji
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Francúzski vedci načúvajú včelám
RR SV
Za šírenie smrteľnej choroby včiel môžu ľudia
RR SV
Vedci z Inštitútu včelárstva na Ukrajine našli liek na tuberkulózu
RR SV
Zdravé včely sa potrebujú živiť medom
doc. PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD., a kol.
Problematika nežiaducich látok v medoch
RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
Včelárstvo opäť rozvonia botanickú záhradu
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Trúdy