Slovenský včelár 11-12/2014

Vážení čitatelia;
mesiac december, ktorý je druhým mesiacom, pre ktorý je určený tento výtlačok nášho spolkového Slovenského včelára je zároveň aj 12 mesiacom roka, ktorý ohraničuje a završuje kalendárny rok 2014. Ohraničenie určitej veličiny, časovej éry, predmetu či telesa umožňuje vykonať jej zhodnotenie, kalkuláciu, zloženie účtu, rozmer a napísanie výsledku. Platí to aj o roku 2014 z pohľadu nás — včelárov. Rozhodnúť absolútne správne o váhe, či miere dôveryhodnosti, alebo objektívnosti údajov získaných od našich pecifických priateľov včelárov, alebo o pravdivosti a presnosti štatistických údajov je takmer nemožné. Určite v obidvoch prípadoch hodnotenia by sme zistili a zostavili dva diametrálne odlišné výsledky a čísla. Nech je miska váh viac alebo menej naklonená na jednu či druhú stranu, v tomto dvojčísle SV Vám prinášame zhodnotenie roka 2014 očami našich KZ za jednotlivé kraje SR z ich uhla pohľadu na priemernú mednú znášku v R SVS ich kraja, faktory ktoré ju v sezóne ovplyvnili, – klimatické, poveternostné a zdravotné aspekty, i na ich zhodnotenie situácie v slovenskom včelárstve a našom OZ Spolok včelárov Slovenska. Obsahová, odborná úroveň článkov, aktuálnosť i ich praktický vplyv a význam pre včelársku či osobnú prax čitateľov nášho časopisu je ďalšou veličinou a sférou ich možného hodnotenia a ustálenia výsledku. Ako ZR SV som rád, že prevažná väčšina uverejnených článkov v ročníku 2014 sa stretlo u Vás — našich čitateľov so živým záujmom a pozitívnym ohlasom. Medzi takéto inšpiratívne články možno zaradiť sólo články z oblasti prác EK týkajúcich sa úsilia na zákaz pesticídov používaných v poľnohospodárstve, články uverejnené z krajských či miestnych včelárskych výstav a festivalov. Z oblasti seriálov a článkov na pokračovanie zvlášť kvitujem kalendárium od skúseného rakúskeho včelára H. Gritscha z prostredia Tirolských Álp, včeláriaceho s úspechom v chladnej horskej oblasti v silne uteplených úľoch. Čo je ďalším veľkým pozitívom je tá skutočnosť, že sa nám v priebehu tohto roka kedy sme popis prác pri jeho spôsobe včelárenia uverejňovali, podarilo zrealizovať osobné stretnutie a návštevu našich vyše 50-tich spolkových včelárov s týmto úspešným včelárom H. Gritschom na jeho včelnici v Hornom Rakúsku.
Rok 2014 bol však okrem svojej špecifičnosti a výnimočnosti i slabej úrode medu aj jedným z veľmi čiernych rokov z pohľadu hodnotenia prístupu nášho rezortného MPRV SR a vedenia OZ Slovenská včela k nášmu OZ SVS a z pohľadu jeho otvorenej diskriminácie nielen členov našich R SVS, orgánu Ú SVS, ale i celého OZ. V tomto slova zmysle môžem konštatovať v našej spoločnosti SR i OZ Slovenská včela nástup novej totality a šľapania demokracie, ale i porušovania základných ľudských a ústavných práv. Neakceptovanie Petície delegátov 21. VZ SVS adresovanej premiérovi SR, tajná príprava a raketové schválenie nového NV SR č. 107/2014 Z.z. a v ňom neodôvodniteľné zvýšenie 10 %-neho kvóra na 30 % kvórum podielu členskej základne pre oprávneného žiadateľa o dotácie v rámci Národného programu vylúčilo z hry a nároku o podporu všetkých slovenských včelárov žijúcich a existujúcich mimo OZ Slovenská včela a dopredu rozhodlo o možnom — jedinom žiadateľovi OZ Slovenská včela, čím nie že zjednotilo slovenských včelárov, ako sa snažia o tom kompetentní na uvedených inštitúciách presvedčiť celú slovenskú verejnosť, ale týchto práve nemilosrdne a diskriminačne rozdelilo na dva antagonistické tábory minimálne na obdobie trvania tohto neseriózneho NV SR! Na Slovensku — nič nového… Zostáva nám naďalej veriť…
Vážení čitatelia, vážení odberatelia nášho SV, vážení členovia RR SV a dopisovatelia, dovoľte mi v závere roka 2014 i v závere môjho príhovoru sa Vám všetkým poďakovať za Vašu spolupatričnosť, prejavenú dôveru a spoluprácu v r. 2014 a popriať Vám v roku 2015 hodne zdravia, síl, rodinnej pohody a pevnej nádeje i viery v lepšiu a úspešnejšiu sezónu a budúcnosť .

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZRSV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník2obalka
Príhovor zodpovedného redaktora SV
SÚ SVS
Tretie riadne zasadnutie Ú SVS v r. 2014
Lýdia Kubinová
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel v roku 2014
František Škorík
Medobranie v Krakove
Andrej Fedkov
Včelársky rok 2013 / 2014 na včelniciach včelárov Prešovského kraja
Ing. Jozef Špacír
Súčasná situácia včelárenia v Trenčianskom kraji
Ľubomír Vančo
Včelárska sezóna 2014 na Trnavskej tabuli
RNDr. Jozef Žigo
Súčasná situácia včelárenia v Banskobystrickom kraji v priebehu r. 2014
PhDr. František Geleta
EÚ zakazuje tri pesticídy,ktoré zabíjajú včely
Jozef Kušnír
Krajský medový festival Trnavského kraja v Seredi
PhDr. František Geleta
Úle na strechách či v parkoch?
Ing. Jozef Špacír
Výstava medov v Prievidzi
RR SV
Včely si dokážu omladiť mozog
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Kalendárium
VČELÁRENIE V HORÁCH
RR SV
Najlepšie domáce prostriedky na chrípku, kašeľ a prechladnutie
Pozvánka do Novej Ľubovne
Predplatné časopisu SV na rok 2015