Slovenský včelár 11 / 2012

Vážení čitatelia;
všetkých Vás vítam v úvodníku novembrového vydania Slovenského včelára.
Dovoľte mi, aby som sa v ňom spoločne s Vami, jeho súčasnými čitateľmi v krátkosti zamyslel nad jeho nedávnou minulosťou, jeho doterajšou históriou a skutočnosťami, ktoré s ním súvisia. Prvé jeho číslo vyšlo v r. 1923. Teda pred takmer 90-timi rokmi. Jeho prvým redaktorom bol Jur Babka. V tomto povojnovom období, krátko po rozpade Rakúsko — Uhorskej monarchie sa zrovna začína písať aj ďalšia nová etapa organizovaného slovenského včelárstva. Hospodárska i ekonomická situácia obyvateľstva novovytvoreného štátu, Československej republiky v r. 1919 bola veľmi zlá. Obdobne nízka bola aj životná úroveň obyvateľstva a to zvlášť slovenského, žijúceho v značnej miere na slovenskom vidieku… Jeho neoddeliteľnou súčasťou boli aj slovenskí včelári. Ich túžby, úsilie o založenie a vytvorenie jednotnej včelárskej organizácie sa splnili v r. 1919 založením Krajinského Ústredia Spolkov včelárskych na Slovensku. Nielen iba malý počet vychádzajúcich novín, časopisov či už odborných alebo bulvárnych, prvopočiatky  rozhlasových mediálnych vysielaní v ČSR, či absolútna nedostupnosť odborných včelárskych časopisov zo zahraničia a tomu odpovedajúca nízka osveta a znalosť a s tým spojená odborná úroveň našich vtedajších včelárov boli príčinami, ktoré evokovali našich včelárskych predchodcov k zápalu, horlivosti a k úsiliu, aby mali popri celoslovenskej včelárskej organizácii aj svoj celoslovenský odborný včelársky časopis… Situácia po 1. svetovej vojne v slovenskom včelárstve sa s určitými obmenami „priorít“ takmer navlas zopakovala aj po 2. svetovej vojne. Politická zmena riadenia a spravovanie nášho spoločného štátu Čechov a Slovákov, násilné úsilie o ideologickú zmenu myslenia jeho obyvateľstva, súčasťou ktorého bolo tzv. vymývanie mozgov obyvateľstva pod vplyvom marx-leninskej idey a ich presadzovanie aj v mysliach a dušiach funkcionárov včelárskych organizácií, zasiahla v tomto zmysle veľmi negatívne do ďalšieho vývoja slovenského včelárstva. Potreba získania prevahy a presadzovania vplyvu komunistickej strany nielen nad myslením, ale aj nad životmi slovenského obyvateľstva sa musela udiať za každú cenu. Bez ohľadu na ich možné budúce dopady…
A tak sa kádrovalo, tlačilo, postihovalo, zakazovalo, rušilo. U jednotlivcov, v kolektívoch, v organizáciách sa násilne investovalo do nových, „moderných — perspektívnych“ kádrov, orgánov, organizácii svorne združovaných do „monopolu Národného frontu“. V organizovanosti slovenských včelárov sa zámer „silných“ vydaril a zavŕšil v r. 1957. Po predchádzajúcej likvidácii celoslovenskej včelárskej organizácie založenej v minulosti na dobrovoľnej spolkovej báze a po zemetraseniach, rozpúšťaní a turbulenciách sme tu mali tak novú, „modernú“ celoslovenskú včelársku organizáciu — Slovenský zväz včelárov. Nevadilo, že to vtedy nebola organizácia založená z vôle a túžob slovenských včelárov, ale z vôle vtedajších mocipánov plniacich jednu zo strategických a premyslených úloh KS…., a že to nebolo len z ich vôle a dielom náhody len vtedy, pred päťdesiatimi piatimi rokmi, máme nejednu možnosť presviedčať sa na vlastné oči dennodenne všetci súčasní slovenskí včelári. Vytvára sa tu ale aj iná otázka. Išlo vtedy iba o púhu náhodu v mysliach a činoch, alebo aj o vnútorné presvedčenie, snahu, záujem a konanie prevažnej väčšiny slovenských včelárov? Jedinečnú a nikdy v  budúcnosti sa už neopakovateľnú príležitosť k možnému reparátu, akú mali slovenskí včelári 21. októbra 1990, kedy bol (časťou slovenských včelárov z veľkej časti v tom čase ešte pamätníkov včelárskych spolkov z obdobia pred 2. svetovou vojnou) obnovený Spolok včelárov Slovenska sa už nikdy nezopakuje. Napovedá o tom nielen stará biblická pravda „Nevstúpiš dvakrát nohou do tej istej rieky“, ale aj celé vyše dvadsaťročné obdobie, ktoré uplynulo od tohto dátumu… Napovedá tomu aj správanie sa vtedajších i mnohých súčasných slovenských včelárov, ktorí si v predchádzajúcej ére osvojili pravidlá i spôsoby hry dovtedajšieho totalitného režimu. Celospoločenskú zmenu i zmenu v riadení celoslovenskej včelárskej organizácii SZV sme si po r. 1989 na Slovensku takmer všetci priali a želali…. Magické slová „takmer všetci“ zdá sa, že sú naozaj magické…. V našom štáte sú pri moci i na všetkých vplyvných miestach, kde sa niečo dôležité deje opätovne tie isté staronové osoby (dokonca poniektoré aj so svojimi mladšími rodinnými príslušníkmi či potomkami), ktoré na týchto miestach boli aj pred r. 1989. Tam sa dostali väčšinou malou okľukou a prostredníctvom novozaložených politických strán, alebo aj priamo pri novej koncipácii a vytváraní sprivatizovaných závodov, prevádzok, firiem a inštitúcií.
Detto platí i v našej najväčšej včelárskej organizácii… Zmenu, obnovu, nepolitickej včelárskej organizácie nepodporilo po r. 1989 vyše 80 % slovenských včelárov. Zdá sa, že dominantná časť našich včelárov bola a je dodnes so svojou „politickou organizáciou“ viac ako spokojná ako s jej vedením, tak aj s jej riadením, fungovaním, vystupovaním a správaním sa svojich členov, prívržencov… Ba čo viac, svoje vnútorné zlyhanie v r. 1990 sa mnohí títo členovia snažia ospravedlniť v rámci svojho správania sa medzi slovenskou včelárskou verejnosťou spôsobom odchovancom uplynulého komunistického režimu typickým a príslovečným…. Skutočnými, dobrými, odborne zdatnými, pokrokovými a inak naj, sú len Oni, včelári Slovenského zväzu včelárov. …a preto všetci: – včelári aj nevčelári — robme všetko preto, aby sme Spolok včelárov Slovenska zlikvidovali, zniesli z pamäti i zo scény slovenskej verejnosti… …. a čo vážení priatelia Vaše vnútorné svedomie?, vonkajšia zášť proti starému režimu? Či Vám vnútorne nevadili a nevadia zverstvá a protiľudský režim degradujúci, potupujúci a diskriminujúci prevažnú časť slovenského obyvateľstva, Vašich príbuzných, priateľov a teda aj Vás samotných?!… Svedomie žije a trvá tu na Zemi počas celého života človeka a vo forme duše človeka aj po jeho smrti vo Večnosti, pamäť u niektorých ľudí iba počas trvania tej ktorej životnej epizódy, udalosti, situácie, pocitu, dôsledku… Človek — koruna tvorstva, – ach aký si to ty vlastne v skutočnosti úbožiak!…

Vážení čitatelia, ospravedlňujem sa všetkým z Vás, ktorých sa moje úvahy vôbec nedotkli a teda nenašli ste sa v žiadnej kategórii, či medzi členmi žiadnej z uvedených včelárskych organizácii… Mnohí z Vás, spolkových včelárov si veľmi dobre pamätajú obdobie po mojom nástupe do funkcie predsedu Spolku včelárov Slovenska v r. 2003. Značnú časť svojho úsilia som venoval vytvoreniu silnej jednotnej celoslovenskej organizácie. Popri možnému vytvoreniu takého subjektu fungujúceho na princípoch spravodlivosti, vzájomnej tolerancie a rešpektovania práv, nárokov a povinností všetkých členov, ich nediskriminačného postavenia a vnímania v rámci slovenského včelárstva som požadoval aj rovnaké a rovnocenné hlasovacie postavenie zástupcov Spolku včelárov Slovenska v organizačnej štruktúre tohto subjektu a samozrejme spravodlivé vysporiadanie nároku vlastníctva nehnuteľného majetku slovenských včelárov úmerného členským základniam Spolku včelárov Slovenska a Slovenského zväzu včelárov. Inými slovami povedané, každý slovenský včelár by bol rovnakým vlastníkom spoločného nehnuteľného majetku slovenských včelárov bez ohľadu na svoju organizovanosť. Predstavitelia Slovenského zväzu včelárov oprávnené požiadavky Spolku včelárov Slovenska doslovne ignorovali! Spravodlivé spolužitie dvoch osôb, organizácií a ich členov nie je možné bez spravodlivého vysporiadania spoločného majetku a ostatných nárokov týchto účastníkov. Ak toto naši priatelia včelári zo Slovenského zväzu včelárov a jeho predstavitelia nevedia, alebo nechcú pochopiť je to smutné, ale na druhej strane bohužiaľ aj súčasnou tvrdou negatívnou realitou, ktoré by bolo vhodné a žiaduce aby okrem uvedených správne chápali priamo či nepriamo zainteresované osoby i zástupcovia štátnej správy a inštitúcií v rámci celoslovenského včelárskeho diania a svojho správania sa!.., hodnotenia SVS a jeho členov a pri vyriekaní svojich pozemských rozhodovaní a súdov!…
Let vo výške, pohľad zvrchu, pocit nadradenosti, sú atribútmi pýchy, a tá predchádza pádu, do hĺbky reality často bolestivej a pre padnutého obyčajne aj zničujúcej. Vážení priatelia, kolegovia včelári; v druhej časti môjho príspevku sa chcem venovať osobitnej časti slovenských včelárov, ktorí napriek tomu, že chovajú včely a sú registrovaní v Centrálnom registri včelstiev v Liptovskom Hrádku a sú teda včelármi v pravom slova zmysle, nie sú členmi žiadneho občianskeho združenia. Sú to tzv. neorganizovaní slovenskí včelári. Dôvody – prečo je tomu tak, poznáte Vy sami najlepšie, a ja ako im tak aj Vám rozumiem…. Určite ale väčšina z Vás nevie, že v zmysle platnej legislatívy SR týmto strácate nárok a možnosť na akékoľvek podpory od štátu a z fondov EÚ. V rámci likvidačných zámerov neprajníkov Spolku včelárov Slovenska (a polemického 10 % kvóra jeho členov) — našu žiadosť o zastrešenie Vás, neorganizovaných slovenských včelárov v rámci podpory z fondov EÚ v zmysle Nariadenia vlády SR č. 31/2011 na podporný rok 2012/2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR neakceptovalo napriek tomu, že krátenie nároku Spolku včelárov Slovenska na podporu (t.j. neoprávnené zníženie) ešte v rámci predchádzajúceho Nariadenia vlády SR č. 422/2007 v dvoch finančných opatreniach a neoprávnené navýšenie celkového limitu v žiadosti Slovenského zväzu včelárov o výšky týchto finančných limitov v prospech Slovenského zväzu včelárov v podpornom roku 2009/ 2010 zdôvodnilo práve týmto faktom a argumentom v tom slova zmysle, že Slovenský zväz včelárov o. i. zastrešuje aj neorganizovaných včelárov. Nuž, – Jeden krajčír ako sa zdá, používa pri svojej práci dva metre… , alebo – Kto chce biť, palicu si nájde !…
Naši priatelia z východu Slovenska si môžu uvedenú nespravodlivosť voči Spolku včelárov Slovenska odľahčiť svojsky: „ Aj tak še da, aj tak…“
V r. 2007 prijalo VZ SVS Uznesenie, v zmysle ktorého je každý člen Spolku včelárov Slovenska povinný odoberať časopis Slovenský včelár (mimo priamo definovaných výnimiek napr. viacerí členovia SVS žijúci v jednej rodine a pod.). Doterajšie plnenie tohto Uznesenia nebolo v potrebnom rozsahu a v zmysle svojho zadania akceptované a plnené jednotlivými predsedami našich Regionálnych Spolkov včelárov Slovenska. Tretie zasadnutie Ú SVS, ktoré sa konalo v Trstenej dňa 12. 9. 2012 prejednalo o.i. koncepciu vydávania časopisu Slovenský včelár v r. 2013 a jeho odberu členmi SVS. Opätovne zdôraznilo nevyhnutnosť bezpodmienečného plnenia vyššie uvedeného Uznesenia VZ SVS a prijatie nápravných opatrení s vyvodením dôsledkov v prípade jeho neplnenia jednotlivými členmi Spolku včelárov Slovenska. Hospodárska, finančná ani životná úroveň by nemala byť pre žiadneho nášho člena ospravedlnením alebo dôvodom nerešpektovania Uznesenia VZ SVS. Členstvo v SVS nie je len o právach a nárokoch členov, ale tak trocha aj o ich povinnostiach. Aj keď netvrdím, že od r. 1923 je životná úroveň práve najlepšia, – v súčasnosti určite je ale pre absolútnu väčšinu členov SVS vyššia ako bola v roku vyjdenia prvého čísla nášho najdlhšie vydávaného odborného včelárskeho časopisu na Slovensku — Slovenského včelára v r. 1923. Ú SVS aj napriek mnohým problémom, s ktorými sa pri jeho vydávaní stretáva, usiluje o jeho čo najlepšiu úroveň a obsahovú náplň
ako základného zdroja informácií a poznatkov pre Váš každodenný včelársky život, ale aj ako základného zdroja životaschopnosti a existencie nášho Spolku včelárov Slovenska. Vážme si prácu RR SV aspoň tým, že si tento bez výhovoriek, šomrania, výčitiek jeho tvorcom a pod. včas objednáme, – pre každého z Vás tým najvhodnejším spôsobom. Vážení čitatelia, želám Vám príjemné a osožné čítanie jeho stránok.
Všetkých Vás srdečne zdraví

Ing. Pavol Kameník, ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Ľubomír Vančo
Včelie produkty a ochutnávka medov z celého Slovenska v Hlohovci – ročník 2012
RNDr. Jozef Žigo
Včelárska sezóna v R SVS Banskobystrického kraja
Ing. Peter Čerňanský
Súčasná situácia včelárenia v Trenčianskom kraji
Mgr. František Geleta
Každý rod je sága: Rodokmene ho nebavia, pátra po príbehoch
Mgr. František Geleta
Slnovrat prebúdza včely k životu
RR SV
Chov včelích matiek
RR SV
Včely musia ísť do zimy zakŕmené a preliečené
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách  viac…
Mgr. František Geleta
Juraj Babka
Rudolf Schwarz
Moje rady začínajúcim včelárom  viac…
Liečivé bylinky
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Práce s rojom, ktorý opustil materský úľ  viac…