Slovenský včelár 11/2010

Slovenský včelár  11 / 2010

Vážení priatelia včelári, milí čitateli v mesiaci november bolo donedávna zvykom a tradíciou, že sezónne práce na našich včelniciach už boli ukončené a včelár sa v nastávajúcej zime mohol venovať prípravám včelárskeho inventára, výrobe úľov a jeho doplnkov, ich  rekonštrukciám pre nastávajúcu včelársku sezónu. Trošku obďaleč od svojich včielok, v zajatí inakšej atmosféry svojej stolárskej dielne, či v kruhu svojich priateľov na priateľských stretnutiach a včelárskych posedeniach sa mu naskytoval vhodný čas aj na zamyslenie sa nad výsledkami a bilancovaním svojej včelárskej práce. Súčasné, moderné trendy európskeho včelárenia, ktoré si osvojuje pre svoje nesporné mnohé pozitíva čoraz širšia skupina včelárov a prívržencov aj na Slovensku a to napriek tomu, že vekový priemer našich včelárov sa neznižuje a omladzovanie členských základní je iba v rovine zbožných prianí, si vyžadujú oproti minulosti aj nové prístupy pri ošetrovaní včelstiev, medzi ktorými dominuje zabezpečenie dobrého zdravotného stavu včelstiev a v rámci neho ošetrovanie včelstiev aerosólom. Životný vývojový cyklus a rozmnožovanie nebezpečného parazita Varroa destructor je veľmi dobre a precízne zosúladený s vývojovým cyklom svojho hostiteľa včielky. Z rôznych príčin sa v niektorých našich včelstvách môže ich plodovanie predĺžiť najmä v dôsledku prítomnosti mladých matiek do neskorých jesenných mesiacov — október, november, kedy osvedčené liečebné prípravky akými sú Gabon, Avartín nezvládnu 100 %-nú likvidáciu klieštika. Ich účinkom sa vyhnú najmä klieštiky buď rezistentné na účinnú látku obsiahnutú v príslušnom použitom liečebnom prípravku, alebo vývojové štádia klieštika nachádzajúce sa vo vnútri zaviečkovaných buniek na robotníčom plode. Záverečné dva mesiac kalendárneho roka sú preto najvhodnejším obdobím na ošetrenie včelstiev aerosólom prostredníctvom aerosolového vyvíjača VAT-la, výrobcu VUVč. Dol v Českej republike. Iba tento prístroj je zatiaľ oficiálne povolený v Slovenskej republike ŠÚBL v Nitre a akceptovaný MP SR v rámci opatrenia NP — liečba varroázy a pri refundácii vynaložených nákladov na tento druh ošetrenia včelstiev. Po osobnom rozhovore so staronovým riaditeľom ŠVPS SR v Bratislave prof. MVDr. Jozefom Bírešom bude náš Spolok včelárov Slovenska usilovať opätovne o zaradenie a schválenie aj ďalších technologických zariadení používaných v zahraničí na aerosolové ošetrovanie včelstiev proti klieštikovi do zoznamu povolených veterinárnych prístrojov a  technológii na území SR. V novembrovom vydaní SV si môžete prečítať rad zaujímavých článkov, z ktorých zvlášť chcem upriamiť Vašu pozornosť na články venované novým trendom a technológiám vo včelárení autora p. Geletu, ďalej článok venovaný prvým skúsenostiam pri osadzovaní včelstiev v rotačných úľoch z OVP. Pre naše gazdinky — včelárky sme pripravili článok o výrobných postupoch a príprave surovín na pečenie perníkov. Spestrením obsahu tohto čísla bude určite aj príspevok z časopisu Farmár pod názvom Včely — uletia nám?, v ktorom sa autor zamýšľa nad ekonomikou, rentabilitou včelárenia na Slovensku v posledných rokoch, i o efektívnosti vynakladania finančných zdrojov z fondov EÚ v rámci NP, pripravenosti našich členov na ich čerpanie i o efektívnosti, správnosti a účinku ich doterajšieho používania slovenskými včelármi. Okrem už uvedených, verím že aj ďalšie články v našom časopise budú pre Vás rovnako pútavé a príťažlivé. Vážení čitatelia, prajem Vám príjemné čítanie stránok nášho časopisu a pokojne strávenú tohtoročnú kalendárnu i osobnú jeseň Vášho života.
Ing. Pavol Kameník

 Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Ing. Jozef Korem
Včelársky pondelok v Prešove
Miroslav Novák
Bytčania vo Veľkom Mederi
RR SV
Česi jedia málo medu
Miroslav Novák
Budú z nich raz včelári?
RR SV
Včely – uletia nám?
Kemerovský systém včelárenia
RR SV
Skúška rotačných úľov
Peter Geleta
V Banskej Bystrici vyradili prvých absolventov
Peter Geleta
Kde hľadať cestu k úspechu – 1. časť
Mgr. František Geleta
Medový perníček, do srdca chodníček…
Miroslav Novák
Posledný Bytčiansky zájazd v tomto roku