Slovenský včelár 11/2011

Vážení priatelia včelári,
stalo sa už pravidlom, že úvodná stránka nášho odborného časopisu SV patrí môjmu príhovoru k Vám, ako aj k ostatným jeho čitateľom. Mojim cieľom je, aby už z neho ste sa heslovite dozvedeli o aktuálnych informáciách z posledného obdobia, ktoré naša členská základňa SVS prežila. Druhá jeho časť patrí krátkym mojim reakciám na prácu v našich spolkoch, na celoslovenské dianie, ktoré má určité väzby a vzťahy k slovenskému a obzvlášť k nášmu spolkovému včeláreniu. Tretia časť je pozvoľným prechodom k jednotlivým témam a uverejňovaným článkom v jeho vnútri. V duchu a v rámci tohto scenára sa bude niesť aj môj dnešný príhovor ZR. Novembrové obdobie je pre včelárov obdobím relatívneho kľudu, ktoré si nevyžaduje obzvlášť väčšiu fyzickú námahu a vypätie. Včelstvá sú pripravené dávno na svoje zimovanie, ošetrené proti najväčšiemu svojmu parazitujúcemu škodcovi — klieštikovi a zabezpečené proti ďalším možným ohrozeniam, ktoré v priebehu zimy môžu negatívne ovplyvniť ich kondičný, zdravotný i existenčný stav. V boji proti Varroa destructor je, ako poniektorí naši členovia hovoria „čerešničkou na torte“ záverečné ošetrenie  zimujúcich včelstiev povolenými liečivami napr. Varidol, ktoré aplikujeme do včelstiev vo forme vodného alebo acetónového roztoku prostredníctvom aerosólového vyvíjača VAT-1a (obr. na prednej strane SV) a vhodného zdroja stlačeného vzduchu. Doterajšie tohtoročné ošetrovania včelstiev v jednotlivých regiónov Slovenska liečivami Gabon PF 90 a Avartínom poukazujú na pomerne silné napadnutia včelstiev našich členov klieštikom (spády 800 až do 1000 na jedno včelstvo) po aplikácii Avartínu a naopak, slabý spád a tým pravdepodobne aj nižšiu účinnosť Gabonu (spády iba niekoľko kusov klieštika 2 až 5). Po získaní celoplošných výsledkov v rámci SR bude určite potrebné a užitočné zamýšľať sa opätovne nad otázkou používania a účinnosti schváleného a používaného liečiva Gabonovej rady a to na báze fluvalinátu i acritantrinu a to v kontexte s možnou rezistenciou klieštika na Gabon PF 90.
Popri uvedených činnostiach záujem našich členov sa v posledných týždňoch sústreďuje najmä smerom k dotáciám na opeľovaciu činnosť včiel a refundáciu finančných nákladov na zrealizované opatrenia NP. Je opätovne pre mňa a verím, že pre všetkých Vás — našich členov SVS potešiteľné, že už v čase písania tohto môjho úvodníka môžem konštatovať, že náš Spolok tak ako v predchádzajúcich troch ročníkoch aj v tomto podpornom roku 2010-2011 zrealizoval všetky naplánované aktivity a činnosti v rámci jednotlivých opatrení NP v zmysle NV SR č. 422/2007 a taktiež v rámci týchto opatrení vyčerpal schválené finančné limity na 100 %. Obdobne môžem konštatovať a písať aj o našej druhej dotácii týkajúcej sa štátnej podpory na opeľovaciu činnosť včiel. Tento druh podpory je zo strany súčasného vedenia nášho ministerstva chápaný a ponímaný veľmi nepriaznivo a v neprospech nášho slovenského včelárstva. Schválená výška podpory 2,25 Eur na jedno včelstvo je z nášho pohľadu výsmechom vzťahu, ponímania, prínosu a významu včiel pre našu krajinu a jej obyvateľov. Čo je na veci pozitívne je skutočnosť, že finančné prostriedky v rámci schválených limitov (rovnakých pre všetky kategórie a všetkých slovenských včelárov bez ohľadu na ich organizovanosť) je, že tieto sú už dnes prevedené na dotačný účet SVS, odkiaľ budú v najbližších dňoch odosielané na účty našich jednotlivých Regionálnych spolkov.
V súvislosti s dotačnou politikou SR pre slovenských včelárov musím Vás bohužiaľ  informovať aj o nielen pre mňa nepochopiteľnom a nevysvetliteľnom kroku súčasného vedenia MPRV SR, v zmysle ktorého nebude nové NR SR č. 31/2011 (ktoré nadobudlo účinnosť od 1. septembra 2011 platné) a v podpornom roku 2011/2012 budeme v SZV  i v SVS postupovať v zmysle starého NV SR č. 422/2007. (O tejto skutočnosti som Vás predbežne podrobnejšie informoval už v 10 čísle SV). O stave a výsledkoch plnenia opatrení a jednotlivých dotáciách sa dočítate aj v článkoch vo vnútri tohto vydania SV. Ako s určitosťou ste už viackrát počuli, Ú SVS pripravuje začiatkom mesiaca november prvý kurz prípravy a varenia medoviny. O jej histórii, minulosti i bližších informáciách sa dočítate v spracovaných článkoch SV. Rovnako budú určite pre Vás zaujímavé a pútavé aj ďalšie články od našich prispievateľov, týkajúce sa hodnotenia uplynulej včelárskej sezóny, odborné články Mgr. F. Geletu, či úvodný článok o ekologickom včelárení autora Ing. P. Čerňanského.
Vážení priatelia, pozdravujem Vás všetkých a vítam Vás na stránkach nášho Slovenského včelára.

Ing. Pavol Kameník ZR SV a predseda SVS

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Ing. Pavol Kameník
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2010/2011
SÚ SVS
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2011
RNDr. Jozef Žigo
Výnimočný rok 2011 v Banskobystrickom kraji pre včelárov
Andrej Fedkov
Zo života Regionálneho SVS Humenné
Ľubomír Vančo
Včelársky rok 2011 z pohľadu krajského zmocnenca za Trnavský kraj
Andrej Fedkov
Zasadnutie krajského predsedníctva R SVS Prešovského kraja
Miroslav Habr
Propolis
Mgr. František Geleta
Medovina
Ing. Peter Čerňanský
Ekologický chov včiel
Ing. Peter Čerňanský
Súčasná situácia včelárenia v Trenčianskom kraji
Mgr. František Geleta
Klieštikovitosť včelstiev
Mgr. František Geleta
Včely na internete…
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Medzistienky v procese obhospodarovania včelstiev
Ako si predplatiť časopis Slovenský včelár na rok 2012