Slovenský včelár 12 / 2010

 Slovenský včelár 12/2010

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia;
dvanáste číslo nášho Slovenského včelára, v úvodníku ktorého sa k Vám prihováram a Vás všetkých zo srdca pozdravujem, je neklamným dôkazom toho, že sa končí ďalší kalendárny rok. V plynutí času a vo víre života, či už občianskeho alebo včelárskeho sme si možno ani nestihli uvedomiť, že sme všetci žijúci o ďalší rok starší, skúsenejší a o krôčik opäť bližšie k Cieľu svojej životnej cesty. V tretej dekáde decembra, presnejšie 24. si opätovne pripomenie celý kresťanský svet narodenie a príchod tohto Cieľa v podobe osoby malého Betlehemského dieťatka na náš pozemský svet.
Vážené priateľky, vážení priatelia želám Vám všetkým k blížiacim sa nastávajúcim Vianočným sviatkom ich radostné, pokojné a milostiplné prežívanie v kruhu svojich rodín, priateľov a v blízkosti svojich včeličiek. Verím, že naše milé včelárky, či manželky alebo iní členovia Vašej včelárskej rodiny Vás práve tieto Vianoce milo prekvapia krásnymi medovými perníkmi či medovníkmi, ktoré pripravia podľa niektorej z početných receptúr, ktoré sme pre ne uverejnili v našom časopise práve v priebehu tohto roka 2010.
Autorom týchto článkov bol Mgr. František Geleta, ktorý sa vynasnažil zužitkovať staré písomné materiály a časopisy, súbežne s najnovšími elektronickými zdrojmi a modernými informáciami v oblasti starého najmä slovenského remesla, k akým pernikárstvo bezpochyby patrí. Práve použitie medu ako ničím nenahraditeľnej suroviny na výrobu medových perníkom umožňuje jeho ďalšie možné využitie šikovnými gazdinkami nezávisle od jeho prajnosti a úrodnosti v príslušnej včelárskej sezóne. Najlepšie o tomto fenoméne svedčí titulná fotogria na obálke tohto časopisu, ale aj článok vo vnútri SV od bývalého predsedu R SVS Bojná (okr. Topoľčany) V. Beláňa pod názvom Aký bol včelársky a spoločenský rok v Bojnej. O tom, že r. 2010 bol na Slovensku jedným z najmenej úrodných včelárskych rokov, možno za posledných 25 až 30 rokov sme už v našom časopise písali. Aj v decembrovom vydaní prinášame článok RNDr. J. Žiga pod názvom „Výnimočný rok 2010 v Banskobystrickom kraji“ i článok P. Murína pod názvom „Sú neúrodné roky náhodné alebo je to zákonitosť prírody?“, ktoré bližšie popisujú ohlasy včelárov na slabé výťažky medu v tomto končiacom sa roku. V priebehu r. 2010 som Vás priebežne o.i. informoval o prípravách a stave novelizácie najdôležitejšieho legislatívneho dokumentu pre slovenských včelárov, ktorým je Nariadenie vlády č. 422/2007; podľa ktorého už piaty rok môžeme čerpať dotačné prostriedky zo spoločných zdrojov EU. Dňa 2. novembra sa uskutočnilo posledné, záverečné plánované stretnutie zástupcov včelárskych organizácií SVS, SZV, SV s generálnou riaditeľkou sekcie poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu Ing. Kontrovou, v prítomnosti ďalších pracovníčok odboru ako aj nového ministra pôdohospodárstva SR — Ing. Z. Simona v Bratislave. Jeho cieľom bola finalizácia a definitívne dopracovanie materiálu, ktorý bude predložený v závere mesiaca na rokovanie vlády SR. Pre slovenských včelárov najväčšou zmenou oproti doterajším ustanoveniam NP je forma podpory včelárov na kúpu včelích matiek, ktoré sme navrhovali už druhý rok z úrovne našich spolkových orgánov. Bližšie o problematike sa dočítate v mojom článku vo vnútri časopisu. Vašu pozornosť okrem uvedených zaujímavých článkov chcem upriamiť na informačný príspevok od riaditeľa SOŠ Pod Bánošom v B. Bystrici — Ing. P. Fila pod názvom Školenie a preskúšanie lektorských zručností pre učiteľov včelárstva. Vyzývam opätovne tých našich priateľov včelárov, ktorí v budúcnosti t.j. od 1. 4. 2011 chcú pracovať ako učitelia včelárstva, aby sa pripravili a prihlásili na uvedené podujatie a preverenie svojich schopností. Doterajšia platnosť oprávnenia skončí všetkým doterajším učiteľom včelárstva v termíne 31. marec 2010. Vážené priateľky, vážení priatelia včelári; všetkým Vám prajem príjemný záver roka 2010 spolu s našim Slovenským včelárom.

 

Ing. Pavol Kameník

 

Z obsahu
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV

Ing. Pavol Kameník
Návrh Nariadenia vlády SR je pripravený do finále

RR SV
Školenie a preskúšanie lektorských zručností – pre učiteľov včelárstva

RNDr. Jozef Žigo
Výnimočný rok 2010 pre včelárov v Banskobystrickom kraji

Miroslav Novák
Prednášková nedeľa s priateľom Bc. Jiřím Danihlikom

Pavol Murín
Sú neúrodné roky náhodné, alebo je to zákonitosť prírody ?

RR SV
Alergia na včely, hotová katastrofa…?!

Pavol Murín
Včelári Žilinského kraja opätovne rokovali

Vladimír Beláň
Aký bol včelársky i spoločenský rok v Bojnej?…

RR SV
Najlepší zo všetkých medov je…

Peter Geleta
Kde hľadať cestu k úspechu – 2. časť

Mgr. František Geleta
Medový perníček, do srdca chodníček…

MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Matka v odloženci. Vytváranie odloženca v období rojenia. Preleták