Slovenský včelár 12 / 2012

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia;
dnešný môj úvodník patrí poslednému 12. číslu SV vydávaného naším Ú SVS v kalendárnom roku 2012. Nevyhnem sa v ňom krátkej rekapitulácii končiaceho sa roka z pohľadu jeho vydávania, podmienok jeho tvorby, odberu, záujmu členov SVS o vytváranie jeho obsahovej náplne, či z pohľadu jeho kritikov atď. V zmysle Uznesenia Ú SVS i VZ SVS pripravovala náš časopis redakčná rada so zodpovedným redaktorom tak, aby vychádzal v priebehu roka ako jednomesačník (so štyrmi stranami farebnej obálky a celkovo priemerne na 16-tich vnútorných stranách), s výnimkou dvojmesačníka 7-8. Jeho odber bol okrem jeho externých odberateľov povinný pre všetkých členov nášho Spolku včelárov Slovenska. Do akej miery si plnia svoje povinnosti naši členovia SVS, ktoré pre nich vyplývajú na základe platných Stanov SVS, ktoré sú v rebríčku dôležitosti tým najvyšším vnútrospolkovým zákonom pre všetkých našich členov nech posúdi a si vytvorí svoj obraz každý z Vás čitateľov sám z týchto riadkov. Priemerný počet členov v našom OZ na prelome rokov 2011/2012, kedy sa zavŕšil počet predplatiteľov časopisu bol cca 1.350. Počet interných odberateľov v r. 2012 bol cca 406 odberateľov, čo predstavuje 30,07 %-ný odber členmi SVS, čo je v skutočnosti  alarmujúci stav, pretože toto číslo svedčí o tom, že náš vlastný časopis odoberá iba necelá jedna tretina členskej základne. Dovoľte mi krátku paralelu: Ak v rámci nej dáme na prvú pomyselnú misku jednoramennej váhy – plnenie si povinností členmi nášho OZ (ktorú povinnosť v tomto prípade predstavuje povinný odber časopisu SV v zmysle Uznesenia VZ SVS) a na druhú misku váhy práva našich členov (ktoré právo predstavuje napr. nárok našich členov na podporu na dotačný titul „opeľovaciu činnosť včiel“) zistíme už na prvý pohľad, že druhá miska sa nachádza v absolútne spodnej polohe, pričom prvá miska naopak v absolútnej výške, ktorú jej dovoľuje dĺžka ramena od svojho podopretia v osi zvislého ramena váhy. Inými slovami pretlmočené — práva a nároky našich členov viac ako trojnásobne prevyšujú prístup a plnenie si povinností našimi členmi. Ak by aj v tomto smere mala byť dosiahnutá rovnosť a platiť priama úmera, znamenalo by to minimálne s trojnásobiť k lepšiemu prístup našich členov k plneniu si svojich základných členských povinností, alebo naopak trojnásobne upustiť od svojich práv a nárokov a to tak, že dotáciu by v skutočnosti a reálne obdŕžal iba každý tretí či štvrtý člen SVS!… To by bolo nielen po členstve v SVS, ale aj koniec SVS!…
V prírode, v celom Božom svete plynie všetko v harmónii, symbióze, snaží sa zaujať každý predmet, vec rovnovážny a vyvážený stav. Jediným tvorom, ktorý tento stav narúša sa zdá byť človek… Okrem najväčšieho práve popísaného nedostatku som sa v priebehu roka v našom redakčnom kolektíve nestretol s výraznejšími prípadmi kritiky na externý alebo interný výzor, vzhľad, úpravu či fazónu nášho časopisu, ani s výhradami k jeho obsahovej náplni,  fotografiám, obrázkom. Na adresu našej redakcie sme obdobne neobdŕžali žiaden návrh, ponuku, reflexiu na obsadenie funkcie ZR. Táto moja ponuka v zmysle konkurzných podmienok uverejnených v r. 2011 preto platí aj pre celý budúci rok 2013. Nízky bol aj záujem dopisovateľov o spracovanie a uverejnenie ich príspevkov, alebo dokumentačného materiálu, či konštrukčného riešenia vhodných pomôcok, zariadení, inventáru. Jednako, tým ktorí našli v sebe odvahu a svojimi článkami prispeli do nášho včelárskeho časopisu v  priebehu r. 2012, ako aj členom redakčnej rady ďakujem za ich pomoc a spoluprácu.
Vážení čitatelia, v závere môjho príhovoru k Vám mi dovoľte, aby som Vám z úrovne zodpovedného redaktora z úprimného srdca poďakoval za Vašu dôveru a rozhodnutie stať sa v r. 2012 odberateľmi a priaznivcami nášho najdlhšie vydávaného odborného včelárskeho časopisu. Verím, že sa rovnako pre jeho odber rozhodnete aj v r. 2013. Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, všetkým Vám prajem povzbudenie pre Váš život v celom predvianočnom období, radostné a pokojné prežívanie vianočných sviatkov, krátku nostalgiu za nie príliš úrodnou včelárskou sezónou 2012 a po jej pominutí úspešný štart plný elánu a Božieho požehnania v Novom roku 2013.

Ing. Pavol Kameník, ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Andrej Fedkov
Rokovali predsedovia R SVS Prešovského kraja
Mgr. František Geleta
Včelárska sezóna R SVS v Košickom kraji
Ľubomír Vančo
Ako sme včelárili na Trnavskej tabuli v sezóne 2012?
Andrej Fedkov
Obzretie sa za včelárskou sezónou 2011–2012 z pohľadu včelárov Prešovského kraja
MVDr. Martin Kuric
Mňam fest 2012  viac…
Mgr. František Geleta
Liečba alergikov na včely a osy existuje
S prístrojom Varroa Controller možno liečiť včely bez chemikálií
Mgr. František Geleta
Zdravie včiel v Európe. Fakty & čísla
RR SV
Chov včelích matiek
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Mgr. František Geleta
Dr. Ján Gašperík
Rudolf Schwarz
Moje rady začínajúcim včelárom  viac…
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Osadenie roja a jeho ďalšie ošetrovanie  viac…
Mgr. František Geleta
Viac ako med
Ako si predplatiť SV v roku 2013  viac…