Slovenský včelár 12 / 2013

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári;
mesiac december ako posledný mesiac kalendárneho roka je obdobím vhodným na bilancovanie  celého roka 2013. Rovnakú príležitosť ponúka aj pre úvodník decembrového čísla nášho spolkového časopisu. Náš Slovenský včelár vyšiel v r. 2013 v mesiacoch január a december ako jednomesačník, v mesiacoch február — marec, apríl — máj, jún — júl, august — september, október — november ako dvojmesačník. Príčinou tohto zoskupenia — jedno a dvojmesačníkových vydaní bola ekonomická situácia nielen na účte časopisu SV, priebeh a výsledok ktorý predurčoval stále sa meniaci — ale vždy narastajúci počet jeho predplatiteľov a odberateľov a to aj v dôsledku narastajúceho počtu členov nášho celoslovenského Spolku včelárov Slovenska, ďalej narastajúce náklady na jeho prípravu, tlač a distribúciu a samozrejme aj celková ekonomická situácia na účte členského nášho OZ SVS v dôsledku neschválenia žiadosti na podporu opatrení pre podporný rok 2012/2013.
Napriek uvedeným dôvodom sa našej RR podarilo vo vydaných číslach SV v r. 2013 uverejniť všetky potrebné a dôležité informácie, dokumenty, vzory tlačív a odborné články, ktoré mnohým z Vás poslúžili a uľahčili prácu pri výkone Vašich funkcií predsedov a hospodárov R SVS, členov Ú SVS, krajských poradcov pre včelárstvo, krajských zmocnencov, predsedov a členov komisií, členov AÚVL, ale aj prácu všetkých Vás členov SVS, či už ako včelárov pokročilých alebo ešte len začínajúcich. Pozitívne ohlasy na obsahovú i vecnú úroveň nášho časopisu, spokojnosť plnenia všestrannej účelnosti a  poslania nášho časopisu (čomu nasvedčuje aj už spomínaný celoročný nárast jeho odberateľov) sú najlepším povzbudením pre celý náš redakčný kolektív i strelkou kompasu, ktorá ukazuje smer jeho možného vývoja i napredovania v budúcnosti. Som rád, že objem doručených príspevkov a článkov rôznej odbornej úrovne v r. 2013 presiahol mnohokrát listový kapacitný rozsah a preto bolo potrebné niektoré články uverejniť až v ďalších — nastávajúcich číslach. Takéto pravidlo neplatilo pre príslušné mesačné kalendária autorky Dr. Pie Aumeier. A akým životom sme prežívali rok 2013 z pohľadu nášho SVS a našich členov? Veľmi rôznorodo, všestranne, s ťažkosťami, ale zato úspešne a plnohodnotne.
Ako predseda SVS som hrdý na to, že aj napriek všetkým problémom, prekážkam a katastrofickým hrozbám sa nám v r. 2013 podarilo v spolupráci s Vami, vážení členovia Ú SVS, predsedovia i členovia jednotlivých R SVS zabezpečiť počas roka 2013 činnosť v súlade so schváleným Plánom práce SVS a Ú SVS na rok 2013 a zorganizovať mnohé krásne včelárske podujatia. Z nich spomeniem napr. úspešný 7. ročník SMF v Trstenej, Krajské medové festivaly v jednotlivých krajoch SR, školenie asistentov AÚVL, kurz chovu včelích matiek v Hodkovciach, účasť na Krakowskom medobraní v Krakowe, spolupráca s Karpatským zväzom včelárov v Nowom Sonči v Poľsku, 6.-dňovú exkurziu pre členov SVS na XXXXIII. ročník Apimondie v Kyjeve a mnohé ďalšie aktivity a podujatia na regionálnej úrovni. Úspešne sa v roku 2013 rozvíjala a rozvíja aj činnosť nových včelárskych krúžkov pri R SVS Bytča, Hornooravskom včelárskom spolku Trstená i R SVS Piešťany. Do užívania bol uvedený školský včelársky náučný chodník v Drahovciach, školská včelnica v Štiavniku a pred definitívnym dokončením je aj prvá spolková školská včelnica v Trstenej. V rámci dotačnej politiky SR bola pre Spolok včelárov Slovenska Zmluvou č. 486/2013-350/MPRV SR schválená a poskytnutá dotácia z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2013 vo výške 2,19 Eur/ za jedno včelstvo.
Rovnako tak bola Rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR schválená žiadosť o vyplatení podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok produkcie a obchodovanie s včelími produktmi v podpornom roku 2012/2013 pre členov Spolku včelárov Slovenska, Ústredie Spolku včelárov Slovenska a jednotlivé Regionálne Spolky včelárov Slovenska. Schválené finančné prostriedky boli z PPA SR prevedené ešte začiatkom októbra 2013 na účet OZ Slovenská včela. Verím, že v čase keď budete čítať tieto riadky už budú schválené finančné prostriedky členov SVS prevedené z účtu OZ Slovenská včela na dotačný účet Spolku včelárov Slovenska tak, aby sa čo najskôr mohli dostať k Vám, všetkým členom R SVS a oprávneným žiadateľom.
Vážení čitatelia, vážení priatelia, ďakujem Vám všetkým, ktorí ste mne, ako ZR SV, RR SVS i ako predsedovi Spolku včelárov Slovenska akýmkoľvek spôsobom v r. 2013 pomohli, ďakujem Vám za Vašu priazeň, morálnu a duchovnú podporu i povzbudenie. Prajem Vám príjemné, pokojné a radostné prežitie záveru roka 2013, zvlášť vianočných sviatkov a požehnaný Nový rok 2014.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

 

Z obsahu

Príhovor zodpovedného redaktora a predsedu SVS Slovensky_vcelar_12_2013_internet_Stránka_20
Mgr. František Geleta
Kyjevský kongres – APIMONDIA 2013
Ing. Jozef Špacír
Krajský medový festival 2013 v Prievidzi viac…
Andrej Fedkov
Rokovali predsedovia R SVS Prešovského kraja
Andrej Fedkov
Včelársky rok 2012–2013 očami včelárov R SVS Prešovského kraja
Ing. Martin Kosa
Včelársky rok 2013 v Žilinskom kraji
Ľubomír Vančo
Zhodnotenie včelárskej sezóny 2013 v Trnavskom kraji
SÚ SVS
Budovanie prvej spolkovej školskej včelnice sa dostáva do svojho finále… viac…
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Kalendárium
Ľubomír Vančo
Kryštalizácia medu a melicitóza
Mgr. František Geleta
Slovensko je krajinou včelárov. Za zákaz používania pesticídov ale nehlasovalo.
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Tichá výmena matky faktor ovplyvňujúci zdravie včelstiev a výnos včelnice