Slovenský včelár 1/2011

 Slovenský včelár 1/2011

 Novoročný príhovor ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vážené včelárky, vážení včelári;

Včelárstvo pre poľnohospodárstvo zohráva významnú úlohu, pretože aj vďaka nemu dosahujeme vyššie úrody
poľnohospodárskych plodín a zvýšenú produktivitu lesného hospodárstva. Uvedomujúc si tento fakt, Vám bola v zmysle národnej dotačnej politiky poskytnutá dotácia na opeľovaciu činnosť včiel a tiež podpora EÚ na Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (národný program). Národný program poskytuje pre  včelárov fin ančnú pomoc na: technickú pomoc včelárom a zoskupeniam včelárov, kontrolu varroázy,  racionalizáciu sezónneho pre sunu včelstiev, opatrenia  na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálnochemických vlastností medu, opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev a spoluprácu so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov. Úspešnosť národného programu možno preukázať aj tým, že včelári takmer stopercentne využívajú možnosti finančnej pomoci. Na záver mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že aj napriek tomu, že rok 2010 bol náročný na chov včiel a produkciu medu vo viacerých aspektoch, rok 2011 bude oveľa úspešnejší. Verím, že naša spolupráca bude i naďalej na veľmi dobrej úrovni a tiež mi dovoľte, aby som Vám poďakovať za Vašu prínosnú a tvrdú prácu a do nového roka 2011 poprial veľa úspechov, zdravia a šťastia Vám, Vašim blízkym a v neposlednom rade Vašim včelstvám.

 Zsolt Simon minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Z OBSAHU
Zsolt Simon
Novoročný príhovor ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ing. Pavol Kameník
Naša budúcnosť je v istote a kontinuite
Tibor Husár
Včelárska výstava v Želovciach
Lýdia Kubinová
5. riadne zasadnutie U SVS
Lýdia Kubinová
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2010
Materské centrum Drahovce
Ďakujeme milí včelári!
Pavol Murín
Koniec roka je čas na bilancovanie a aj poučenie
Stanislav Sivák
Aj takí žijú medzi nami…
Ing. Ján Plavčan
Včela si zaslúži svoje pravé meno !
Mikuláš Kajtor
Je to snaha o zmenu, alebo len súčasť plánu na likvidáciu SVS?!…
RR SV
Zdravie včiel – EÚ komisia vo svojom dokumente naznačuje potrebu zintenzívnenia opatrení v EÚ…
Peter Geleta
Výnosný chov včelstiev 1
Vladimír Jurčo
Zájazd do rakúskeho Mistelbachu
RR S
Orientálny druh kutavky – podušťák zakrivený
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Vznik rojovej nálady
Miroslav Novák
Tradície