Slovenský včelár 12/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia;
som rád, že sa k Vám všetkým môžem už po jedenásty krát v tomto roku prihovoriť v úvodníku nášho spolkového mesačníka, ktorý sme spolu s redakčnou radou pripravili na posledný mesiac kalendárneho roka 2011, december. Chcem sa v ňom spolu s Vami podeliť nielen s jeho skráteným obsahom, ale najmä s novými odbornými článkami a informáciami, ktoré predpokladám že Vás zaujmú svojim obsahom. Svoj priestor si v mojom príhovore nájdu i udalosti a podujatia, ktoré náš Spolok zrealizoval z úrovne nášho najvyššieho orgánu Ú SVS, resp. z úrovne našich funkcionárov, či R SVS. A keďže mesiac december je nielen posledným mesiacom kalendárneho roka, ale aj mesiacom v ktorom vrcholí adventné obdobie vianočnými sviatkami, záverečnú časť môjho príhovoru venujem krátkemu zhodnoteniu roka 2011 z pohľadu predsedu Spolku a krátkej úvahe o zmysle a význame najkrajších sviatkov v roku. Ak nahlas uvažujem nad tým, čo najviac asi zaujíma a zamestnáva myseľ našich slovenských včelárov napadá mi, že tou najpreferovanejšou témou je oblasť, ktorá je rozhodujúca pre samotnú existenciu človeka ako takého a tou sú peniaze (na Slovensku od r. 2009 eurá). Peniaze hýbu svetom. Stalo sa nielen pertraktovaným slangom poslednej doby, ale i holou skutočnosťou. A členovia či funkcionári žiadnych politických strán, záujmových združení či hobby zoskupení, možno až na pár výnimiek, nie sú v tomto zmysle uvedeného pravidla žiadnou výnimkou…. ….začnem preto tohtoročnou dotáciou na opeľovaciu činnosť včiel. V zmysle platného Výnosu MPRV SR č. 536/ 2011-100 je možná dotácia na 1 včelstvo do výšky 4 Eur. Skutočnosť 2,25 Eur. Je to málo?! Dosť?! Podľa toho z akého uhla pohľadu sa nad týmito otázkami zamýšľame. Málo, ak uvažujeme nad dotáciou zo strany a z pohľadu člena spolku, zväzu — úvahou v tom slova zmysle, že donedávna postačoval objem obdržaných dotačných prostriedkov už včelárovi chovajúcemu 5 včelstiev na zaplatenie členských príspevkov, nákup liekov, dokonca i predplatného včelárskeho časopisu… Žalostne málo, ak si uvedomujeme význam chovu včiel pre človeka a prírodu, či krajinu a dotáciu štátu ako jeho oceňovanie a váženie si tohto významu a prístupu ku včelárom… Dosť, ak si uvedomíme, že sme jednou z posledných krajín v rámci EÚ, v ktorej štát obdobnou formou štátnej dotácie podporuje a oceňuje svojich včelárov. …vnímanie a vysvetľovanie si štátnej dotácie a jej výšky z pohľadu a súvisu dostatku financií na platbu členských príspevkov, predplatného časopisu, a iných poplatkov nevyhnutých pre organizovaného včelára — však nepokladám za správne. Oveľa správnejšie a významnejšie pre praktický život slovenského včelára je reálne chápanie druhého systému podpory a jej čerpania v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva. Napriek počiatočným turbulenciám vzniknutým v dôsledku nezodpovedného a nedomysleného konania protispolkovo zameraných včelárov po 19. VZ SVS sa nám aj v podpornom roku 2010—2011 podarilo vyčerpať celý schválený limit SVS na 100 %. Žiadosti o podporu opatrení NP nanovo podané Spolkom včelárov Slovenska i Slovenskou včelou na podporný rok 2011—2012, ktorý začal 1. septembra 2011 v zmysle už neplatného NV SR č. 422/2007 (a nie podľa platného NV SR č. 31/2011) doteraz neboli MPRV SR pre žiadneho zo žiadateľov schválené….? (bližšie viď. článok vo vnútri čísla). V ďalších článkoch informatívneho charakteru nájdete aj článok RR SV o uskutočnenom prvom kurze varenia medoviny, článok autora P. Geletu o ceste slovenských včelárov do Nemecka, kde okrem včelníc našich nemeckých priateľov navštívili aj závod na výrobu sacharózových krmív pre včely. Vás, ktorí uvažujete o možnom ekologickom spôsobe včelárenia určite upúta a zaujme pokračovanie článku o ekologickom včelárení od autora Ing. P. Čerňanského. Posledný mesiac v roku — december — je pre naše včelárske spoločenstvo mesiacom možno povedať tak trochu oddychovým najmä zo strany fyzickej práce na našich včelniciach. Obzvlášť je však vhodným na záverečné ošetrenie našich včelstiev proti klieštikovi Varroa destructor aerosólovým zariadením VAT- 1a, pokiaľ to dovoľujú poveternostné podmienky a vonkajšie teploty nepoklesnú pod -5 stupňov celzia. Predpoklad, že v niektorých včelstvách sa nachádza ešte zaviečkovaný plod a ukryté živé klieštiky na ňom je prakticky nulový. V tretej dekáde decembra vrcholí adventné obdobie a celý kresťanský svet sa pripravuje na najkrajšie obdobie v roku — Vianočné sviatky.
Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; dovoľte mi, aby som Vám všetkým z úprimného srdca ako ZR i predseda SVS poprial ich milostiplné a radostné prežívanie vo Vašich dušiach i uprostred Vašich rodín, príbuzných a priateľov a v prostredí, v ktorom sa budete čo najpríjemnejšie cítiť, a v ktorom nájdete radosť, potešenie, pokoj v duši a posilu pre Vaše telo, z ktorej budete môcť čerpať v budúcom roku pri prácach na Vašich včelniciach a s Vašimi včielkami. Nakoľko je tento môj príhovor ZR v tomto roku posledným, dovoľte mi Vážení priatelia a čitatelia nášho Slovenského včelára, aby som Vám všetkým  poďakoval za Vašu priazeň, morálnu, finančnú i ostatnú podporu, ktorú ste mi osobne i celej redakčnej rade nášho časopisu prejavili v priebehu roka 2011. Rovnako ďakujem Vám, všetkým členom RR i občasným prispievateľom a autorom odborných článkov, článkov informatívnych, kritických i konštruktívnych, ktorými ste prispeli k zvýšeniu jeho obsahovej, odbornej i vizuálnej podoby a náplne. Verím, že Váš vrúcny a kladný vzťah, ako aj priazeň k nášmu Spolku (ktorého najreálnejším prejavom je aj Vaša vedomosť a presvedčenie o nevyhnutnosti a význame odberu nášho spolkového časopisu SV) si zachováte aj v nastávajúcom roku 2012, za čo Vám vopred v mene ZR i predsedu SVS ďakujem.

Ing. Pavol Kameník ZR SV a predseda SVS

Z obsahu

 Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV a predsedu SVS
Mgr. František Geleta
Do výšky i do hĺbky…viac…
RR SV
Kurz varenia medoviny  viac…
Peter Geleta
Lepšie je raz vidieť, ako stokrát o tom počuť viac…  
Pavol Murín
Včelári Žilinského kraja nezabúdajú na vzájomnú spoluprácu
RR SV
Medové rady pre krásu
Peter Geleta
Dr. Josef Bretschko – Der Magazinimker
Miroslav Habr
Včelí vosk
SÚ SVS
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2011/2012
Ing. Peter Čerňanský
Ekologický chov včiel
Mgr. František Geleta
Plemenitba včely medonosnej
Mgr. František Geleta
Včely na internete…
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Medzistienky v procese obhospodarovania včelstiev – 2. časť viac…