Slovenský včelár 2 / 2012

Vážení čitatelia;
vítam Vás v úvodníku februárového vydania nášho Slovenského včelára. Hoci mesiac február je spomedzi všetkých svojich dvanástich bratov najkratším mesiacom v roku, kritéria ktoré vyjadrujú hodnoty významných dejov, ktoré sa v jeho priebehu odohrávajú v superorganizme najmenšieho doma chovaného hospodárskeho zvieratka – včelstva v ničom tento mesiac za nimi nezaostáva. Naopak. Po zimnom slnovrate včelie spoločenstvo veľmi zreteľne vníma prelom ročného obdobia a koniec svojej relatívnej nečinnosti v úli. Vyslaný „Slnečný signál“ podnieti v závislosti od vonkajších poveternostných a klimatických podmienok včielky k zvýšenej intenzite, v dôsledku ktorej sa zvýši strede zimného chumáča teplota. V optimálnych podmienkach matka štartuje svoj znáškový cyklus a včelstvo začína plodovať… Práce včelára sa v tomto februárovom čase obmedzujú iba na tie najnevyhnutejšie zásahy spočívajúce v kontrole svojej včelnice a ochrane zimujúcich včelstiev pred ich externými škodcami akými bývajú najčastejšie rôzne druhy hlodavcov, myši, piskory, plchy, kuny,vtáctvo, silné vetry, snehové kalamity, padajúce ulomené konáre, ale aj negatívne ľudské živly. Nižšia náročnosť fyzických i časových prác ponúkajú včelárovi naopak priestor pre realizáciu a absolvovanie vzdelávacích školení, seminárov či kurzov, ale aj vzájomné stretnutia, priateľské návštevy a praktizovanie valných zhromaždení — členských schôdzí v našich R SVS. Sobota 4.2.2012 bola veľkým dňom pre všetkých členov našej slovenskej spolkovej včelárskej komunity. Vo veľkej spoločenskej sále hotela TERNO v Považskej Bystrici sa stretli delegáti zastupujúci takmer 40-tku regionálnych spolkov včelárov z celého
územia Slovenska na jubilejnom 20. Valnom zhromaždení Spolku včelárov Slovenska. „Nie náhodou sa stretávame na 20. VZ SVS tu v Považskej Bystrici“… začal svoju správu o činnosti SVS a Ú SVS za rok 2011 predseda SVS — Ing. Pavol Kameník. …je to z toho dôvodu, že práve tu v neďalekej Pružine — presne 12. júla 1869 vtedajší zástupcovia slovenských včelárov na čele s pružinským farárom a dekanom Š. Závodníkom, J. Kiššom, J. Čajdom a ďalšími pokrokovými, osvietenskými osobnosťami druhej polovice 19. storočia založili Prvý spolok slovenských včelárov…“, pokračoval v správe predseda SVS…
Vyše 20 ročná história obnoveného SVS a vyše 142 ročné obdobie od založenia Prvého spolku slovenských včelárov v Hornom Uhorsku viedlo súčasné vedenie SVS k zúročeniu doterajších získaných skúseností a ich transformácii do ustanovení prerokovávaných Novelizovaných Stanov SVS, ktoré popri bežných, klasických bodoch programu rokovania 20. VZ SVS patrili medzi najdôležitejšie. Znenie pracovnej verzie, ktorá bola daná k dispozícii všetkým organizačným zložkám SVS a ich členským základniam s dostatočným časovým predstihom pred 20.VZ SVS zabezpečila pokojnú konštruktívnu diskusiu i bezproblémové jej prijatie a schválenie navrhnutého znenia Stanov SVS v Uznesení rokovania, čo svedčí o dobrej a zodpovednej práci Komisie pre spracovanie nových Stanov SVS, správnej formulácii jednotlivých článkov tohto dokumentu i reálnosti obsahu jeho ustanovení v súlade s potrebami členov a funkcionárov nášho Občianskeho združenia Spolku včelárov Slovenska. Dôstojný, priateľský — celý priebeh rokovania VZ, a to aj vďaka jeho predsedajúcemu RNDr. J. Žigovi svedčí o jeho dobrej príprave, organizačno-technickom zabezpečení a zodpovednom prístupe a správaní sa všetkých jeho delegátov. Bližšie sa o priebehu 20. VZ SVS, prijatých uzáveroch a dokumentoch dočítate v článkoch vo vnútri tohto čísla SV. Vážení čitatelia, verím, že okrem uvedených informácií a článkov, ktoré sú vo februárovom čísle SV dominantnými si každý z Vás v ňom nájde ďalšie články z prostredia a sféry včelárskeho života, ktoré Vás osobitne a zvlášť zaujímajú, fascinujú a upútavajú a ktoré budú v rámci Vášho najkrajšieho koníčka — včelárenia pre Vás poučné a Vám osožné.
Všetkých Vás pozdravuje

Ing. Pavol Kameník ZR SV a predseda SVS

Z obsahu

 Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV a predsedu SVS
Ing. Pavol Kameník
20. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska
Ing. Pavol Kameník
Plán práce a hlavných úloh SVS a Ú SVS na rok 2012
Ing. Martin Kosa
Včelársky spolok v Dolnom Kubíne hodnotil svoju činnosť za rok 2011
Ing. Martin Kosa
Správa o práci Komisie svojpomocného fondu SVS v roku 2011
Ing. Magdaléna Šútorková
Výročná členská schôdza R SVS Bytča
RNDr. Jozef Žigo
Valné zhromaždenie R SVS v Žarnovici
Rudolf Schwarz
Moje rady začínajúcim včelárom
Miroslav Habr
Po štvrtý krát trochu netradične…
Mgr. František Geleta
Štefan Závodník, zakladateľ slovenského včelárstva
RR SV
Melecitóza
Ing. Marcel Polička, PhD.
Nektárodajnosť, cukornatosť a cukorná hodnota hybridov slnečnice ročnej
Ľubomír Vančo
Včielky – najväčšie životné potešenie viac…
Alexander Čelko
„Forum Apis“ (Lietajúci pútnik)