Slovenský včelár 2-3 / 2013

Vážení čitatelia;
pomaly nám končí prvý mesiac nového kalendárneho roka 2013. Mesiace február a marec, na ktoré sme pripravili prvé dvojčíslo nášho časopisu SV, a to v zmysle Uznesenia 20. VZ SVS ukončia prvý štvrťrok tohto roka. Z pohľadu včelára patrí tento kvartál roka k obdobiu relatívneho pokoja a kľudu na včelnici a naopak k obdobiu činorodej práce vo včelárovej dielni, v závislosti od jeho individuálnej zručnosti a majstrovského fortieľa. Oprava, údržba a výroba nových pomôcok a včelárskych zariadení v tomto období nám ušetrí veľa drahocenného času, ktorého cena bude úmerne stúpať s pribúdajúcimi jarnými a letnými dňami v priebehu včelárskej sezóny, kedy viacnásobne ako uvedené práce bude zapotreby včelárovi vykonávať iné, nemenej dôležité práce pre dosiahnutie maximálneho efektu a rentability svojej práce…
Prednášky, semináre, členské schôdze a mnohé iné vzdelávacie aktivity v zimnom období môžu taktiež do významnej miery prispieť k zdarnému výsledku včelárovej hobby — práce. V každom prípade, u každého včelára bude jeho konečný výsledok ovplyvnený včelárovým vnútrom, symbiózou jeho vnímania, prežívania a hodnotenia svojej vlastnej práce, ktorá ho napĺňa pokojom, radosťou a vnútornou spokojnosťou. Najvyššia spokojnosť u človeka je vtedy, ak sú jeho túžby, životné podmienky a rodinné prostredie i výsledky jeho práce vo vzájomnej rovnováhe s jeho schopnosťami a potrebami. Už samotné zistenie týchto hraníc je prvým úspechom človeka. Snaha o konanie nad ich rámec, – človeka nielenže rýchlo vysilí a vyčerpá, ale aj uvedie do nerovnovážneho stavu, do novej nespokojnosti, ale aj nereálnych sfér a nárokov v zmysle starej ľudovej pravdy:
„Kto má veľa, chce mať ešte viac“…. až nakoniec takýto človek veľmi rýchlo stratí všetko… Mesiacom február končí zároveň prvý polrok podporného roka 2012/2013 v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva, pre ktoré zatiaľ SVS nemá schválenú žiadosť o podporu. Nové NV SR č. 31/2011 Z.z. sa cielene, vplyvom neprajníkov SVS stalo nástrojom (nie pre navonok deklarované zjednotenie slovenských včelárov) ale doslovnou diskrimináciou pre tých slovenských včelárov, ktorí nie sú členmi OZ Slovenská včela.
SVS ako občianske združenie sa stalo subjektom nie celkom vydarenej a ukončenej slovenskej včelárskej nežnej revolúcie v r. 1990, ktorý nedostal „zelenú“ pre svoj slobodný, demokratický rozvoj a existenciu po r. 1990 ani od rezortu poľnohospodárstva, ktorý napriek svojej zodpovednosti a nestrannosti k požadovanému vyriešeniu majetkového vysporiadania medzi SVS a SZV a tým zrovnoprávnenia všetkých slovenských včelárov, toto svoje postavenie a správanie sa nikdy za minimálne 22 predchádzajúcich rokov nenaplnil, ba ani nebol ochotný riešiť. Zelenú pre svoj slobodný, demokratický rozvoj a existenciu SVS po r. 1990 nedostal SVS ani od širšej slovenskej včelárskej verejnosti, ktorej už po r. 1990 nevadili praktiky predchádzajúceho komunistického režimu, ani praktiky vo vývoji slovenského včelárstva a v riadení SZV a jeho funkcionárov a preto odmietli aj možnú zmenu v r. 1990… Dnes, naviac nielenže túto uskutočnenú zmenu odmietajú, ale ju zazlievajú priamo tým slovenským včelárom, ktorí túto zmenu vykonali, čím sa od praktík predchádzajúceho totalitného režimu vnútorne oslobodili… Dnes, po 22 rokoch sa v dôsledku tohto ich váhavého a nerozhodného postoja v r. 1990 opätovne situácia v slovenskom včelárstve opakuje a navracia. V súlade s celospoločenským vývojom sa aj do slovenského včelárstva vracia nástup novej totality, reprezentovaný OZ Slovenská včela a jeho vrcholovým predstaviteľom… Zdá sa, že v starej ľudovo-biblickej múdrosti „Nevstúpiš dva krát do rovnakej rieky!..“ dochádza k výnimke a v tomto konkrétnom prípade sa ukazuje, že raz táto múdrosť nebude platiť. 
Päťdesiat rokov prvej totality od r. 1945 sa slovenským včelárom zapáčilo a tak vážení páni včelári, poďme hurá opätovne do nej!… Veď nám v nej predsa tak dobre všetkým bolo!… Bez nadsádzky, (urážky všetkých tých slovenských včelárov, ktorých sa to netýka) –správanie sa a reptanie porobeného židovského národa pri jeho strádaní a putovaní s Mojžišom po púšti po úteku z Egypta „kedy sa im zacnelo po plných a mastných hrncoch z Egypta, kde žili v otroctve?..“. Zdanlivé, občasné reptanie slovenských včelárov proti svojmu vodcovi a jeho praktikám v OZ SZV a Slovenská včela je akoby hádzaním hrachu o stenu, alebo svojho podielu viny na svojho imaginárneho priateľa, kolegu včelára… …slobodné voľby, rozhodnutie o tom, komu dám vo voľbách svoj hlas je prejavom a aj musí byť prejavom mojej slobodnej vnútornej vôle. Krúžok, krížik urobený pri mene voleného kandidáta robil predsa každý svojprávny delegát ZO SZV sám!?… …preto, ak nemá novonastúpená totalitná moc v našom demokratickom štáte utrpieť ujmu na pravde, spravodlivosti a fiasko demokracie, nemôže pripustiť ani v rámci súčasného slovenského včelárstva totalitárne praktiky, ani svojvoľné si prisvojovanie práv, právomocí a pozície jedného, jediného spravodlivého a nikým a ničím neobmedzeného funkcionára včelárskych organizácii, ktorého subjektívne konanie, postavenie si hlavy a správanie sa – nemôže ovplyvniť, zmeniť či zamietnuť žiaden inštitút, vedenie organizácie či orgán!… a preto si môže dovoliť aj zasahovanie do právomocí najvyššieho orgánu SVS a to Ústredia SVS, do organizovanosti našich Regionálnych SVS, ich existencie, či dokonca do základných občianskych práv členov nášho SVS chránených Ústavou SR pod tlakom, vydieraním a hrozbou straty ich nároku na podporu slovenského včelárstva z fondov štátu i EÚ. Jeho deklarácia ponuky pomocnej ruky s cieľom zjednotiť slovenských včelárov nemôže byť v skutočnosti zároveň aj jeho ponukou zodvihnutej gilotíny!! Vážený pán…. kto Vám vlastne dal právo robiť si zo slobodných slovenských včelárov nástroj a hracie figúrky, právo na takéto Vaše správanie sa?!!!… Kto Vám vlastne dal právo na rozhodovanie sa, komu dáte, alebo nedáte dotáciu, podporu z fondov EÚ v rámci NV SR  č.31/2011 a ak áno, tak iba za splnenia podmienok takých, alebo onakých Vašich požiadaviek, pretože „dnes“ jediným oprávneným žiadateľom ste Vy?!… „Protimonopolný“ úrad bohužiaľ v slovenskom včelárstve nikdy nefungoval. Protimonopolný úrad SR bohužiaľ v slovenskom národe taktiež rovnako, nikdy nefungoval… vždy bol a zostane pod vplyvom a v rukách silných finančných a záujmových skupín a nie v rukách vlády SR… Často počúvam, že politika nepatrí do včelárenia. Ako sa zdá z nášho života na Slovensku – opak je pravdou. Rovnako ako v minulosti — králi, panovníci, napr. Mária Terézia svojimi patentmi, tak aj v súčasnosti rozhodovali a  vstupovali zásadne do života včelárov. Aj mnohí včelári boli v minulosti aj v súčasnosti politikmi a naopak. Politika zásadným spôsobom vždy doteraz rozhodla v živote slovenských včelárov ako v r. 1869, tak aj po r. 1945, rovnako ako o čom rozhoduje aj po r. 1990. Smutné je, že často skrivodlivo nie rovnako spravodlivo pre všetkých slovenských včelárov. Ďalšou chybou v neprospech slovenského včelárstva je správanie sa ako politikov, tak aj slovenských včelárov, že kam fúka vietor, tam je obrátený aj ich plášť… čo tam po ostatnom!… dôležitý je predsa môj „záber“ v plášti… Vážení čitatelia, verím, že napriek uvedeným chmáram a zamračenej oblohe, vyjde nakoniec slnko aj nad chladným Slovenskom, ktoré roztopí posledné zvyšky „zaprášeného snehu“ a vyláka naše včielky k prvému jarnému preletu, k nášmu potešeniu a k plneniu si svojho Božieho poslania… Vážení čitatelia, všetkých Vás v závere môjho úvodníka pozdravujem a prajem Vám príjemné a poučné čítanie nášho Slovenského včelára.


Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV


Z obsahu


Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
RR SV
21. VZ Spolku včelárov Slovenska
Ing. Martin Kosa
Správa o práci Komisie svojpomocného fondu SVS v roku 201 4
Tibor Husár
Včelárska výstava a prednáška o živote včelyl medonosnej v Neninciach viac…
R SVS Piešťany
Noví včelári na obzore…viac…
Miroslav Habr
V Piešťanoch sa opäť rokovalo viac…
Ivana Kupčiová
Výročná členská schôdza Hornooravského včelárskeho spolku viac…
Majoros Jácint
Ďalšia, dobre vydarená prednáška v Gemerskom R SVS so sídlom v Bretke viac…
Mgr. František Geleta
Dr. Friedrich Karl BÖTTCHER
RR SV
Včelárenie s úľom Dadant
Mgr. František Geleta
Zachráňme včely v Európe, volá európsky parlament
Mgr. František Geleta
Pesticídy a zdravie včiel – EFSA hodnotí vedecké poznatky
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Dr. František Kamler
Pozvánka na špecializované kurzy, ktoré poriada v roku 2013 VÚVč. v Dole
RR SV
Predsudky o mede, alebo ako to vysvetlím zákazníkom?
Blahoželania, Spomienka
Mgr. František Geleta

Včelárska latina…
Kalendárium